Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Transport en Logistiek & corona

Veelgestelde vragen en antwoorden

De coronacrisis heeft een enorme impact op je werk in de Transport & Logistiek. Ook op je arbeidsomstandigheden. Hieronder vind je vragen en antwoorden over de coronacrisis en arbo. Deze vragen en antwoorden zullen geen antwoord geven op alle vragen. Heb je een vraag en vind je die niet terug in onze lijst? Neem contact met ons op via 0800-0225022 (vanuit het buitenland +3188-3680138) of via transport@fnv.nl.

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van het kabinet, actualiseren wij regelmatig de vragen en antwoorden.

Vakantie, verlof en tijd voor tijd

De coronacrisis is geen reden om anders met tijd voor tijd om te gaan dan normaal: in overleg en binnen een periode van 12 weken. Als er geen of minder werk is kan je werkgever immers een beroep doen op de NOW en zo de loonkosten (90%) vergoed krijgen. De overheid neemt de uren voor haar rekening die als gevolg van de coronacrisis niet kunnen worden gewerkt (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Omdat de overheid loonkosten voor de tijd dat er niet gewerkt kan worden voor haar rekening neemt is het niet nodig dat de werknemer tijd voor tijd uren inlevert.

  • Ben je op een zakelijke reis? Dan is het risico voor je werkgever. Je hoeft dan geen vakantiedagen op te nemen.
  • Ben je op vakantie? Dan krijg je je opgenomen vakantiedagen niet terug. Maar wordt door het uitreisverbod en de quarantaine je verblijf in dat gebied langer dan je geplande vakantie? Dan hoef je geen extra vakantiedagen op te nemen. Je volgt namelijk een opgelegde overheidsmaatregel.
  • Ga je privé op reis naar een risicogebied waarvoor al een negatief reisadvies was afgegeven in verband met het coronavirus, dan is dit je eigen verantwoordelijkheid. In dat geval word je langere verblijf verrekend met je vakantiedagen of je loon.

Arbeidsongeschiktheid

Als je verkouden bent, keelpijn of koorts hebt mag je van de overheid (RIVM) niet buitenshuis werken en meld je je ziek. Tenzij je werkzaam bent in een vitaal proces, waaronder transport en logistieke dienstverlening in de volgende ketens: zorgmiddelen; voedsel; brandstoffen; afval. In dat geval kun je blijven werken tenzij je ziek bent. Of je wel/niet ziek bent is op de eerste plaats aan jou om te beoordelen. Als je je ziek meldt doe je dat op de gebruikelijke door de werkgever voorgeschreven wijze en voorwaarden. De werkgever is verplicht het gebruikelijke loon door te betalen. 

Als je ziek wordt door corona, mag je werkgever geen wachtdag toepassen. Een wachtdag bij ziekte is bedoeld om een rem te zetten op (onnodige) ziekmeldingen. Als je met corona besmet bent geraakt op je werk, past dat niet bij het doel van de wachtdag. Wanneer jij besmet bent geraakt op je werk met het coronavirus COVID-19, dan is er sprake van een beroepsziekte. Je kunt dan voor steun terecht bij Bureau Beroepsziekten
 

Wanneer jij besmet bent geraakt op je werk met het coronavirus COVID-19, dan is er sprake van een beroepsziekte. Daarvoor is Beroepsziekten FNV. Dit bureau ondersteunt leden van de FNV bij het verhalen van de financiële schade die is ontstaan door een beroepsziekte. Als je corona hebt, hoeft dit niet te betekenen dat je ernstig ziek wordt en ook financiële schade zult lijden. Op dit moment zal voor velen nog niet duidelijk zijn hoe het ziektebeeld zich bij jou ontwikkeld en of je ernstige klachten krijgt. Veel mensen herstellen, gelukkig, zonder ernstige klachten te hebben gehad.
Meld je aan bij Bureau Beroepsziekten FNV op het moment dat je ernstige klachten hebt, of zelfs opgenomen moet worden in het ziekenhuis.

Let op: Het is belangrijk om bij leven je werkgever aansprakelijk te stellen, anders kunnen je nabestaanden geen aanspraak meer maken op smartengeld dat namens u kan worden gevorderd. Bureau Beroepsziekten kan je hierbij helpen. Je kunt je aanmelden via onze website. Daar vind je alle contactgegevens. Bureau Beroepsziekten FNV zal je dan een brief toesturen met informatie hoe je je werkgever alvast aansprakelijk kunt stellen en de verjaring kunt stuiten en welke informatie belangrijk is om al te verzamelen.

