Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Transitie nieuwe pensioenregelingen PFZW

Denk mee en sluit je aan

De FNV neemt met drie zetels deel aan de Commissie Arbeidsvoorwaarde Pensioen (CAP) en de besluitvorming over de transitie van de oude naar nieuwe pensioenregelingen bij het op een na grootste Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). Hiermee vertegenwoordigt het CAP zo'n 2,6 miljoen actieve en passieve deelnemers. Namelijk ongeveer 120.000 FNV-leden uit de sector Zorg & Welzijn en circa 28.000 leden uit de sector Sport & Bewegen.

Mannen vissen

1 januari 2026

Het streven is om op 1 januari 2026 de nieuwe regelingen te implementeren. Daaraan vooraf gaat een zorgvuldig beslissingsproces samen met vertegenwoordigers van andere bonden, de werkgeversverenigingen en het bestuur van PFZW. Daarom heeft de FNV een projectteam opgestart (werkorganisatie). En een klankbordgroep met kaderleden (vereniging), de "Clubvan25”. Uiteindelijk moeten de leden hun stem kunnen uitbrengen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Ingangsdatum Wtp uitgesteld

Een brief van de Tweede Kamer op 6 oktober 2022 maakt duidelijk dat de verwachte ingangsdatum van de Wet toekomst Pensioenen wordt aangepast. Van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Dit heeft vooralsnog geen directe invloed op de stappen van het transitietraject bij PFZW.

De CAP maakt de keuzes in stappen. Eerst brengt het PFZW-bestuur de beleidsopties (en consequenties daarvan) in kaart voor de nieuwe regeling en producten. Dat gebeurt de komende maanden. Gelijktijdig start een serie kennis- en opleidingssessies voor de CAP. Daarin is aandacht voor verschillende deelterreinen, zoals de financiële opzet en de solidariteitsreserve. Wij houden jou op de hoogte.

Klankbordgroep 'Clubvan25'

Er is inmiddels een klankbordgroep, de 'Clubvan25', opgericht waarin 25 FNV-leden zitting hebben die samen met het de projectgroep optrekken en een actieve bijdrage leveren met denkkracht en het toetsen van het advies en de besluitvorming. Op basis van een aantal diversiteitscriteria zijn wij erin geslaagd om een mooie groep samen te stellen die bestaat uit zowel actieve deelnemers als gepensioneerden, jong en oud, man en vrouw en een representatieve vertegenwoordiging vanuit alle sectoren. Het aantal aanmeldingen voor deze klankbordgroep overtrof onze verwachtingen de leden die zich aangemeld hadden en in eerste instantie geen zitting nemen in de klankbordgroep gaan we op een bijzondere wijze betrekken en verder informeren over het proces en de uitwerking van de besluitvorming.

Bekijk hier het interview

Meer over de Kick-off op 26 april

Zo houden wij jou op de hoogte

Op deze pagina houden wij jou op de hoogte van het gehele transitieproces en nemen wij jou mee bij belangrijke besluiten en stappen tot 1 januari 2026. De onderwerpen zullen daarom zo nu en dan wijzigen om plaats te maken voor actualiteiten of nieuwe uitkomsten in de besluitvorming. Kijk voor meer algemene informatie over de Wet toekomst pensioenen ook op www.fnv.nl/goedpensioen

Heb je een (oud-)collega, kennis of vriend die ook geïnteresseerd is in het onderwerp? Wijs hen op www.fnv.nl/transitie-pensioen-pfzw. Als een van hen ook interesse heeft om actief te worden en een FNV-lidmaatschap overweegt, ga dan naar www.fnv.nl/anderlidmaken. Als je zelf lid bent, krijg je van ons een tientje bij aanmelding.

Alles over dit onderwerp

Heb je na het lezen van de informatie hieronder vragen, stel die aan ons ContactCenter.

Het huidige pensioenstelsel komt uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. In de meeste gezinnen was de man de kostwinner en bleef hij 40 jaar bij dezelfde baas in dienst. Er is sindsdien veel veranderd. De opbouw van de bevolking, de economie en de arbeidsmarkt zijn anders dan vroeger. Mensen werken niet meer hun hele leven bij één baas. Ze veranderen vaker van baan of werken een tijdje voor zichzelf. Mensen worden ook steeds ouder en genieten dus langer van hun pensioen. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel daarmee rekening houdt. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. Daarin staan nieuwe afspraken over pensioenen en de AOW. Het vernieuwde pensioenstelsel moet uiterlijk ingaan op 1 januari 2027 binnen alle sectoren.

Vanaf uiterlijk 2027 bestaan er dus alleen nog maar premieregelingen. Werknemers- en werkgeversorganisaties in de sectoren Zorg & Welzijn en Sport & Bewegen, zijn gezamenlijk eigenaar van de pensioenregeling van PFZW. Zij kiezen uiteindelijk voor een van beide regelingen. Beide regelingen hebben voor- en nadelen. Dus deze organisaties moeten goed nadenken over hun keuze die ze maken in 2022. De onderhandeling en besluitvorming vindt plaats in de Commissie Arbeidsvoorwaarde Pensioen (CAP). Die bestaat uit 12 vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversverenigingen en het bestuur van PFZW. De FNV heeft als grootste betrokken vakbond drie zetels in de CAP. 

De huidige pensioenregeling van PFZW is een uitkeringsregeling. In zo’n regeling zijn afspraken gemaakt over de hoogte die het pensioen kan bereiken. De financiële gezondheid van het pensioenfonds (de dekkingsgraad) bepaalt daarbij of de pensioenen worden verhoogd (indexering) of verlaagd. Om de pensioenen waar te kunnen maken, moeten pensioenfondsen nu veel reserves in kas houden. Dit zorgde er de afgelopen jaren voor dat de pensioenen niet konden meegroeien met de stijgende prijzen. Ook dreigden pensioenen soms zelfs omlaag te gaan.

