Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Luchtvaart & corona

Veelgestelde vragen en antwoorden

Werk jij op een luchthaven? Dan heb jij andere vragen over corona en werk dan de meeste werkenden. Speciaal voor werknemers in de luchtvaart hebben wij een aantal vragen gebundeld.

Veelgestelde vragen over corona in de Luchtvaart

Algemeen

Voor mensen met een vitale functie gelden andere regels voor ziekmelden dan voor mensen met een andere functie. Vlucht- en vliegtuigafhandeling valt onder de vitale processen. Voor hen geldt de regel dat zij pas thuis moeten blijven wanneer ze ook koorts hebben. Voor mensen in andere functies die verkoudheidsklachten of verhoging tot 38 graden Celsius hebben geldt: meld je ziek bij de werkgever. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet.  

Werk je op een plek waar je kans loopt op besmetting? Dan moet je werkgever beschermingsmateriaal aanbieden. Hij moet er dus voor zorgen dat er voldoende noodzakelijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn. Is dit niet het geval? Neem contact op met luchtvaart@fnv.nl

Schiphol heeft besloten om de medewerkers die vallen in de risicogroep als eerste in de gelegenheid te stellen om niet ingezet te worden op werkzaamheden waarbij ze in contact staan met grote groepen mensen. Ze hanteren conform de richtlijnen van het RIVM (de kwetsbare groepen).

Deze zijn: 

 • Medewerkers van 70 jaar en ouder.
 • Medewerkers die op basis van onderliggend lijden in aanmerking komen voor de griepvaccinatie. 

Het gaat om volwassenen (ouder dan 18 jaar) met: 

 • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen (COPD, Astma, etc.).
 • Chronische hartaandoeningen.
 • Diabetes mellitus.
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.
 • Verminderde weerstand tegen infecties.
 • Na orgaantransplantatie.
 • Bij hematologische aandoeningen (bloedziekten).
 • Bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is.
 • Bij een actieve behandeling chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.

KLM Grondpersoneel

Vooralsnog blijf je je salaris ontvangen zoals je gewend bent. Wel gaan we met KLM in gesprek over de op- en afbouw van je verlof.

In procenten werken is van de baan omdat de staat het Noodfonds heeft ingeroepen. Dit houdt in dat KLM per afdeling gaat bekijken of je inzetbaar bent.

De winstuitkering is doorgeschoven naar oktober 2020. Je ontvangt dus geen winstuitkering voor die tijd. 

Nee, dat kan niet. Vooralsnog vangt het noodfonds het financiële situatie op voor KLM.

Schiphol is verantwoordelijk voor de medewerkers die in contact komen met passagiers en zouden hierom gepaste maatregelen moeten nemen. Bijvoorbeeld het infomeren van passagiers over de geldende maatregelen in NL, denk aan 1,5 meter afstand houden. Bij de balies worden inmiddels plastic scheidingswanden aangebracht. Schiphol zou veel meer kunnen doen. Bijvoorbeeld: plaats stippen voor de balies op de grond zodat passagiers ook van elkaar gepaste afstand kunnen houden. Denk ook aan restricties voor het ophalen en wegbrengen van mensen. Overigens geeft Schiphol aan dat de werkgevers op de luchthaven verantwoordelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen. Dus een duidelijk antwoord hierop geven is lastig. 

Het RIVM adviseert alleen mondkapjes voor medisch personeel. Daarnaast is er een enorm tekort aan mondkapjes. Alle professionele mondkapjes die momenteel leverbaar zijn gaan naar de medewerkers in de zorg. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid. Wel moet de werkgever zorgen dat een goede hygiëne mogelijk is, dus voldoende mogelijkheden om de handen te wassen met water en zeep.

Ja, dat is er. Op 19 maart 2020 heeft KLM Health Services een beleid vastgesteld voor medewerkers met een kwetsbare gezondheid. Dit beleidsdocument is als bijlage toegevoegd.

Nee, dit kan niet zomaar. Daarom hebben we dit reeds bij de KLM aan de orde gesteld en blijven we druk uitoefenen.

