Transitie nieuwe pensioenregeling PFZW

Denk mee en sluit je aan

De FNV neemt met drie zetels deel aan de Pensioentafel Zorg en Welzijn (PTZW) en de besluitvorming over de transitie van de oude naar nieuwe pensioenregelingen bij het op een na grootste Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). Hiermee vertegenwoordigt het PTZW zo'n 2,6 miljoen actieve en passieve deelnemers. Namelijk ongeveer 120.000 FNV-leden uit de sector Zorg & Welzijn en circa 28.000 leden uit de sector Sport & Bewegen.

Mannen vissen

1 januari 2026

Het streven is om op 1 januari 2026 de nieuwe regelingen te implementeren. Daaraan vooraf gaat een zorgvuldig beslissingsproces samen met vertegenwoordigers van andere bonden, de werkgeversverenigingen en het bestuur van PFZW. Daarom heeft de FNV een speciale projectgroep opgericht vanuit de sectoren Zorg & Welzijn en Sport & Beweging om alle activiteiten zorgvuldig te begeleiden. En een klankbordgroep met kaderleden uit de vereniging, de "Clubvan25”. Uiteindelijk moeten de leden hun stem kunnen uitbrengen over deze belangrijke transitie en arbeidsvoorwaarde.

Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft net voor Kerst 2022 ingestemd met het wetsvoorstel Wtp en de Eerste Kamer inmiddels ook eind juni 2023 . Hiermee is de wet aangenomen is er een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Het is nu aan de sociale partners om in samenspraak met hun achterban te onderhandelen over de inhoud van de nieuwe pensioenregelingen. Naar verwachting wordt dit proces in het najaar van dit jaar 2023 afgerond en zal de projectgroep daarna achterbanraadplegingen organiseren. Tot die tijd informeren wij alle betrokken leden tussendoor over de vorderingen via deze webpagina en andere communicatiekanalen. Wij houden jou op de hoogte.

De PTZW maakt de keuzes in stappen. Eerst brengt het PFZW-bestuur de beleidsopties (en consequenties daarvan) in kaart voor de nieuwe regeling en bijbehorende producten. Dat gebeurt de komende maanden. Gelijktijdig start een serie kennis- en opleidingssessies voor de PTZW. Daarin is aandacht voor verschillende deelterreinen, zoals de financiële opzet en de solidariteitsreserve.

Klankbordgroep 'Clubvan25'

Vorig jaar is er een klankbordgroep, de zogenaamde 'Clubvan25', opgericht waarin 25 FNV-leden zitting hebben die samen met het de projectgroep optrekken en een actieve bijdrage leveren met denkkracht en het toetsen van het advies en de besluitvorming. Op basis van een aantal diversiteitscriteria zijn wij erin geslaagd om een mooie groep samen te stellen die bestaat uit zowel actieve deelnemers als gepensioneerden, jong en oud, man en vrouw en een representatieve vertegenwoordiging vanuit alle sectoren.

Bekijk hier het interview over de Clubvan25

Zo houden wij jou op de hoogte

Op deze pagina houden wij jou op de hoogte van het gehele transitieproces en nemen wij jou mee bij belangrijke besluiten en stappen tot 1 januari 2026. De onderwerpen zullen daarom zo nu en dan wijzigen om plaats te maken voor actualiteiten of nieuwe uitkomsten in de besluitvorming. Kijk voor meer algemene informatie over de Wet toekomst pensioenen ook op www.fnv.nl/goedpensioen

Koppel jouw pensioenfonds aan MijnFNV                                      

De FNV vindt het belangrijk dat alle leden de gelegenheid krijgen, om mee te beslissen over afspraken die onze onderhandelaars over de nieuwe pensioenregeling gaan maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat in de ledenadministratie staat aangegeven bij welk pensioenfonds jij bent aangesloten. Je kan maximaal 5 pensioenfondsen koppelen aan jouw profiel. Dat doe je in mijn FNV. Heb je hulp nodig bij het aanmaken van jouw Mijn FNV-account? Bekijk dan de antwoorden op de meest gestelde vragen en de instructievideo.

Nodig iemand anders uit om lid te worden

Heb je een (oud-)collega, kennis of vriend die ook geïnteresseerd is in het onderwerp? Wijs hen op www.fnv.nl/transitie-pensioen-pfzw. Als een van hen ook interesse heeft om actief te worden en een FNV-lidmaatschap overweegt, ga dan naar www.fnv.nl/anderlidmaken. Als je zelf lid bent, krijg je van ons een tientje bij aanmelding.

Alles over dit onderwerp

Heb je na het lezen van de informatie hieronder vragen, stel die aan ons ContactCenter.

Het huidige pensioenstelsel komt uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. In de meeste gezinnen was de man de kostwinner en bleef hij 40 jaar bij dezelfde baas in dienst. Er is sindsdien veel veranderd. De opbouw van de bevolking, de economie en de arbeidsmarkt zijn anders dan vroeger. Mensen werken niet meer hun hele leven bij één baas. Ze veranderen vaker van baan of werken een tijdje voor zichzelf. Mensen worden ook steeds ouder en genieten dus langer van hun pensioen. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel daarmee rekening houdt. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. Daarin staan nieuwe afspraken over pensioenen en de AOW. Het vernieuwde pensioenstelsel moet uiterlijk ingaan op 1 januari 2027 binnen alle sectoren.

Vanaf uiterlijk 2027 bestaan er dus alleen nog maar premieregelingen. Werknemers- en werkgeversorganisaties in de sectoren Zorg & Welzijn en Sport & Bewegen, zijn gezamenlijk eigenaar van de pensioenregeling van PFZW. Zij kiezen uiteindelijk voor een van beide regelingen. Beide regelingen hebben voor- en nadelen. Dus deze organisaties moeten goed nadenken over hun keuze die ze maken in 2022. De onderhandeling en besluitvorming vindt plaats in het overleg van de PTZW, die bestaat uit 12 vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversverenigingen en het bestuur van PFZW.

