Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

FNV/NS, collectieve procedure krachtens artikel 3:305a BW

Redactie
Door Redactie 28 september 2021

FNV is samen met vakbond VVMC een kort geding gestart tegen NS. Tussen de vakbonden enerzijds en NS anderzijds is een geschil gerezen met betrekking tot de uitleg van een drietal bepalingen van het Sociaal Plan dat onderdeel uitmaakt van de cao van NS.

Rechter

Drietal bepalingen

Twee bepalingen hebben betrekking op de wijze waarop de ontslagvergoeding moet worden berekend. Eén bepaling heeft betrekking op pensioenaanspraken na einde dienstverband. FNV en VVMC zijn al een bodemprocedure gestart waarin de rechter wordt gevraagd op welke wijze de drie bepalingen moeten worden uitgelegd.

Uitspraak van de bodemrechter

Omdat het nog maanden zal duren voordat de rechter in de bodemzaak een uitspraak zal doen en daarna nog hoger beroep mogelijk is, hebben FNV en VVMC NS gevraagd om bij het sluiten van vaststellingsovereenkomsten rekening te houden met de uitspraak die de bodemrechter in de toekomst zal doen. FNV en VVMC hebben hiertoe concreet aan NS voorgesteld om in de vaststellingsovereenkomst een voorbehoud op de finale kwijting op te nemen. NS heeft aangegeven hiertoe niet bereid te zijn.

Onduidelijkheid voor werknemers

Het gevolg van de handelwijze van NS is dat werknemers door NS niet in staat worden gesteld om een goede afweging te maken onder welke voorwaarden zij akkoord wensen te gaan met de beëindiging van hun dienstverband. De bepalingen van het Sociaal Plan zijn immers niet duidelijk en worden door de vakbonden en NS verschillend uitgelegd. Werknemers weten dus momenteel niet welke aanspraken zij hebben op grond van het Sociaal Plan. Desondanks verlangt NS van haar werknemers om deze keuze te maken.

Handelwijze NS niet toelaatbaar

De vakbonden zijn van mening dat de handelwijze van NS niet toelaatbaar is. NS dient als werkgever de cao NS correct na te leven. FNV en VVMC zijn van oordeel dat NS niet van haar werknemers mag verlangen eventuele aanspraken uit het Sociaal Plan (op voorhand) weg te contracteren, in de wetenschap dat pas in de toekomst duidelijkheid zal komen over de juiste uitleg van de bepalingen van het Sociaal Plan. Van NS mag tenminste worden verwacht dat zij met betrekking tot de onderwerpen waarover tussen cao partijen een uitleg geschil bestaat een voorbehoud opneemt op het finaal kwijtingsbeding in de vaststellingsovereenkomst.

De dagvaarding

In de dagvaarding vragen FNV en VVMC aan de rechter een gebod dat NS in alle door haar aan haar werknemers aan te bieden vaststellingsovereenkomsten in het kader van het Sociaal Plan een voorbehoud opneemt ten aanzien van de bepalingen waarover een uitleggeschil bestaat totdat de rechter in de aanhangige gerechtelijke procedure hierover een onherroepelijke uitspraak heeft gedaan dan wel deze procedure op een andere wijze onherroepelijk is beëindigd.