Zie hiervoor ook de vraag: COVID-19 als beroepsziekte. Wat kan ik nu al doen?

Loon en werk

Hoewel het CBR bereikbaar blijft, bieden veel artsen tijdens de coronacrisis alleen nog medisch noodzakelijke zorg. Rijbewijskeuringen worden massaal afgezegd en daardoor kan jouw rijbewijs mogelijk niet tijdig verlengd worden. Normaal gesproken moet je er zelf voor zorgen dat je beschikt over een geldig rijbewijs. 

Door de coronacrisis ligt dat nu iets anders. Er is namelijk sprake van een overmachtssituatie. Ontvang je bericht dat jouw rijbewijskeuring is afgezegd? Neem dan eerst contact op met de klantenservice van het CBR. Zij kijken of er een andere arts beschikbaar is om de keuring uit te voeren. 

Lukt dit niet en verloopt jouw rijbewijs? Dan moet jouw werkgever op grond van goed werkgeverschap kijken naar mogelijkheden voor vervangende werkzaamheden. Wanneer daar geen mogelijkheden voor zijn is het uitgangspunt op dit moment dat jij het recht op jouw loon behoudt. Jouw werkgever kan eventueel een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. 

Weet je dat jouw rijbewijs binnenkort verlengd moet worden: start de procedure op tijd!

Nee, er mag niet worden afgeweken van het garantieloon.

Als je werkgever gebruik maakt van de NOW, dan moet hij jouw gebruikelijk loon volledig doorbetalen. Inclusief de overuren en alle toeslagen. Als het niet goed mogelijk is om vast te stellen wat het gebruikelijke loon is, kun je het volgende doen. Voor de vergoeding aan de werkgever wordt gekeken naar de lonen in januari 2020, dus dat kun je ook doen. Hoeveel loon kreeg je in januari op je bankrekening gestort? Dat is ongeveer het loon wat je nu ook moet krijgen. In de maand mei komt daar natuurlijk het vakantiegeld bij. Als je op dit moment niet werkt, dan krijg je geen onkostenvergoeding voor reis- en verblijfskosten. Dus die onkosten die in januari verstrekt zijn, moet je van het nettoloon in januari aftrekken om tot een goede vergelijking te komen. Wijkt het loon wat je krijgt af van wat je in januari kreeg? Vraag dan aan je werkgever hoe dit komt.

In uitzonderlijke situaties, zoals de coronacrisis, mag de werkgever een beroep op je doen om meer te werken. Uitgangspunt is dat dit in goed overleg plaatsvindt, waarbij ook rekening gehouden moet worden met je persoonlijke situatie. Uiteraard zal de werkgever bij verrichten van overwerk of meeruren de overige wettelijke bepalingen (waaronder de arbeidstijdenwet) en de cao-bepalingen in acht moeten nemen. De cao en de arbeidstijdenwet regelen het maximaal aantal te werken uren.

Werknemers van 55 jaar of ouder kunnen niet worden verplicht tot overwerk.

Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen in het algemeen niet verplicht worden tot het werken in ploegendienst. In onderling overleg kan daarvan worden afgeweken. Of dat in alle redelijkheid gevraagd kan worden is mede afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en de mogelijkheden die de werkgever heeft om je niet in ploegendienst te laten werken.  Als je als oudere werknemer gevraagd wordt in ploegendienst te werken, ga dan in overleg met de werkgever en leg vast (bijvoorbeeld in email aan je werkgever) waarom je daartoe niet in staat bent.

Je mag je werk alleen neerleggen als er ernstig gevaar voor personen aanwezig is en de Inspectie SZW en/of de IGJ niet tijdig kan optreden. Er is geen direct ernstig gevaar wanneer je werkt zonder de juiste beschermingsmiddelen. Je loopt natuurlijk wel meer kans om besmet te raken en ziek te worden, maar bij een normale gezondheid is de kans op ernstige ziekteverschijnselen of overlijden voor zover nu bekend klein. Wanneer je tot een risicogroep behoort, overleg dan met de werkgever en/of de bedrijfsarts als er geen beschermingsmiddelen meer zijn. Het risico op ernstige klachten is dan groter. 

Niet als gevolg van de coronacrisis, om het verlies aan banen en inkomen als gevolg van de coronacrisis te beperken is er immers de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) van de overheid, waar de werkgever zo nodig een beroep op kan doen. Daarnaast blijven uiteraard de gewone wettelijke ontslagregels van toepassing.