Omdat KLM geld krijgt van het noodfonds, behoort KLM te handelen zoals voor de crisis. Bij KLM bestond er echter nooit een recht om verlofdagen terug te geven. Het werd toegestaan indien de bezetting het toeliet. Op dinsdag 24 maart hebben we KLM dringend verzocht om de algemene richtlijn van tafel te halen, waardoor er per afdeling gekeken kan worden of er misschien toch nog ruimte is om dagen terug te geven. KLM neemt dat verzoek in overweging. We hebben nog geen reactie.

Nee, KLM had WTV aangevraagd, maar nog voor de toekenning rond was kwam het noodfonds en werd de aanvraag omgezet in een aanvraag voor het noodfonds.

Werktijdverkorting (WTV) is een bepaalde vorm van een WW-uitkering. KLM moet dan aan alle voorwaarden voor WW voldoen. KLM was bezig om de volledige organisatie in week 1 één dag uit te roosteren, in week 2 drie dagen en vanaf week 3 vier dagen uit te roosteren.

Het noodfonds kijkt naar het omzetverlies en geeft een toelage al naar gelang het omzetverlies. KLM roostert nu per afdeling uit op basis van leegloop.

Ja, er zijn afdelingen met veel leegloop en afdelingen met nu nog weinig leegloop.

Daar gaan we vrijdag 27 maart over praten met KLM. Je hebt dienst, maar er is geen werk. KLM zoekt dan eerst elders werk. Is dat er niet, dan mag je naar huis. We moeten nog afspraken maken in hoeverre je dan oproepbaar bent.

Ook dat is een onderwerp dat we vrijdag 27 maart gaan bespreken. FNV zal er voor zorgen dat je verlof niet opgaat in leegloopdagen. Wel zullen we moeten bepalen hoeveel verlof je op- en afbouwt tijdens leegloop. KLM gaat alle nog niet ingeroosterde KV dagen in de leegloopdagen inroosteren. Dat is geen nieuwe maatregel, KLM deed  dat ook al voor de crisis.

Ja de basisroosters blijven gelijk, de persoonlijke roosters zullen worden aangepast.

Omdat de basisroosters gelijk blijven, blijft de onregelmatigheidstoeslag gelijk.

Beveiliging

Er is vanuit het RIVM geen advies om mondkapjes te dragen en Schiphol volgt dat advies. Daarnaast is er een enorm tekort aan mondkapjes. Alle mondkapjes die momenteel leverbaar zijn gaan naar de medewerkers in de zorg. Wel heeft de Schiphol de werkwijze voor het fouilleren aangepast zodat je pas bij een 3de alarm hoeft te fouilleren en is het dragen van handschoenen bij het fouilleren verplicht. We zijn bezig om te kijken of er aanvullende maatregelen moeten worden afgesproken zodat het fouilleren nog veiliger wordt.

De werkgever is wettelijk verplicht om (gezondheids)schade aan uw medewerkers te voorkomen (artikel 7:658 BW). Daarnaast heeft het RIVM geadviseerd om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Mocht je in een omgeving moeten werken of pauze houden waarin dat fysiek niet kan, dan moet de werkgever er alles aan doen om zijn zorgplicht na te komen en zo de risico’s op een mogelijke besmetting te voorkomen. Het advies van het RIVM geldt dus ook voor werknemers. Ga bijvoorbeeld tijdens een pauze dus ook niet naast een collega’s zitten waar je de mogelijkheid hebt om er 1,5 meter vanaf te zitten.

Sommige beveiligingsbedrijven hebben duidelijke gecommuniceerd hoe ze omgaan met specifieke situatie waarin medewerkers aan zorgtaken eventueel gerelateerd aan corona. Deze werknemers worden dan niet ingezet. Belangrijk is om als medewerker duidelijk bij je leidinggevende aan te geven hoe jou situatie is. Wellicht zal jouw leidinggevende al op de hoogte zijn van je zorgtaken, omdat je al aanvullende afspraken hebt gemaakt. Dus geef het aan bij je leidinggevende.

Schiphol heeft de werkinstructie voor het fouilleren aangepast. Vanaf nu is het verplicht is om met handschoenen te fouilleren. Mochten er geen handschoenen beschikbaar zijn dan moet je er naar vragen. Mochten er dan toch geen handschoenen beschikbaar zijn dan kan je dus geen fouilleringen doen en moet je wachten totdat er weer handschoenen zijn. 

