Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Veelgestelde vragen over corona in de kinderopvang

Corona houdt iedereen bezig, thuis en op het werk. In de kinderopvang spelen specifieke zaken. Hieronder vind je vragen en antwoorden speciaal voor als je in de kinderopvang werkt.

Klik op het onderwerp waar je meer over wilt weten

1. Cruciale beroepen
2. Mijn werk en corona
3. Verlof en geldzaken
4. Privé omstandigheden


1. Cruciale beroepen

Dat betekent dat voor deze groep werknemers er andere regels gelden tijdens deze crisis. Als jij als enige voor je kind(eren) zorgt, kun jij je kind(eren) naar de opvang of school brengen. Dit geldt ook als je partner ook een cruciaal beroep heeft. Heb jij een partner in een niet cruciaal beroep? Dan is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kun je eventueel je kind naar school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang) brengen. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

De overheid heeft een lijst gemaakt van cruciale beroepen. Omdat deze steeds wordt aangepast, sturen we je hiervoor door aan de website van de Rijksoverheid.

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kun je eventueel je kind naar school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang) brengen. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

2. Mijn werk en corona

De werkgever mag je vragen om te komen werken en werkzaamheden uit te voeren die in lijn liggen met je taakomschrijving. Het enkele feit dat de kinderopvang dicht is betekent niet dat je een oproep om te komen werken kunt negeren. Als je ziek bent mag je uiteraard wel thuisblijven.

De kinderopvang blijft alleen open zodat ouders in cruciale beroepen hun werk kunnen blijven doen. Je bent daar dan ook bezig met de opvang van kinderen. Het is niet de bedoeling dat jij ander werk gaat doen dat ver buiten je takenpakket ligt omdat er minder kinderen zijn. Werk zoals schilderklussen of schoonmaakwerkzaamheden, die geen verband houden met de noodopvang. Dat is in strijd met het principe dat wie thuis kan zijn, thuis is. 
 
Als je werkgever 24-uurs opvang gaat aanbieden, mag hij je alleen vragen om dit op vrijwillige basis te doen. Als je vrijwillig meewerkt moet hij je wel loon betalen voor deze uren.
 
Als je thuiswerkt mag je werkgever je vragen werk te doen dat normaal valt onder de taakuren die worden ingezet. En dan gaat het om indirecte werkzaamheden voor de opvang of werk dat is blijven liggen. Die werkzaamheden moet je dan wel thuis kunnen doen. Kan dat niet? Dan kun je dit werk nu niet doen. Je kunt wel opgeroepen worden als collega’s ziek worden of als er meer kinderen komen.
 
Overleg met de groep collega’s over de verdeling van de aanwezigheid voor de kinderen (nooit alleen staan, minimaal 2 PM-ers). Wie kan wanneer aanwezig zijn e.d. leg dit voor aan de leidinggevende en stem met elkaar af. Mocht de leidinggevende dan nog van mening zijn dat je moet schoonmaken of andere klussen moet doen die geen verband houden met de noodopvang, neem dan contact met ons op via kinderopvang@fnv.nl.

Dat mag, maar je hoeft hiervoor geen loon, verlofdagen of plusuren in te leveren. Dit is het risico voor de werkgever.

FNV is van mening dat ook tijdens deze crisis iedereen zich aan de wet- en regelgeving moet houden. De extra werkdruk die ontstaat doordat er te veel kinderen zijn, mag je werkgever niet op jou afwentelen. De GGD zal hier ook op toezien en alleen in uitzonderlijke gevallen coulant (soepel) mee omgaan. Maar alleen als er echt alles aan gedaan is om dit te voorkomen.

Meld dat bij de FNV via kinderopvang@fnv.nl. Wij nemen dan contact op met de GGD, die bepaalt of er sprake is van een uitzonderlijke situatie. Als geen sprake is van een uitzonderlijke situatie blijven de BKR-normen het uitgangspunt.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan de toezichthouders (GGD) opdracht gegeven coulant (soepeler dan normaal) om te gaan met de kwaliteitsregels. Doordat er meer zieken zijn, kan er een personeelstekort ontstaan. Op dat moment kan het dat een kinderopvanginstelling niet aan alle kwaliteitsregels voldoet. De GGD moet per keer bekijken of het acceptabel is dat:

  • De beroepskrachtkindratio (BKR) wordt overtreden.
  • Er niet kan worden voldaan aan het vierogenprincipe.
  • Kinderen niet in hun vaste stamgroep worden geplaatst.

Er is wel een bepaalde ondergrens aangegeven. Zo mag de maximale groepsgrootte met 50% worden overschreden. En de BKR met 25%. Wij maken ons hier wel zorgen over. Pedagogisch medewerkers moeten niet voor onverantwoorde situaties komen te staan.

De kinderopvang is daar (nog) niet op ingericht. Dat kan dus niet per direct gerealiseerd worden en zal via de opvang moeten waar dat nu ook gebeurt. Je kunt op dit moment in ieder geval nog niet verplicht worden om buiten de reguliere tijden te werken.