Hoewel het CBR bereikbaar blijft, bieden veel artsen tijdens de coronacrisis alleen nog medisch noodzakelijke zorg. Rijbewijskeuringen worden massaal afgezegd en daardoor kan jouw rijbewijs mogelijk niet tijdig verlengd worden. Daarom is er een tijdelijke oplossing gekomen:  

  • Verloopt jouw rijbewijs tussen 1 februari 2020 en 1 september 2020? 

Dan mag je nog 7 maanden doorrijden met het verlopen rijbewijs. Deze 7 maanden beginnen te lopen op de vervaldatum van je rijbewijs. Je kunt hiervoor geen boete krijgen. Zeer waarschijnlijk ben je ook verzekerd, maar vraag dit zekerheidshalve na bij je werkgever. Deze tijdelijke oplossing geldt vanaf 4 juni voor heel Europa. Daarom mag je met het verlopen rijbewijs niet alleen in Nederland, maar ook binnen Europa blijven rijden. 

De regeling geldt voor alle rijbewijzen, dus ook wanneer jouw rijbewijs door een medische aandoening korter geldig is. In dat geval wordt je wel gevraagd om zelf de afweging te maken of het verstandig is om door te rijden zonder medische keuring.

De (demissionair) minister heeft nieuwe maatregelen genomen met betrekking tot rijbewijzen en code 95. Hieronder de maatregelen op hoofdlijnen:

Rijbewijzen

Er geldt een coulance voor alle rijbewijshouders voor alle categorieën (inclusief het T-rijbewijs) van wie de geldigheidsduur van het rijbewijs is verstreken of verstrijkt in de periode vanaf 1 december 2020 tot 1 maart 2021. Dit geldt ook voor EU-onderdanen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat. De coulance wordt vervangen door een officiële verlenging indien voor 1 maart a.s. de nieuwe Europese verordening (Omnibus II) in werking treedt.

Deze coulance geldt niet voor rijbewijzen waarvoor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen zijn genomen, zoals een invordering of schorsing van de geldigheid. Een verlopen rijbewijs kan niet als identificatiemiddel worden gebruikt, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname, bijvoorbeeld bij ziekenhuisopname.

Code 95

Er geldt eenzelfde coulance voor alle beroepschauffeurs waarvan de code 95 verloopt in de periode tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021. Deze coulance geldt ook voor de geldigheidsduur van certificaten van cursussen die zijn gevolgd in het kader van de nascholing voor het behalen van een verklaring van nascholing (code 95).

Ook hierbij geldt dat de coulance wordt vervangen door een officiële verlenging indien voor 1 maart a.s. de nieuwe Europese verordening (Omnibus II) in werking treedt.

Voor niet EU rijbewijzen waarvan de omwisseltermijn van 185 dagen verloopt in de periode tussen 15 december 2020 en 19 augustus 2021 geldt dat mag worden doorgereden met het rijbewijs tot en met 1 oktober 2021, mits het rijbewijs nog geldig was op 14 december 2020.

Ook betekent dit dat de geldigheidsduur van certificaten van cursussen die zijn gevolgd in het kader van de nascholing voor het behalen van een verklaring van nascholing (code 95) tot 1 maart a.s. wordt verlengd.

Uitstel examens en rijtesten CBR

Na de bekendmaking van de verlengde lockdown heeft het CBR maatregelen bekend gemaakt hoe zal worden omgegaan met theorie-examens, examens voor rijvaardigheid, rijtesten en beroepsexamens die gepland stonden tijdens de lockdownperiode (vanaf 14 december tot 9 februari).

Het CBR heeft tot 15 mei a.s. voldoende capaciteit gereserveerd om betrokkenen in de gelegenheid te stellen zonder kosten een nieuw examen of een nieuwe rijtest in te plannen.

Arbo

Spreek de mensen om je heen erop aan. Informeer je werkgever, hij is ook verantwoordelijk voor de veiligheid/gezondheid als je onderweg bent. Spreek het bedrijf waar je komt erop aan (directie, chef, portier etc.), ook het bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid/gezondheid voor medewerkers die op bezoek komen (o.a. artikel 10 Arbowet: goede gastheer). Je werkgever en het bedrijf waar je op bezoek komt, dienen de richtlijnen van het RIVM te volgen. 

