Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderhandelingsresultaat cao Tuinzaadbedrijven met gemengde gevoelens

Redactie
Door Redactie 23 juli 2021

Op maandag 12 juli jl. hebben Plantum en de vakorganisaties na bijna 14 uur onderhandelen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Tuinzaadbedrijven. We hebben gemengde gevoelens over het bereikte resultaat, omdat wij niet alles hebben kunnen binnenhalen. We leggen het onderhandelingsresultaat nu neutraal ter stemming aan de leden voor.

Tuinzaden

Enigszins teleurgesteld

Het resultaat hebben wij op maandag 19 juli jl. eerst met de gezamenlijke kaderleden van CNV Vakmensen, FNV en de Unie besproken. Ook onze kaderleden zijn enigszins teleurgesteld en met name over het loonbod dat lager uitkomt dan onze ondergrens qua loonsverhoging van 2,75 procent per jaar.

Daarnaast hebben we weinig concrete afspraken kunnen maken over duurzame inzetbaarheid, waaronder een RVU-regeling of een concrete verlofspaarregeling. Anderzijds is dit onderhandelingsresultaat nu het maximaal haalbare en komt het wat ons betreft te dicht in de buurt van het mandaat om het zomaar af te wijzen.

Samen staan we sterk

Alles overziend zijn wij wel eensgezind om dit onderhandelingsresultaat neutraal voor te leggen aan onze leden. Het is nu aan jou om je stem uit te brengen over dit onderhandelingsresultaat. Indien de meerderheid van onze leden dit onderhandelingsresultaat afstemt, gaan wij er ook vanuit dat wij samen verder druk gaan uitoefenen op de werkgever om tot een beter resultaat te komen. Samen staan we sterk!

Wat ligt er nu op tafel?

Het betreft een onderhandelingsresultaat op hoofdlijnen, waarbij we ook protocolafspraken hebben gemaakt, waaronder een onderzoek naar het loongebouw en beoordelingssystematiek. Ook zullen wij gedurende de looptijd met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden uit het pensioenakkoord, waaronder een centrale RVU-regeling, de fiscale mogelijkheden met betrekking tot verlofsparen. Daarnaast gaan cao-partijen een bijeenkomst inplannen over internationale solidariteit, dat betrekking heeft op het gevoerde internationale beleid ten aanzien van onder andere kinderarbeid en leefbaar inkomen.

Hoofdpunten van het onderhandelingsresultaat

  1. Cao-looptijd van 24 maanden, te weten 1 januari 2021 t/m 31 december 2022.
  2. Per 1 juli 2021 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen met 2,5 procent verhoogd. Per 1 mei 2022 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen met 2,5 procent verhoogd.
  3. Alle werknemers krijgen vanaf 1 januari 2022 recht op een extra vitaliteitsdag. De leeftijdsvakantiedagen zullen ook worden omgezet in vitaliteitsdagen.
  4. Per 1 januari 2022 wordt voor de werknemer een verlofspaarmogelijkheid ingevoerd ten behoeve van bestedingen door de werknemer voor doeleinden ter bevordering van zijn duurzame inzetbaarheid, korter werken en zorgverlof. De vervaltermijn voor bovenwettelijk verlof wordt daarvoor verlengd van vijf naar tien jaar.
  5. Werknemers kunnen vanaf 1 januari 2022 ongeclausuleerd maximaal tien vakantiedagen kopen om te sparen, tenzij met de OR andere afspraken gemaakt worden. Afwijkende afspraken worden gemeld aan cao-partijen.
  6. Een paritaire werkgroep gaat de fiscale mogelijkheden onderzoeken of de spaarfaciliteit in de toekomst in euro’s in plaats van in verlofdagen kan plaatsvinden.
  7. Een paritaire werkgroep zal in de periode september-december 2021 drie bijeenkomsten beleggen met de vraag of en er in de Tuinzaadsector zware beroepen onderscheiden kunnen worden, en zo ja, welke dat eventueel zijn. Hierbij zal de door Stigas uitgevoerde nulmeting betrokken worden. Cao-partijen zullen hierbij betrekken of de zogenoemde tijdelijke RVU-regeling mogelijk een adequate oplossing biedt.
  8. Zowel voor de centrale verlofspaarregeling als ook eventuele bedrijfsregelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en verlofsparen geldt dat deze geaccordeerd moeten worden door de fiscus.

Uiteraard hebben we nog meer afspraken kunnen maken, waaronder een uitbreiding van OR faciliteiten in artikel 6A en de mogelijkheid om als OR in overleg met de werkgever invulling te geven van aan duurzame inzetbaarheid middels het collectief duurzaamheidsbudget van 1,25 procent. Lees hier het onderhandelingsresultaat.

