Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderhandelingsresultaat CAO ProRail 2021

portret Michiel Boer
Door Michiel Boer 01 mei 2021

Inmiddels is de inkt droog en zijn alle afspraken nogmaals beoordeeld en nogmaals nagekeken. Ook heeft de FNV Spoor onderhandelingsdelegatie, samen met zo’n dertig van jullie collega’s, de kaderleden en actie coördinatoren, het proces besproken en alle afspraken grondig bekeken.

De conclusie luidt dat dit met recht een onderhandelingsresultaat mag heten, een resultaat is voor iedere ProRailer, roostergebonden en niet-roostergebonden, en dat FNV Spoor dit hard bevochten resultaat positief mag voorleggen aan jullie, de leden. Wij hebben ProRail inmiddels ook laten weten dat dit voor ons een definitief Onderhandelingsresultaat is en dat wij dit ook gaan voorleggen. Zoals altijd is ook nu het finale oordeel aan jullie. Echter voor we ingaan op de inhoud en de boordeling van het resultaat, is het nodig om stil te staan bij waarom het helaas zover heeft moeten komen dat er massaal en ingrijpend actie is gevoerd.

Aanleidingen actie

In 99% van de gevallen waarin vakbondsleden besluiten om actie te voeren bij een cao is er meer aan de hand dan slechts onvrede over het arbeidsvoorwaardenpakket. Zo ook bij ProRail. Dit kan ook voor niemand een verrassing geweest zijn omdat het bij de vorige cao-onderhandelingen allemaal maar net aan goed is gegaan.

Maar waar gaat dit dan allemaal om. Sinds 2015/2016 is al duidelijk dat er grote problemen met de bezetting op de posten aan het ontstaan waren binnen Verkeersleiding. Ondanks herhaaldelijke beloften en mooie plaatjes over een robuuste bezetting, zijn die problemen alleen maar gegroeid. In de praktijk betekent dit in ieder geval dat het moeilijk tot onmogelijk is om verlof te nemen, er weinig tot geen ruimte is voor onderhoud vakmanschap, er druk is om de tijd die staat voor medezeggenschap en vakbondswerkzaamheden in te perken, medewerkers onder druk worden gezet om mee te gaan in het samenvoegen van werklijnen. Dat pauzes maanden achtereen niet of nauwelijks genomen kunnen worden, op de werkplek genomen moeten worden of afhankelijk zijn van collegiale aflos. Ook worden vooraf al uitspraken gedaan naar medewerkers dat aanvragen om mee te doen aan ontziemaatregelen niet gehonoreerd zullen worden vanwege krappe bezetting of worden afspraken opgelegd om voor bepaalde dagen geen extra vrije dag in te plannen bij het inplannen van je ontziemaatregelen.

Er wordt continu gevraagd om een stapje bij te zetten. Daar bovenop komen dan de voorgenomen Post verhuizingen die op zijn zachtst gezegd de nodige vraagtekens oproepen maar ook zeker zorgen over enorme toename van reistijd opleveren. Ook het niet goed uit de verf komen van de nieuwe aansturing op de posten op een heel aantal plekken maken de zorgen groter. Zo kunnen we helaas nog wel even doorgaan. Iedereen kan zich hierbij voorstellen dat na al die jaren de maat dan een keer vol is. En dat was ie toen het eindbod op tafel kwam, en hoe. Het eindbod was onvoldoende en daar moest echt wat aan gebeuren. Daarnaast moest het ook voor eens en altijd klip en klaar zijn dat er nu echt concreet aandacht moet komen voor alle problemen.

Dit is meer dan duidelijk gemaakt aan ProRail en ook echt aangekomen! Iedereen weet dat veel dingen niet gisteren opgelost kunnen worden, en al helemaal niet in een cao, en dat woorden makkelijk zijn.
Het verschil nu is dat jullie hebben laten zien dat je actie kunt voeren, maar ook dat je daartoe bereid bent. En dat hebben we nadrukkelijk op tafel gelegd en daar laten liggen. Indien er geen werk gemaakt wordt van het verbeteren van de situatie binnen Verkeersleiding dan gaan wij gedurende de looptijd van deze cao wederom over tot actie. En daarmee is nu het moment om ook vertrouwen in onszelf te houden, dat wij samen in staat zijn om dit op de rails te zetten en te houden…met druk indien nodig! Het werk is niet gedaan maar een betere uitgangspositie dan jullie nu gecreëerd hebben komt er niet! En daarmee is het ook het moment om het arbeidsvoorwaardenpakket te beoordelen op zijn eigen waarde.    