Dit mag niet, je moet dan de GGD bellen. Iedereen moet zich aan de RIVM richtlijnen houden.

De kinderopvang behoort tot de cruciale beroepsgroepen. Niet alle werknemers zijn nodig aangezien de kinderopvang alleen open is voor kinderen van mensen die werken in cruciale beroepsgroepen. Zolang er geen personeelstekort is, blijf dan thuis bij milde verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen.

Je kunt ouders er op wijzen en ook je eigen werkgever. Mocht je werkgever toch de kinderen laten komen, dan kun je hiervoor dus de GGD bellen.

3. Verlof en geldzaken

Voor oproepkrachten met een nulurencontract geldt in een aantal situaties wel een loondoorbetalingsplicht. Je hebt recht op loondoorbetaling als je werkgever jou al heeft laten weten of je moet werken en dit niet uiterlijk 4 dagen van tevoren heeft afgezegd. Zegt hij het korter dan 4 dagen voor de geplande werkuren nog af? Dan heb je recht op loon over de afgesproken uren. 

Ben je minstens 3 maanden in dienst en heb je (structureel) meer gewerkt dan het aantal uren per week dat je met je werkgever overeengekomen bent? Dan kun je een beroep doen op het rechtsvermoeden: de arbeidsomvang wordt vermoed gelijk te zijn aan het aantal uren dat de je gemiddeld per maand hebt gewerkt in die voorafgaande periode. Je werkgever moet deze uren dan ook als niet werkt blijven doorbetalen.

Heeft je arbeidsovereenkomst 12 maanden geduurd? De werkgever moet je na iedere 12 maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Het aanbod moet gelijk zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang van de 12 voorafgaande maanden, eventuele ziekte-uren en ingetrokken uren meegerekend. Laat de werkgever na om een aanbod te doen? Dan heb je als oproepkracht recht op loon over de uren waar het aanbod voor had moeten worden gedaan.

Er wordt door de overheid gewerkt aan het repareren van de gemaakte kosten voor de kinderopvang, terwijl er geen opvang is. Hiervoor is het noodzakelijk dat ouders de rekening van de kinderopvang gewoon blijven betalen. De kinderopvangtoeslag zal ook doorlopen. 

RIVM heeft aangegeven dat voor de kinderopvang dezelfde regels gelden als voor andere (niet zorg) sectoren: dus als je milde verkoudheidsklachten hebt blijf je thuis. Als je daardoor niet mag werken, dan is dat risico voor je werkgever. Je hoeft geen verlof op te nemen en het kost je dus geen verlofuren. Het kan zijn dat het RIVM deze richtlijn weer aanpast op het moment dat er een tekort aan personeel in de kinderopvang is, maar dat is op dit moment nog niet zo. Houd deze website dan ook goed in de gaten.

Nee, dit is het risico van je werkgever, je hoeft dan geen verlof of plus-uren in te leveren, tenzij je zelf graag naar huis wilt en vrij wilt zijn. En als ze op zijn, kunnen daaropvolgend dus geen min-uren worden opgebouwd.

In principe zou de werkgever je werktijden in het volgende rooster 20% naar beneden kunnen laten afwijken. Maar in deze situatie heeft de werkgever geen goede reden om dit te doen, aangezien de kinderopvangtoeslag en de ouderbijdrage gewoon worden doorbetaald en werkgever dus ook de normale lonen kan blijven betalen. Het advies is om je werkgever hierop aan te spreken. Als hiervan toch sprake is, meld dit dan bij kinderopvang@fnv.nl.

De werkgever moet de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie in principe vaststellen overeenkomstig de wensen van de werknemer. Dit kan anders zijn als het inwilligen van een verzoek om vakantie bijvoorbeeld tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt (gewichtige redenen). Als je door de crisis redelijkerwijs niet in staat bent om vakantie te houden, moet je het verlof kunnen intrekken en moet de werkgever hier in principe aan meewerken. Ons advies is om schriftelijk en gemotiveerd aan je werkgever kenbaar te maken dat de eerder vastgestelde vakantie wordt ingetrokken. Mocht de werkgever aangeven dat dit niet kan, meld dit dan bij kinderopvang@fnv.nl.

4. Privé omstandigheden

Kinderen van werknemers die willen werken en werkzaam zijn in de kinderopvang hebben recht op kinderopvang. Dat kun je in overleg regelen met de organisatie waar je kind nu ook heen gaat.

Als je kind plotseling ziek is kun je calamiteitenverlof opnemen. De werkgever betaalt het salaris door tijdens dit verlof. Blijft je kind langer ziek, kun je maximaal 2 werkweken kortdurend zorgverlof opnemen.

Onder andere ouderen, longpatiënten, diabetespatiënten en mensen met hart- en vaatziekten behoren tot de risicogroepen. Behoor jij tot zo’n risicogroep? Overleg dan met je werkgever wat je het beste kunt doen. Wanneer het vanwege je eigen gezondheid niet verantwoord is om naar je werk te gaan, is dat in principe voor rekening van de werkgever.

 

Word lid