Houd zelf altijd 1,5 meter afstand, ook als dat betekent dat het werk even niet kan worden voortgezet. Wacht tot de 1,5 meter er wel is. Dat is geen werkweigering maar goed werknemerschap. Informeer zo nodig je werkgever. Soms is het in de praktijk niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Bedenk dan dat zolang er niet wordt gehoest of geniest, de kans op besmetting klein is. Volg verder de hygiënemaatregelen van het RIVM. 

Ja, opdrachtgever moet zorgen voor een schone wachtruimte met voldoende mogelijkheid tot de 1,5 meter-regel. Is dat niet het geval, wacht dan buiten totdat je 1,5 meter afstand kan houden of in de vrachtwagen en vraag of de opdrachtgever je kan oproepen zodra er voldoende ruimte is.

Je mag je werk alleen onderbreken en deze onderbreking voortzetten als je vindt dat er sprake is van ernstig gevaar voor je eigen veiligheid of die van anderen. Je moet de situatie dus zelf beoordelen aan de hand van je kennis en ervaring. Als je je werk onderbreekt, dan moet je dit direct melden bij je leidinggevende of werkgever, zodat er maatregelen genomen kunnen worden om weer veilig je werk te kunnen doen. Het recht om je werk te onderbreken bij ernstig gevaar staat in artikel 29 van de Arbowet. Dit recht heeft elke individuele werknemer en daarom kan het oordeel of er sprake is van ernstig gevaar van persoon tot persoon verschillen. 

Het ernstige gevaar moet bovendien acuut zijn. Dit betekent dat het ernstige gevaar zich voordoet terwijl je aan het werk bent en de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) niet tijdig kan optreden. De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Wanneer je vindt dat je werkgever te weinig doet om je te beschermen, dan kun je altijd een melding doen bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) over een onveilige situatie. Ook de ondernemingsraad kan deze melding doen.

Er is geen direct ernstig gevaar als je werkt zonder de juiste beschermingsmiddelen. Je loopt natuurlijk wel meer kans om besmet te raken en ziek te worden, maar bij een normale gezondheid is de kans op ernstige ziekteverschijnselen of overlijden voor zover nu bekend klein. Wanneer je tot een risicogroep behoort, overleg dan met je werkgever en/of de bedrijfsarts als er geen beschermingsmiddelen meer zijn. Het risico op ernstige klachten is dan groter. Als je twijfelt, neem dan contact op met de bedrijfsarts.

Je werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Werk je op een plek waar je kans loopt op besmetting? Dan moet je werkgever beschermingsmateriaal aanbieden om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. De kosten voor eventuele beschermingsmiddelen als handdesinfectie, zeep en papieren handdoekjes zijn voor rekening van de werkgever. Dat geldt ook als je voor je werk als chauffeur bij andere bedrijven komt waar de 1,5 meter grens structureel niet of onvoldoende in acht wordt genomen. 

Nee, dat kan de werkgever niet. Het is zijn verplichting. Het is voor een werkgever in het algemeen ook minder lastig om aan de juiste beschermingsmiddelen te komen. Dat geldt in het bijzonder voor bedrijven in de vitale transportsectoren (gezondheid, voedsel, brandstof, afval).

Nee, gebruik alleen je eigen veiligheidshesje en geen wisselhesje van het bedrijf waar je komt.

Nee, zeker de lading zoals gebruikelijk op het bedrijfsterrein. Blijft de opdrachtgever weigeren neem dan contact op met je werkgever.

Ga dan vooral niet naar binnen en schort de werkzaamheden onmiddellijk op. Het is dan niet verstandig om de werkzaamheden voort te zetten, omdat de klant besmet kan zijn met Corona en daardoor de kans op overdracht van het virus erg groot is. Probeer een andere afspraak te maken met de klant. Vraag aan je werkgever om één dag voor de verhuisdag contact op te nemen met de klant om navraag te doen of er eventuele zieken zijn.

Mocht de klant of huisgenoten geen klachten hebben, blijf 1,5 meter afstand houden van de klant.

Om de 1,5 meter afstand in acht te nemen, kan gevraagd worden om in de cabine te eten. Je moet dus daaraan meewerken, tenzij je buiten de cabine in de open lucht of weg van andere personen kan eten. 

De richtlijn van 1,5 meter geldt ook voor wat betreft (mee)rijden / vervoer van mensen. In het uitzonderlijke geval dat de 1,5 meter echt niet mogelijk is, omdat de werkzaamheden noodzakelijk zijn en niet anders uitgevoerd kunnen worden, moet men extra maatregelen nemen om de kans op besmetting te voorkomen in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM. De werkgever moet er alles aan doen om je zo veilig mogelijk te laten werken. Dat betekent werken in vaste teams.