Wat zijn onze bevindingen?

In het bovenstaande resultaat zien we ten opzichte van de voorgaande maanden wel een beweging aan werkgeverzijde, maar deze blijft beperkt en staat ook in contrast met de bedrijfsresultaten die de bedrijven het afgelopen jaar hebben gerealiseerd. Kijken we naar het huidige loonbod, dan liggen de lonen op 1 mei 2022 5 procent hoger dan op 1 januari 2021. De vakbonden hadden de lonen graag per 1 januari van beide jaren verhoogd, maar daar wilden werkgevers niet aan. Als we kijken naar de inflatie dan schommelt deze momenteel tussen 1,9 procent en 2,1 procent. Het huidige loonbod leidt maar beperkt tot koopkrachtstijging, maar we moeten ook vaststellen dat er helaas aan werkgeverszijde geen extra loonruimte meer was om onze ondergrens van 2,75 procent per jaar te overbruggen.

Let op!

Een aantal werkgevers heeft jullie al een loonsverhoging met terugwerkende kracht uitbetaald. De hoogte en ingangsdatum verschilt per werkgever. Wij hebben een pittige discussie gehad met de werkgeversdelegatie over het verrekenen van de loonsverhoging per 1 juli 2021. Wij hebben geprobeerd om een loonsverhoging per 1 januari met terugwerkende kracht af te spreken, maar dat is niet gelukt. Wij hebben vernomen dat (een deel van) jullie werkgevers voornemens is om de loonsverhoging per 1 juli met terugwerkende kracht te verrekenen met de eerder uitbetaalde loonsverhogingen (dus niet alleen met het percentage per 1 juli). Wij wijzen jullie er op dat dit alleen kan met jullie instemming. Wij betreuren deze wens van werkgevers en hebben hierover dan ook geen afspraken gemaakt.

Kleine stapjes richting centraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Het afgelopen jaar hebben wij veelvuldig met jullie werkgevers gesproken over het bevorderen van duurzame inzetbaarheidsbeleid en het uitvoeren van de afspraken die voortkomen uit het pensioenakkoord. Op veel punten zijn we helaas niet uitgekomen, waaronder de principiële blokkade van jullie werkgevers voor de 80/90/100-regeling vanaf 60 jaar. Ook was het niet mogelijk om nu al een concrete afspraak te maken over een RVU-regeling. Anderzijds hebben we de huidige seniorenregeling kunnen uitbreiden met één extra vitaliteitdag voor iedereen.

Deze regeling zal per 1 januari 2021 worden omgezet naar vitaliteitsdagen om duurzame inzetbaarheid verder te bevorderen. Daarnaast hebben we de vervaltermijn van de bovenwettelijke dagen kunnen verruimen van vijf jaar naar tien jaar. Dat betekent concreet dat jij de mogelijkheid krijgt om tien extra vakantiedagen per jaar kan kopen en dat je vakantiedagen over een langere periode kunt sparen voor je eigen vitaliteit/duurzame inzetbaarheid. Kortom, het zijn kleine stapjes die we hebben gemaakt. Wij hopen gedurende de looptijd van deze cao het duurzaam inzetbaarheidsbeleid verder vorm te kunnen geven zodat we dit kunnen verzilveren in een nieuwe cao per 1 januari 2022.

Hoe verder?

Vanaf deze week kun je jouw stem uitbrengen over dit onderhandelingsresultaat. Wij leggen dit onderhandelingsresultaat neutraal aan jou voor, zodat je zelf een afweging kunt maken. In lijn met de bevindingen van onze kaderleden kijken we met gemengde gevoelens terug naar het onderhandelingsproces. We hadden acht cao-rondes nodig en een petitie met ruim 1.200 handtekeningen om de werkgevers te overtuigen om met een beter bod te komen. Het is triest dat het zover moest komen, terwijl de sector zeer mooie bedrijfsresultaten heeft gerealiseerd. Maar dit is wat er nu ligt, er is bij afwijzen geen garantie dat werkgevers met meer gaan komen en als dat wel gebeurd gaat dat pas in de loop van het najaar plaatsvinden. Via de onderstaande button kun je tot en met maandag 23 augustus je stem uitbrengen.

 

Stem hier

 

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je FNV-bestuurder Jeroen Brandenburg (tel: 06-51257384 of e-mail: jeroen.brandenburg@fnv.nl). Meer informatie vind je hier.