Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Kinderopvang & corona

Veelgestelde vragen en antwoorden

Corona houdt iedereen bezig, thuis en op het werk. In de kinderopvang spelen specifieke zaken. Hieronder vind je vragen en antwoorden speciaal voor als je in de kinderopvang werkt.

Klik op het onderwerp waar je meer over wilt weten

1. Cruciale beroepen
2. Mijn werk en corona
3. Verlof en geldzaken
4. Privé omstandigheden


1. Cruciale beroepen

De kinderopvang (0-4 jaar) is met ingang van 8 februari 2021 weer volledig geopend. De Buitenschoolse Opvang (BSO) blijft alleen open voor noodopvang aan kinderen van ouders die werken in een cruciale beroep en kinderen waarvan door bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. De gastouderopvang is net als de kinderopvang volledig open voor de opvang van kinderen van 0-13 jaar. Gastouders mogen ook naschoolse opvang bieden, omdat deze opvang in kleine groepen plaatsvindt en het vaak kinderen zijn uit dezelfde gezinnen. Hierdoor zijn het aantal contacten beperkt.

Dat betekent dat voor deze groep werknemers er andere regels gelden tijdens deze crisis. Ouders die in een cruciaal beroep werken hebben recht op noodopvang gedurende de periode dat scholen en kinderdagverblijven gesloten zijn. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Lukt dat niet, dan is er wel toegang tot de noodopvang. 

Tijdens deze lockdown gelden er wel andere afspraken met betrekking tot noodopvang. Je komt alleen in aanmerking voor noodopvang als een van de ouders een cruciaal beroep heeft en als je al gebruikmaakte van de kinderopvang. Ook heb je alleen recht op noodopvang voor de dagen dat je normaalgesproken kinderopvang afnam. Basisscholen zijn verantwoordelijk voor de noodopvang tijdens schooltijden. 

De overheid heeft een lijst gemaakt van cruciale beroepen. Omdat deze steeds wordt aangepast, sturen we je hiervoor door naar de website van de Rijksoverheid.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Lukt dat niet, dan is er wel toegang tot de noodopvang. 

 

2. Mijn werk en corona

Als in de stage-overeenkomst met je werkgever staat dat de vergoeding in dat geval wordt doorbetaald, moet je werkgever zich daaraan houden. Als dit niet in je stage-overeenkomst staat, maar het is in de praktijk gebruikelijk dat de stagedag wordt doorbetaald als de kinderopvang gesloten is (bijvoorbeeld bij feestdagen), dan zou je werkgever dat nu ook moeten doen. Ook als je andere (praktijk)opdrachten of werkzaamheden hebt verricht, is het logisch dat je werkgever de stagevergoeding doorbetaalt. Ga in ieder geval in gesprek met je werkgever als hij je vergoeding niet betaalt omdat je geen stage hebt kunnen lopen.

Pedagogisch medewerkers in ontwikkeling (artikel 9.5 cao Kinderopvang) en student-medewerkers (artikel 9.6 cao Kinderopvang) hebben recht op loondoorbetaling op grond van hun (leer)arbeidsovereenkomst. Zij zijn dus in dienst als werknemer.

Als jij en/of je huisgenoten niet ziek zijn, moet je komen werken.

Normaal gesproken doe je de werkzaamheden zoals die in je functieomschrijving staan. Het kan echter redelijk zijn als je werkgever je vraagt tijdelijk andere werkzaamheden te doen, bijvoorbeeld als een collega ziek is. Maar het moet voor jou ook redelijk zijn. Dit zal per persoon en situatie verschillen.

Het is dus niet de bedoeling dat jij alleen om uren te vullen ander werk gaat doen dat ver buiten je takenpakket ligt omdat er minder kinderen zijn. Werk zoals schilderklussen of schoonmaakwerkzaamheden, die geen verband houden met de noodopvang zullen zoveel mogelijk door de collega’s moeten worden gedaan die dat normaal ook doen. Maar als je werkgever een goede reden heeft om jou te vragen iets schoon te maken dat moet je dat gewoon doen.

Ook als je gevraagd wordt andere werkzaamheden te doen, blijft het zo dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij moet zorgen dat je de benodigde beschermingsmiddelen hebt en uitlegt hoe je deze moet gebruiken. Ook moet je werkgever je voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Als je werkgever 24-uurs opvang gaat aanbieden, mag hij je alleen vragen om dit op vrijwillige basis te doen. Als je vrijwillig meewerkt moet hij je wel loon betalen voor deze uren.

Dat mag, maar je hoeft hiervoor geen loon, verlofdagen of plusuren in te leveren. Dit is het risico voor de werkgever.