Inhoud Onderhandelingsresultaat

Het volledige onderhandelingsresultaat hadden we graag mee willen sturen. Op inhoud is alles akkoord maar het is nog wachten op definitieve tekstuele goedkeuring van alle partijen. Het volledige resultaat zullen we waarschijnlijk maandag na kunnen sturen. Dat gaat ons niet weerhouden jullie vast tekst en uitleg op de inhoud te geven. Want waar het nu om gaat zijn de punten die jullie binnen hebben gesleept en wat dit precies inhoudt. Ook benoemen we nog een punt afkomstig van één van de collega bonden, een punt waar ook wij wel mogelijke meerwaarde in zien.

Looptijd:

De nieuwe cao zal lopen vanaf 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Dat wil zeggen dat de looptijd van 30 maanden naar 24 maanden is gegaan. Een jaar was een logische uitgangspositie in het ultimatum omdat wij het nooit over een langere looptijd hebben gehad. En zoals we met jullie hebben besproken tijdens de bijeenkomsten over het ultimatum was 30 maanden echt een brug te ver en 12 maanden te kort. Mooi tijd voor alle zaken die opgepakt zullen moeten worden!

Loon:

De acties hebben geleid tot een substantieel betere loonsverhoging voor de lagere loonschalen en bovenal voor iedereen die in de onregelmatigheid zit. Dit komt doordat de voet in de loonsverhoging voor 2021 van €100,- naar €120,- is gegaan en de vakantiebijslag voortaan ook opgebouwd wordt over de Onregelmatigheidstoeslag. En dit alles met terugwerkende kracht tot afgelopen 1 januari 2021!

Om een voorbeeld te geven, de medewerker die op de max van loonschaal 6 zit, en die in de onregelmatigheid werkt kan rekenen op ruim 2% meer loon dan op basis van het eindbod. Voor de medewerkers die niet op max schaal 6 en alle schalen daaronder zitten geldt dat de loonsverhoging nog hoger uitvalt.

ProRail is nu het eerste bedrijf in de Spoorsector waarbij de ORT meetelt in de vakantiebijslag. Dit was zonder jullie acties nooit gelukt en is ook echt verdiend. Niet alleen door jullie strijdvaardigheid maar voor alles waar de mensen in de onregelmatigheid mee te dealen hebben.

Bij deze nieuwsbrief zit een overzicht waarin je kan zien wat de salarisverhoging betekent voor de diverse salarisgroepen en ook voor mensen die nog niet op het einde van hun loonschaal zitten. Let op: hier zit de loonstijging doordat de ORT nu meetelt voor het vakantiegeld nog niet bij!

Alle verhogingen op een rij:

Per 1 januari 2021: 2% loonsverhoging met een voet van € 120,-  voor iedereen die de € 120 niet haalt bij een loonsverhoging van 2%

Per 1 januari 2022: loonsverhoging gelijk aan de hoogte van de inflatie over 2021 + 0,5%. Deze loonsverhoging kan nooit lager uitvallen dan 2%.

Per 1 januari 2021: verhoging van de aan de CAO gerateerde vergoedingen met 2% (waaronder de ORT bijvoorbeeld)

Per 1 januari 2022: verhoging van de aan de CAO gerelateerde vergoedingen met de hoogte van de inflatie + 0,5%. De verhoging is minimaal 2%.

Per 1 januari 2021: uitbetaling van vakantietoeslag (8%) over de ORT-vergoedingen waarover pensioen wordt opgebouwd (zie bijlage 3 van de cao), dit betekent een verhoging van 1,6% tot 1,7% van je loon indien je in de onregelmatigheid zit.

Per 1 januari 2021: krijgen medewerkers ICB die de taak reinigen uitvoeren een inconveniententoeslag van € 125

Eerder stoppen met werken

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Het is niet gelukt om de gefaseerde instroom voor de mensen in 24/7 roosters uit de regeling te krijgen. Dit is uitvoerig aan de orde geweest in de gesprekken. Op basis van de feiten moesten we helaas wel de conclusie delen dat ProRail nooit een dergelijke afspraak na zou kunnen komen. En dat deze afspraak dan ook niets waard zou zijn. En inderdaad, de oorzaak van de gefaseerde instroom is de onderbezetting en het hoge verloop. En inderdaad kunnen jullie daar niets aan doen. En inderdaad zijn jullie de dupe van deze situatie. Dat is niet fraai en niet mooi te maken, en ook zeker niet eerlijk.