Straks stappen alle pensioenfondsen over naar de zogenaamde premieregeling. Daarin zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de premie, niet over de hoogte van de pensioenen. Deze premie wordt belegd, net als nu. De hoogte van je toekomstige pensioen hangt directer af van de resultaten van de beleggingen dan nu het geval is. Het is dan duidelijker dat pensioenfondsen geen garanties kunnen geven over de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Dit is afgesproken in het pensioenakkoord. De verwachting is dat dit voor iedereen een beter pensioen oplevert, omdat pensioenfondsen minder reserves in kas hoeven te houden.

Bij de solidaire premieregeling heeft iedereen een eigen deel van een gezamenlijke pensioenpot die gezamenlijk belegd is. De waarde van de pensioenpot kan wisselen en hangt af van de beleggingsresultaten. Er zijn daarbij manieren bedacht om al te grote tegenvallers te voorkomen. In de flexibele premieregeling heeft iedereen een eigen pensioenpotje. Het pensioenfonds bewaakt en belegt dat potje en gaat daarbij uit van meer rendement en risico’s voor jongeren dan voor ouderen. Er is een zekere mate van beleggingsvrijheid, want iedereen kan kiezen hoeveel risico zij wil nemen bij het beleggen. Verder kunnen gepensioneerden kiezen tussen een vast pensioen of een pensioen dat zich aanpast aan de economische situatie.

De FNV moet, samen met de andere vertegenwoordigers in de CAP, naast de keuze voor de juiste regeling ook een beslissing nemen hoe om te gaan met bestaande pensioenaanspraken en rechten van de deelnemers. Het wel of niet invaren. Invaren betekent dat het huidige pensioenvermogen ondergebracht wordt in de nieuwe pensioenregeling. Ofwel het collectief omzetten van de bestaande pensioenen en pensioenaanspraken naar de nieuwe regeling waarbij er geen individueel bezwaarrecht geldt. In de (concept)wet wordt invaren als standaard gezien. Pensioenfondsen kunnen hier alleen gemotiveerd van afwijken.

Als we niet kiezen voor invaren, krijgt PFZW er feitelijk een tweede pensioenregeling bij. Dat betekent dat de deelnemers met twee soorten opbouw te maken krijgen: de bestaande opbouw in de huidige pensioenregeling en de nieuwe opbouw in de solidaire premieregeling. De huidige gepensioneerden moeten hun eigen ‘boontjes gaan doppen’, want er is geen mogelijkheid meer om risico’s te blijven delen tussen jongeren en ouderen. Naast administratieve en communicatieve last wordt een dergelijke tweeledige regeling ook duurder. Maar uiteindelijk moet er op inhoudelijke gronden en in het belang van de deelnemers en de FNV-achterban een besluit genomen worden.

FNV zet in op solidaire pensioenregeling

De FNV kiest voor een solidair contract, dat werkenden en gepensioneerden eerder perspectief biedt op een koopkrachtig pensioen. Hier delen mensen en generaties de risico’s, zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase. Daarnaast komt de ingelegde premie ten goede aan de ‘eigen’ pensioenopbouw, in het collectieve geheel. Het nieuwe contract is een solidair premiecontract, waarin risico’s samen worden gedeeld door werkenden en gepensioneerden. Met betaalbare premies.

Komend jaar gaan we in de CAP samen met het bestuur van PFZW de invulling van het contract verder uitwerken aan de hand van werkhypotheses met uitgewerkte en vergelijkbare scenario’s voorafgaand aan de besluitvorming. Pas begin 2023 nemen we een definitief besluit over de contractvorm, het wel of niet invaren en verdere invulling van het contract. Voor die tijd zullen we jou hierover regelmatig informeren en aangeven op welke wijze jij je stem hierover uit kan brengen.

Algemene tijdlijn transitie

Wie

Voor/tot

Oprichting klankbordgroep

FNV

25-03-2022

Informeren achterban vanaf *

FNV

01-05-2022

Werkhypotheses, contractvorm en invaren

CAP

15-05-2022

Beleidsopties en vormgeving van pensioenproducten

Bestuur PFZW

01-12-2022

Inwerkingtreding wetgeving

Regering

01-07-2023

Akkoord vormgeving van pensioenproducten

CAP

01-06-2023

Definitieve bepaling wijze invaren en compensatie

CAP

01-11-2023

Deadline transitie

Bestuur

01-06-2024

Goedkeuring DNB en AFM voor transitie 2026

DNB/AFM

01-08-2024

Besluit nieuwe regeling en transitieplan gereed

CAP

01-01-2025

Opdrachtaanvaarding & documentatie indienen

Bestuur PFZW

01-07-2025

Streefdatum implementatie transitie gereed

PFZW/PGGM

01-01-2026

 
* Gedurende het gehele traject organiseren we achterbanraadplegingen of kennisdeelsessies. Deze worden ruim vooraf toegevoegd aan bovenstaande tijdlijn en geactualiseerd.

 

WORD LID EN STA STERK SAMEN MET JE COLLEGA'S

  • Invloed op je arbeidsvoorwaarden
  • Altijd hulp bij een toekomstig arbeidsconflict
  • Hulp bij letselschade en beroepsziekte
  • Een goede cao voor jouw sector
  • Persoonlijk advies over werk en loopbaan
  • Korting met je ledenpas