Ook moet de werkgever zorgen voor de nodige beschermingsmiddelen. Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etcetera) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes.

Strikt genomen mag een werkgever, opdrachtgever of klant deze medische informatie niet vragen of vastleggen. Het zijn medische gegevens en daarom dus privacy gevoelige informatie. Je mag een koortsscan dus weigeren. Of je wel/niet meewerkt, is aan jou. Het is echter wèl toegestaan dat de bedrijfsarts je test op corona.

Onthoud ondertussen wel dat iedereen in Nederland is opgeroepen om thuis te blijven met verhoging of koorts. Als je twijfelt, neem dan zelf je temperatuur op voordat je naar je werk gaat. Heb je verhoging of koorts, ga dan niet naar je werk.

Ja, dat mogen de autoriteiten doen. Dit mag echter niet meer dan 3 keer op een dag gebeuren. 

Nee, op grond van privacywetgeving mag je werkgever jou niet informeren over de gezondheid van jouw collega’s. 

Ook hier geldt dat de bedrijven waar je voor je werk komt, zich moeten gedragen als goed gastheer. Dat betekent dat het bedrijf, als goed gastheer, de faciliteiten die het ter beschikking stelt aan zijn eigen medewerkers ook aan jou als bezoekende medewerker ter beschikking moet stellen. Dat betekent een schoon toilet met onder andere zeep, papieren handdoeken en/of elektrische droger. Je eigen werkgever heeft hierin ook een verantwoordelijkheid. Spreek zowel het gastbedrijf als je werkgever erop aan. 

Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen vóór gebruik extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes en in ieder geval bij elke chauffeurswisseling. De werkgever moet de nodige ontsmettingsmiddelen leveren.

Maak de slaapcabine na gebruik goed schoon en neem je eigen beddengoed mee.

Wees van tevoren op de hoogte van de manier(en) van accorderen van geleverde goederen. Als je vrachtwagenchauffeur bent, zorg ervoor dat je altijd je eigen pen bij je hebt. Wordt er gewerkt met een tablet, dan moet je de mogelijkheid hebben om de tablet eerst te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes. Indien door derden getekend worden, dan moeten zij hun eigen pen gebruiken. Bij aftekenen via tablet, ontsmet de tablet na retourontvangst. 

Werk je als pakketbezorger, dan moet je conform de richtlijnen van het RIVM zo min mogelijk contact met anderen hebben. Je werkgever moet je daarover instrueren. Een mogelijke manier om dat te doen ziet er als volgt uit:

  • Draag wegwerphandschoenen.
  • Pakket wordt op de grond gezet bij klant, stap terug.
  • Klant zet handtekening op het pakket met eigen pen, stap terug.
  • Pakketbezorger maakt foto van de handtekening met pakket.
  • Klant accepteert pakket.
  • Pakketbezorger verwerkt digitale levering.

Indien het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden bij het trekken of duwen van de containers, dan moet de container minder zwaar beladen worden, zodat je het alleen kan duwen of trekken. Ga hierover met je werkgever in gesprek. Draag je eigen werkhandschoenen als je containers verplaatst. Daaronder kan je disposable handschoenen dragen. 

Nee, het nemen van pauze is cruciaal om je werk veilig en gezond te kunnen blijven uitvoeren. Je werkgever moet ook nu het werk zo proberen te organiseren dat jij en je collega’s voldoende pauzes kunnen nemen. Ben je een bepaalde vrijheid gewend en nam je voorheen weleens langer pauze dan voorgeschreven is, dan kan je werkgever wel van je vragen dit voorlopig niet te doen.

Probeer zoveel mogelijk je eigen eten en drinken mee te nemen en in de open lucht te lunchen. Eet je wel in de vrachtwagen, doe dan wel alleen.

De aanpassing van de rij- en rusttijden voor cruciale producten is per 1 juni 2020 komen te vervallen. Voor alle sectoren gelden inmiddels weer de gebruikelijke rij- en rusttijden.

Los van de coronacrisis zijn er per 20 augustus nieuwe voorwaarden van toepassing. Deze komen voort uit het zogenaamde 'Mobility Package'. Een toelichting op de belangrijkste veranderingen vind je hier.

Nee, je werkgever of manager mag je niet verplichten om naar je werk te komen. Dat is de richtlijn vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Raadpleeg indien mogelijk je bedrijfsarts. 

 

Word lid