Wat we wel hebben binnengehaald is dat medewerkers in niet-roostergebonden functies met structurele consignatie onder de regeling komen te vallen. Om gebruik te mogen maken van de regeling moet je wel minimaal 10 jaar bij ProRail structureel en aaneengesloten werkzaam zijn geweest in consignatiediensten voorafgaand aan het moment dat je op grond van deze regeling eerder zouden kunnen stoppen met werken.

Ook wordt toegevoegd aan de regeling dat individuele werknemers die niet onder de doelgroepen in de regeling vallen, gebruik kunnen maken van deze regeling. De werknemer die naar het oordeel van de Arboarts verminderd duurzaam inzetbaar en die minimaal 10 jaar in dienst is bij ProRail kan een verzoek indienen bij de directeur HR om gebruik te maken van de regeling.

Onderzoek naar werkbeleving

Toen ProRail en FNV Spoor klaar waren met de gesprekken voor een nieuwe regeling, was het ook tijd voor de andere bonden om geïnformeerd te worden over de bereikte resultaten. Onze collega’s van CNV Vakmensen hebben toen ingebracht dat ze staan op een onderzoek bij Verkeersleiding. Wij hebben daar even over nagedacht en aangegeven dat dit wat ons betreft een prima idee is waar we zeker aan mee zullen werken. Echter alleen indien het en/en is. Met andere woorden, actie ondernemen op alles wat er aan de hand is en niet wachten op de uitslagen van een onderzoek. Heel veel is al meer dan duidelijk en daar kan prima mee aan de slag gegaan worden. Het onderzoek moet in die zin versterkend werken en dienen om te checken of iedereen alles wel helder op het netvlies heeft. Daarnaast dient het onderzoek onafhankelijk te zijn en bepalen cao-partijen samen wie dat onderzoek uit gaat voeren. Dit is allemaal akkoord bevonden waarmee het onderzoek onderdeel is geworden van het resultaat.

Beoordeling resultaat

Het resultaat van de gesprekken met ProRail hebben wij besproken met de actieleiders en met de kaderleden. Daarop hebben we de resultaten als volgt beoordeeld. Er is sprake van een substantiële verbetering in vergelijking met de laatste stand van zaken in de onderhandelingen en het eindbod. Een forse inkomensverbetering voor met name de lagere salarisgroepen is gerealiseerd. De scheefgroei tussen de lagere en hogere salarisschalen is weer een heel stuk gecorrigeerd. De inkomensverhoging door het meetellen van de ORT voor het vakantiegeld is een ongekend resultaat in de sector en een mooie extra beloning voor de moedige stap om op te staan en de grens aan te geven. Zelfs de toch al best behoorlijke eerder stoppen met werken regeling, als je hem vergelijkt met wat er zoal wordt afgesproken over eerder stoppen met werken, hebben we toch weer een beetje beter kunnen maken. En last but not least, we hebben overduidelijk laten zien dat de grens bereikt is en dat verbetering verwacht wordt, geëist wordt en indien nodig afgedwongen zal worden. De conclusie van jullie actieleiders en jullie kaderleden was dan ook dat dit resultaat een goed resultaat is, recht doet aan de inzet en positief aan de leden voorgelegd zal worden.

Bijeenkomsten en stemmen

Wij gaan digitale bijeenkomsten organiseren op 4 mei, 6 mei, 7 mei en 10 mei. Hier zullen we de resultaten met jullie bespreken. Uiteraard is er ook ruimte voor al jullie vragen en opmerkingen.
Stemmen zal wederom online gebeuren en wel vanaf 7 mei tot en met 16 mei.

De links voor de bijeenkomsten en om te kunnen stemmen volgen later.

Tot slot

Nog even een apart woord voor iedereen die in actie is gekomen, klaar stond om in actie te komen, bereid was om in actie te komen en/of de acties steunde op wat voor manier dan ook. En dit waren zeker niet alleen de leden bij Verkeersleiding. Dit was de eerste staking bij ProRail in 15 jaar en 10 maanden. En dat is niet voor niets. Dat zegt dat jullie alleen in actie komen als het echt nodig is en het echt niet anders kan. Als je daartoe gedwongen wordt. En zelfs dat maakt het niet makkelijk. Samen opstaan om je grenzen aan te geven is dan ook iets om trots op te zijn. Dat kan niemand jullie afnemen.

Heb je vragen of opmerkingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Laat het één van de FNV-kaderleden weten of neem contact met mij op.


Mede namens de FNV- Actieleiders en de FNV-kaderleden ProRail,

Heb je nog vragen dan kun je mailen met Michiel Boer - Bestuurder FNV

Bijlage - Berekening cao met vloer per 01-01-2021