Schiphol heeft dat de frequentie van de schoonmaak is opgeschroefd op alle werklocaties. Ook moeten er vochtige hygiënische doekjes aanwezig zijn voor het schoonmaken van de benodigde werkplekken. Merk je dat je werkplek onvoldoende wordt schoongemaakt, dan moet je dat aangeven bij je leidinggevende of de verantwoordelijke van dat moment. 

Uitzendkrachten 

De NOW-regeling geldt ook voor werknemers met een flexibel contract, zodat het loon kan worden doorbetaald. De werkgever (voor uitzendkrachten is dat het uitzendbureau) kan voor hen een tegemoetkoming vragen in de loonkosten. De NOW-regeling stelt daarbij een aantal voorwaarden aan de werkgever. 

Het is dus de bedoeling van de regeling dat je wordt doorbetaald door je werkgever. Daarbij verbruik je als werknemer geen WW-rechten: de NOW werkt buiten de WW om. Als je niet wordt doorbetaald – dat kan verschillende redenen hebben - moet je bij het UWV wel een uitkering aanvragen.

Met de NOW-regeling wordt gestimuleerd dat werkgevers hun oproepkrachten zo veel mogelijk blijven doorbetalen in de periode dat sprake is van omzetvermindering. 

 • Als je werkgever aan de NOW-voorwaarden voldoet, kan hij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Dat betekent dat wanneer je als een oproepkracht in dienst blijft en wordt doorbetaald, je werkgever ook voor jou in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. 
 • Als je niet wordt opgeroepen en geen loon krijgt, moet je een uitkering aanvragen bij het UWV.

De corona-crisis legt veel druk op overheden, bedrijven en medewerkers. Het is niet verstandig om in deze tijden een opdracht te weigeren wanneer je wordt ingezet bij een nieuwe opdrachtgever. 

Ja, uitzendbureaus kunnen een beroep doen op het noodfonds.

Het uitzendbureau kan uitzendkrachten in fase A of fase 1-2 met een contract met uitzendbeding, voor wie het werk is gestopt en daarmee hun contract is beëindigd, een tijdelijk contract aanbieden voor de periode dat de NOW van kracht is. Zo kan de uitzendkracht worden doorbetaald met ondersteuning vanuit de NOW. 

De NOW kijkt bij de tegemoetkoming in de loonkosten naar de periode voor 1 maart voor het vaststellen van het gemiddeld aantal gewerkte uren. Dat zijn naar verwachting de drie voorafgaande maanden december 2019, januari 2020 en februari 2020, maar dit is in de NOW-regeling niet beschreven. Mogelijk kan de werkgever een langere referentieperiode kiezen (6 maanden). 

Nee, dat is niet de bedoeling van de NOW regeling. De NOW werkt buiten de WW om. Het uitzendbureau moet het loon baseren op het gemiddeld gewerkte aantal uren in de afgelopen periode (waarschijnlijk 3 maanden, mogelijk langer) en kan daarvoor via de NOW een tegemoetkoming ontvangen.

Er zijn 2 contracttypen mogelijk: met en zonder uitzendbeding.

Heb jij een contract met uitzendbeding? Dan is het volgende van toepassing: 

 • Het uitzendbureau kan je contract per direct beëindigen als je minder dan 26 weken voor dat uitzendbureau hebt gewerkt.
 • Wanneer jij minimaal 26 weken gewerkt hebt voor het uitzendbureau, dan geldt er een aanzeggingstermijn van 10 dagen en dan mag het uitzendbureau je niet per direct ontslaan. 

Heb je een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd? Dan kan altijd door de uitzendkracht en het uitzendbureau tegen de eerstvolgende werkdag tussentijds worden opgezegd. Daarbij geldt de wettelijke opzegtermijn, tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten bij de uitzendovereenkomst.

Het uitzendbureau moet jouw contracturen uitbetalen, indien er geen passend werk voor je is. Heeft het uitzendbureau passend werk voor je dan moet je deze dat accepteren.

 • Fase A: alles is passend, de vraag is of ze werk krijgen aangeboden.
 • Fase B: alles passend binnen de contracturen en roosterafspraken die er eventueel gemaakt zijn.
 • Fase C: alles passend binnen de contracturen en roosterafspraken die er eventueel gemaakt zijn. Feitelijk uurloon is max 10% lager dan gebruikelijk.

Voor alle gevallen is er niets geregeld voor reiskosten vergoeding. 

​Word lid