De gewone groepsgrootte is leidend. Als de groepsgrootte wordt overschreden, meld dat bij de FNV via kinderopvang@fnv.nl. Wij nemen dan contact op met de GGD, die bepaalt of er sprake is van een uitzonderlijke situatie. Als geen sprake is van een uitzonderlijke situatie dan is de gewone groepsgrootte het uitgangspunt.

  • De 1,5 meter afstand tussen kinderen tot en met 12 jaar is niet van toepassing.
  • De 1,5 meter afstand tussen PM'er en kinderen in het KDV is niet van toepassing.
  • De 1,5 meter afstand tussen PM'er en kinderen van 4 tot 12 jaar op de BSO moet zoveel mogelijk bewaard worden
  • PM'ers onderling moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar.
  • De afstand tussen PM'ers en ouders moet 1,5 meter zijn.
  • Tussen ouders onderling moet de afstand 1,5 meter zijn.

En verder natuurlijk de hygiënemaatregelen van het RIVM volgen (geen handen schudden, handen vaker wassen met water en zeep, niezen en hoesten in de elleboog, enz).

Dit moet zoveel mogelijk zonder contact tussen volwassenen gebeuren, dus met minimaal 1,5 meter afstand. Via een stoel, of box. Hiervoor is een protocol in de maak. Zodra dat klaar is, komt dit op onze site te staan en informeren wij je daarover.

Door de hygiënemaatregelen heel serieus te nemen, zoals handen wassen voor en na het eten, bij het verschonen van kinderen, onderling contact te mijden (1,5 meter afstand).

Nee, de afstand tussen de volwassenen moet gegarandeerd zijn op 1,5 meter. Als dat niet realiseerbaar is, kan een locatie niet open, totdat dat wel gerealiseerd is.

FNV is van mening dat ook tijdens deze crisis iedereen zich aan de wet- en regelgeving moet houden. De extra werkdruk die ontstaat doordat er te veel kinderen zijn, mag je werkgever niet op jou afwentelen. De GGD zal hier ook op toezien en alleen in uitzonderlijke gevallen coulant (soepel) mee omgaan. Maar alleen als er echt alles aan gedaan is om dit te voorkomen.

Meld dat bij de FNV via kinderopvang@fnv.nl. Wij nemen dan contact op met de GGD, die bepaalt of er sprake is van een uitzonderlijke situatie. Als geen sprake is van een uitzonderlijke situatie blijven de BKR-normen het uitgangspunt.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan de toezichthouders (GGD) opdracht gegeven coulant (soepeler dan normaal) om te gaan met de kwaliteitsregels. Doordat er meer zieken zijn, kan er een personeelstekort ontstaan. Op dat moment kan het dat een kinderopvanginstelling niet aan alle kwaliteitsregels voldoet. De GGD moet per keer bekijken of het acceptabel is dat:

  • De beroepskrachtkindratio (BKR) wordt overtreden.
  • Er niet kan worden voldaan aan het vierogenprincipe.
  • Kinderen niet in hun vaste stamgroep worden geplaatst.

Er is wel een bepaalde ondergrens aangegeven. Zo mag de maximale groepsgrootte met 50% worden overschreden. En de BKR met 25%. Wij maken ons hier wel zorgen over. Pedagogisch medewerkers moeten niet voor onverantwoorde situaties komen te staan.

De GGD bepaalt welke organisaties 24-uursdiensten mogen aanbieden. Voorwaarden zijn dat de arbeidsomstandigheden op grond van de wet en cao gewaarborgd worden en dat hier een extra vergoeding tegenover staat.

Je kunt ouders er op wijzen en ook je eigen werkgever. Mocht je werkgever toch de kinderen laten komen, dan kun je hiervoor dus de GGD bellen.

Kinderen zijn voortdurend verkouden. Wanneer een kind alleen verkouden is of een snotneus heeft, hoeft het kind niet naar huis gestuurd te worden. Heeft het kind koorts of is het echt ziek, dan moeten de ouders het komen ophalen. Bij vermoeden van corona en wanneer er meer dan 3 kinderen op een locatie ziek zijn is het van belang de GGD in te schakelen.

Ja, dat mag. Kinderen tot 6 jaar met snottebellen en neusverkoudheidsklachten mogen niet meer geweigerd worden bij de kinderopvang. Dit staat in de nieuwe RIVM regels. Alleen als je kind koorts heeft of een volwassene in jouw gezin coronaklachten heeft, mag de kinderopvang je kind weigeren.

