Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Ook na het 7de overleg blijft cao Unilever uit

portret Niels Suijker
Door Niels Suijker 29 januari 2021

Vakbonden en Unilever hebben op 26 januari 2021 opnieuw cao-overleg met elkaar gevoerd. Op een aantal inhoudelijke onderwerpen is er enige voortgang geboekt. Maar met name op loon en pensioen blijft het gat aanzienlijk. Hieronder gaat FNV uitgebreid in op wat er nu op tafel ligt.

Wijziging van de pensioenregeling

Unilever wil vanaf 2021 een gedempte kostendekkende premie afspreken, om zo de pensioenlasten (nu 58% van de pensioengrondslag) te doen dalen. FNV is bereid om hierin mee te gaan, maar wil wel een ondergrens afspreken. Dat gat lijkt nu wel te overbruggen te zijn. Cao-partijen zijn het erover eens dat de werknemerspremie wordt verlaagd van 3% naar 1,5%. FNV beschouwt dit als een compensatie voor werknemers, omdat door de lagere werkgeversbijdrage de dekkingsgraad van het pensioenfonds daalt. Daardoor neemt het perspectief op indexatie van de pensioenen immers af.  

Unilever wil verder afspreken per 2023 de veranderingen door te voeren die vanuit het pensioenakkoord op ons afkomen. FNV wil meegaan in die ambitie, maar wil daarbij nu al afspraken maken over de premie die Unilever dan zal betalen (wat FNV betreft het fiscaal maximaal toegestane bedrag). Unilever wil dit voor nu in het midden laten en hier pas een afspraak over maken als het zover is. Dat vindt FNV onwenselijk, vanwege de samenhang met de afspraak over de gedempte kostendekkende premie en de besparing die Unilever daarop realiseert.

Eerder stoppen met werken

Per 2021 is het wettelijk mogelijk om in cao’s afspraken te maken over eerder stoppen met werken voor ‘zware beroepen’ (drie jaar voor de AOW-leeftijd). In dat geval gaat de werknemer uit dienst (op vrijwillige basis). Unilever betaalt dan een bijdrage van € 21.204 per jaar (€ 1767,- per maand, dit is ter hoogte van de AOW-uitkering). De medewerker kan dit inkomen verder aanvullen door een deel van het pensioen naar voren te halen. Deze wettelijke regeling geldt vanaf 2021 tot 2026. Cao-partijen zijn het erover eens om deze regeling gedurende die gehele periode te hanteren voor ploegendienstmedewerkers in Hellendoorn. Dit aantal medewerkers is weliswaar erg beperkt, maar het is een begin. FNV behoudt zich het recht voor om in volgende cao’s aanvullende voorstellen te doen, waardoor ook andere medewerkers van Unilever in aanmerking komen voor deze regeling. 

Uitbreiding van de 80-90-100-regeling

Met de huidige 80-90-100-regeling kan een medewerker vanaf zijn 60ste gedurende maximaal vier jaar gebruik maken van deze regeling (80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw). In de vorige cao is deze periode tijdelijk verlengd tot vijf jaar voor ploegendienstmedewerkers in Hellendoorn. FNV wil graag afspreken dat álle Unilever medewerkers vanaf hun 60ste tot aan de AOW-leeftijd gebruik kunnen maken van deze regeling. Unilever is bereid hierin mee te gaan, maar slechts voor 2021 en 2022. FNV maakt het liefst een structurele afspraak, maar om Unilever tegemoet te komen zijn wij bereid om dit nu eerst voor de komende vijf jaar af te spreken.

Thuiswerkvergoeding

FNV wil hier graag een structurele afspraak over maken. Unilever wil dit pertinent niet. Unilever is wel bereid om een eenmalig bedrag van € 250,- bruto te verstrekken, als waardering voor de inspanning van medewerkers gedurende de coronacrisis. FNV is bereid hierin mee te gaan, maar vindt wel dat dat bedrag gerelateerd moet zijn aan de Nibud-norm voor de kosten van thuiswerken (€ 2,- per dag netto). Voor een cao van 12 maanden (á 20 werkdagen per maand) komen wij zo op een bedrag van € 480,- netto. Deze compensatie geldt uiteraard voor álle werknemers. Wat FNV betreft kan deze door niet-thuiswerkers worden gezien als een ‘coronadoorwerkbonus’.

Flink verschil op loon

FNV vindt een goede loonsverhoging zeer op zijn plaats, gezien de enorme besparing op pensioenlasten die Unilever wil binnenhalen. Helaas zijn we daar nog lang niet. Unilever biedt nu 1,3% per 1 januari 2021 en 0,45% per 1 juli 2021, plus een eenmalige uitkering van € 250,- bruto (looptijd cao is 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021). FNV heeft nu een flinke stap gezet door een tegenbod te doen van 2,8% per 1 januari 2021, plus een eenmalige uitkering van € 250,- bruto. Het is echter de vraag of dit gat nog te overbruggen is.

Overige onderwerpen

Tot teleurstelling van vakbonden weigert Unilever om afspraken te maken over een persoonlijk opleidingsbudget voor werknemers. Hier zal geen afspraak over gemaakt worden. Enkele kleinere afspraken waarover cao-partijen het wel eens lijken te kunnen worden zijn het vastleggen van ‘het recht op onbereikbaarheid’ in de cao; een passage over rouwverlof in de cao; en de ‘maand van de vakbond’ (activiteiten waarbij vakbonden zich kunnen laten zien aan alle werknemers van Unilever). Daarnaast zijn er nog enkele andere kleinere onderwerpen waar cao-partijen het al eerder over eens waren en die in het overleg van 26 januari niet meer besproken zijn.

Hoe nu verder?

Met name op pensioen en loon is het gat tussen wat vakbonden vragen en wat Unilever wil nog aanzienlijk. Unilever heeft gezegd zich nu te gaan beraden op een volgende stap. Daarbij gaf jullie werkgever aan te willen blijven zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Unilever vond het desondanks niet nodig om een nieuwe datum voor cao-overleg af te spreken. FNV wacht de reactie van Unilever om die reden even af. Bij nadere ontwikkelingen zal FNV de leden informeren.