De huidige pensioenregeling van PFZW is een uitkeringsregeling. In zo’n regeling zijn afspraken gemaakt over de hoogte die het pensioen kan bereiken. De financiële gezondheid van het pensioenfonds (de dekkingsgraad) bepaalt daarbij of de pensioenen worden verhoogd (indexering) of verlaagd. Om de pensioenen waar te kunnen maken, moeten pensioenfondsen nu veel reserves in kas houden. Dit zorgde er de afgelopen jaren voor dat de pensioenen niet konden meegroeien met de stijgende prijzen. Ook dreigden pensioenen soms zelfs omlaag te gaan.

Straks stappen alle pensioenfondsen over naar de zogenaamde premieregeling. Daarin zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de premie, niet over de hoogte van de pensioenen. Deze premie wordt belegd, net als nu. De hoogte van je toekomstige pensioen hangt directer af van de resultaten van de beleggingen dan nu het geval is. Het is dan duidelijker dat pensioenfondsen geen garanties kunnen geven over de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Dit is afgesproken in het pensioenakkoord. De verwachting is dat dit voor iedereen een beter pensioen oplevert, omdat pensioenfondsen minder reserves in kas hoeven te houden.

Bij de solidaire premieregeling heeft iedereen een eigen deel van een gezamenlijke pensioenpot die gezamenlijk belegd is. De waarde van de pensioenpot kan wisselen en hangt af van de beleggingsresultaten. Er zijn daarbij manieren bedacht om al te grote tegenvallers te voorkomen. In de flexibele premieregeling heeft iedereen een eigen pensioenpotje. Het pensioenfonds bewaakt en belegt dat potje en gaat daarbij uit van meer rendement en risico’s voor jongeren dan voor ouderen. Er is een zekere mate van beleggingsvrijheid, want iedereen kan kiezen hoeveel risico zij wil nemen bij het beleggen. Verder kunnen gepensioneerden kiezen tussen een vast pensioen of een pensioen dat zich aanpast aan de economische situatie.

De FNV moet, samen met de andere vertegenwoordigers in de PTZW, naast de keuze voor de juiste regeling ook een beslissing nemen hoe om te gaan met bestaande pensioenaanspraken en rechten van de deelnemers. Het wel of niet invaren. Invaren betekent dat het huidige pensioenvermogen ondergebracht wordt in de nieuwe pensioenregeling. Ofwel het collectief omzetten van de bestaande pensioenen en pensioenaanspraken naar de nieuwe regeling waarbij er geen individueel bezwaarrecht geldt. In de (concept)wet wordt invaren als standaard gezien. Pensioenfondsen kunnen hier alleen gemotiveerd van afwijken.

Als we niet kiezen voor invaren, krijgt PFZW er feitelijk een tweede pensioenregeling bij. Dat betekent dat de deelnemers met twee soorten opbouw te maken krijgen: de bestaande opbouw in de huidige pensioenregeling en de nieuwe opbouw in de solidaire premieregeling. De huidige gepensioneerden moeten hun eigen ‘boontjes gaan doppen’, want er is geen mogelijkheid meer om risico’s te blijven delen tussen jongeren en ouderen. Naast administratieve en communicatieve last wordt een dergelijke tweeledige regeling ook duurder. Maar uiteindelijk moet er op inhoudelijke gronden en in het belang van de deelnemers en de FNV-achterban een besluit genomen worden.

FNV zet in op solidaire premieregeling

De FNV kiest voor een solidair contract, dat werkenden en gepensioneerden eerder perspectief biedt op een koopkrachtig pensioen. Hier delen mensen en generaties de risico’s, zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase. Daarnaast komt de ingelegde premie ten goede aan de ‘eigen’ pensioenopbouw, in het collectieve geheel. Het nieuwe contract is een solidair premiecontract, waarin risico’s samen worden gedeeld door werkenden en gepensioneerden. Met betaalbare premies.

Komende periode gaan we in de PTZW samen met het bestuur van PFZW de invulling van het contract verder uitwerken aan de hand van werkhypotheses met uitgewerkte en vergelijkbare scenario’s voorafgaand aan de besluitvorming. Pas eind 2023 nemen we een definitief besluit over de contractvorm, het wel of niet invaren en verdere invulling van het contract. Voor die tijd zullen we jou hierover regelmatig informeren en aangeven op welke wijze jij je stem hierover uit kan brengen.

Algemene tijdlijn transitie

Wie

Voor/tot

Inwerkingtreding wetgeving

Regering

01-07-2023

Onderhandelaarsresultaat vormgeving van pensioenproducten, invaren en compensatie*

PTZW

najaar 2023*

Achterbanraadplegingen*

PTZW

eind 2023*

Goedkeuring DNB en AFM voor transitie 2026

DNB/AFM

01-08-2024

Besluit nieuwe regeling en transitieplan gereed

PTZW

01-01-2025

Opdrachtaanvaarding & documentatie indienen

Bestuur PFZW

01-07-2025

Streefdatum implementatie transitie gereed

PFZW/PGGM

01-01-2026

*afhankelijk van voortgang besluitvorming of/en externe ontwikkelingen.

WORD LID EN STA STERK SAMEN MET JE COLLEGA'S

  • Invloed op je arbeidsvoorwaarden
  • Altijd hulp bij een toekomstig arbeidsconflict
  • Hulp bij letselschade en beroepsziekte
  • Een goede cao voor jouw sector
  • Persoonlijk advies over werk en loopbaan
  • Korting met je ledenpas
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.