Nee, als je in de kinderopvang werkt en je bent ziek, dan mag je niet werken. Als je ziekteverschijnselen lijken op die van het coronavirus, kan je je dan wel je laten testen op corona.

3. Verlof en geldzaken

Voor oproepkrachten met een nulurencontract geldt in een aantal situaties wel een loondoorbetalingsplicht. Je hebt recht op loondoorbetaling als je werkgever jou al heeft laten weten of je moet werken en dit niet uiterlijk 4 dagen van tevoren heeft afgezegd. Zegt hij het korter dan 4 dagen voor de geplande werkuren nog af? Dan heb je recht op loon over de afgesproken uren. 

Ben je minstens 3 maanden in dienst en heb je (structureel) meer gewerkt dan het aantal uren per week dat je met je werkgever overeengekomen bent? Dan kun je een beroep doen op het rechtsvermoeden: de arbeidsomvang wordt vermoed gelijk te zijn aan het aantal uren dat de je gemiddeld per maand hebt gewerkt in die voorafgaande periode. Je werkgever moet deze uren dan ook als niet werkt blijven doorbetalen.

Heeft je arbeidsovereenkomst 12 maanden geduurd? De werkgever moet je na iedere 12 maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Het aanbod moet gelijk zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang van de 12 voorafgaande maanden, eventuele ziekte-uren en ingetrokken uren meegerekend. Laat de werkgever na om een aanbod te doen? Dan heb je als oproepkracht recht op loon over de uren waar het aanbod voor had moeten worden gedaan.

Nee, de werkgever mag niet zonder overleg de werkdagen wijzigen. Meestal zijn je werkdagen maandag tot en met vrijdag. Wil de werkgever hierin iets veranderen dan kan dit alleen na overleg met jou. Zie hiervoor artikel 4.2.2 uit je cao

Wil je wel werken op zon- en feestdagen, dan kan dit op vrijwillige basis altijd. Hiervoor is een toeslag afgesproken in de cao (art. 6.2). Werk je op een feestdag? Dan heb je recht op vervangend verlof op een andere dag. Zie hiervoor cao art. 7.5 

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.

RIVM heeft aangegeven dat voor de kinderopvang dezelfde regels gelden als voor andere (niet zorg) sectoren. Als je daardoor niet mag werken, dan is dat risico voor je werkgever. Je hoeft geen verlof op te nemen en het kost je dus geen verlofuren. Het kan zijn dat het RIVM deze richtlijn weer aanpast op het moment dat er een tekort aan personeel in de kinderopvang is, maar dat is op dit moment nog niet zo.

Volg verder de regels zoals ze beschreven zijn in de vraag: Mag mijn werkgever mij naar huis sturen als ik verkoudheidsklachten heb?

Nee, dit is het risico van je werkgever, je hoeft dan geen verlof of plus-uren in te leveren, tenzij je zelf graag naar huis wilt en vrij wilt zijn. En als ze op zijn, kunnen daaropvolgend dus geen min-uren worden opgebouwd.

In principe zou je werkgever je werktijden in het volgende rooster 20% naar beneden kunnen laten afwijken. Maar in deze situatie heeft je werkgever geen goede reden om dit te doen, aangezien de kinderopvangtoeslag en de ouderbijdrage gewoon worden doorbetaald en hij dus ook de normale lonen kan blijven betalen. Het advies is om je werkgever hierop aan te spreken. Als hiervan toch sprake is, meld dit dan bij kinderopvang@fnv.nl.

Het antwoord op deze vraag kun je vinden op de veelgestelde vragen pagina: Minder werk en inkomen door corona

4. Privé omstandigheden

Kinderopvang is een cruciaal beroep. Dat betekent dat je in aanmerking komt voor noodopvang. 

Als iemand uit jouw huishouden corona-gerelateerde klachten heeft, mag je als PM'er niet op de groep staan. Je moet dan thuis blijven. In andere situaties kun je als je kind plotseling ziek is calamiteitenverlof opnemen. Je werkgever betaalt het salaris door tijdens dit verlof. Blijft je kind langer ziek, dan kun je maximaal 2 werkweken kortdurend zorgverlof opnemen.

Nee, als iemand in jouw huishouden ziek is, mag je als PM'er niet op de groep staan. Je moet dan thuis blijven.

Nee, dat mag niet. Ook niet als een huisgenoot tot een risicogroep behoort.

De FNV heeft samen met de werkgevers en het ministerie van SZW een kinderopvangprotocol opgesteld met richtlijnen om veilig te kunnen werken in de kinderopvang. Daarin worden ook veel vragen beantwoord hoe je met de RIVM-regels om moet gaan. Bekijk het protocol.

Word lid