Eerder stoppen en korter werken

Hoe is het geregeld in de cao SW?

In de cao Sociale Werkvoorziening 2021 - 2025 heeft de FNV afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken en verbetering van de seniorenregeling. Er zijn veel vragen over die regelingen. We hebben een aantal vragen voor je op een rij gezet met daarbij ons antwoord.

RVU is de afkorting van Regeling Vervroegde Uittreding. Deze regeling bestaat sinds 1 januari 2021. Het betekent dat sommige werknemers de mogelijkheid hebben om eerder te stoppen met werken. Om dit voor werknemers mogelijk te maken, hebben cao-partijen hierover afspraken gemaakt in de cao Sociale Werkvoorziening 2021 - 2025. SW-werknemers die aan de voorwaarden voldoen en die dat willen, mogen twee jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken.

 • Je zit twee jaar of minder voor jouw AOW-leeftijd.
 • Je moet minimaal vijf jaar in dienst zijn van het SW-bedrijf.
 • Tijdens deelname aan de regeling kun je geen loonvervangende uitkering aanvragen (WW).

Voorbeeld: de AOW-leeftijd is in 2022: 66 jaar en 7 maanden. Om in 2022 vervroegd te stoppen met de RVU-regeling, moet je dus (AOW-leeftijd – 2 jaar) 64 jaar en 7 maanden of ouder zijn. Omdat de AOW-leeftijd steeds kan opschuiven, moet ieder jaar worden bekeken wat de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd is. Je kunt de AOW-leeftijd vinden op de website van de Rijksoverheid. De nieuwe minimumleeftijd voor deelname aan de RVU-regeling is dan: nieuwe AOW-leeftijd – 2 jaar.

De regeling om eerder te kunnen stoppen met werken is tijdelijk in de cao opgenomen omdat de mogelijkheid in de wet ook tijdelijk is. Je kunt daarom tot uiterlijk 31 december 2025 met deze regeling meedoen. Het is nog onzeker of een nieuwe regering vanaf 2026 ook weer een regeling maakt om eerder dan je AOW-leeftijd te kunnen stoppen met werken.

Cao-partijen hebben gezocht naar een regeling die voor zoveel mogelijk mensen financieel haalbaar is. De RVU-regeling is financieel aantrekkelijker voor een medewerker als deelnemers in dienst blijven van het SW-bedrijf, zonder dat ze nog hoeven te werken. Hierdoor is je netto-inkomen hoger dan wanneer je uit dienst zou gaan. Het is in de wet vastgelegd dat je zo’n regeling – waarbij je in dienst blijft bij het bedrijf – maximaal twee jaar kunt laten gelden. Daarom kun je maximaal twee jaar voor je AOW-leeftijd stoppen met werken.

Ja, het kan ook korter dan twee jaar voor jouw AOW-leeftijd. De kortst mogelijke periode om mee te doen is één maand voordat je met AOW/pensioen gaat.

Als je 64 jaar bent, kun je een aanvraag indienen bij je leidinggevende of werkcoach. Zo kun je op het moment dat je twee jaar voor je AOW-leeftijd zit, daadwerkelijk meedoen met de regeling. Je leidinggevende of werkcoach zorgen voor een formulier. Door de aanvraagtermijn van drie maanden, kan het maximaal drie maanden duren voordat de RVU-regeling voor jou kan starten. In bijzondere gevallen mag je werkgever daarvan afwijken.

Ja, dat kan. Je kunt eerst kiezen voor korter werken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheid om vanaf 64 jaar 2/5 minder te werken. Hierna kun je nog aansluitend deelnemen aan de RVU.

Nee, dat heeft geen invloed. Er is afgesproken dat voor de RVU het inkomen telt dat je had vóórdat je gebruik maakte van de seniorenregeling.

Nee, dat kan niet. Je moet die dagen opnemen voordat de RVU ingaat. Wat natuurlijk wel kan, is dat je die verlofdagen gebruikt om de RVU-periode wat in te korten.

Voorbeeld: je hebt nog drie maanden aan verlof tegoed. Dan kun je ervoor kiezen om niet te gaan voor de maximale 24 maanden RVU, maar voor 21 maanden. Dat is meestal financieel iets gunstiger omdat je dan drie maanden langer je gewone salaris behoudt.

Nee, dat kan niet. Als je ervoor kiest om deel te nemen aan de RVU, kun je daar niet meer op terugkomen. Je mag wel ergens vrijwilligerswerk gaan doen. Als je twijfelt, overleg dan goed met je leidinggevende en stel je aanvraag voor RVU nog even uit of kies ervoor om korter te gaan werken met behulp van de nieuwe seniorenregeling voor 64 jaar en ouder.

Ja, alle afspraken worden vastgelegd in een zogenoemde VSO, een vaststellingsovereenkomst. Dit document wordt door jouw werkgever en door jezelf ondertekend.

Nee, dat kan niet: als je een WW-uitkering aanvraagt vervalt het recht op het RVU-bedrag.

Het RVU-bedrag wordt dan nog twee maanden uitbetaald, na de maand van overlijden. Daarnaast hebben jouw nabestaanden uiteraard recht op het door jou bij PWRI opgebouwde nabestaandenpensioen.

Hoogte RVU, berekeningen en loon

Nee, de overheid heeft een maximum bedrag vastgesteld wat je kan ontvangen zonder dat de werkgever een boete moet betalen. Dit bedrag is voor 2023 vastgesteld op €2.037,- bruto per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Werknemers die in deeltijd werken, krijgen dit bedrag “naar rato”. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld 80% van de uren van een fulltime dienstverband werkt, je bruto maximaal 80% van de €2.037,- per maand krijgt.

Netto bedraagt het inkomen voor een fulltimer ongeveer €1.920. Wat je inkomen precies wordt, moet je met je financieel adviseur bespreken.

Nee, je krijgt alleen nog het maandelijkse bedrag van €2.037 bruto.

Nee, je bouwt tijdens de RVU-periode geen pensioen meer op. Je betaalt ook geen premie meer.

Omdat je twee jaar geen ouderdoms- en nabestaandenpensioen meer opbouwt, heeft dat natuurlijk invloed op je pensioen- en nabestaandenuitkering. Hoe dat precies voor jou uitpakt, zal eerst uitgezocht moeten worden. Het is één van de redenen waarom wij je dringend aanraden om eerst een financieel adviseur te raadplegen voordat je met de RVU-regeling gaat meedoen (zie hierna).

Heb je WAO dan kan je dat het beste aan je  financieel adviseur vragen. Heb je nog geen WIA of andere uitkering dan geldt de hoogte van je inkomen als basis voor de RVU.

Financieel advies

Dat is niet verplicht, maar wel verstandig. Je gaat er mogelijk in inkomen en/of pensioen op achteruit. Het is dus belangrijk om vooraf te weten hoe je financiële situatie eruit gaat zien. Je werkgever betaalt de kosten van dit financiële advies tot een bedrag van €500,- (exclusief btw).

Het is belangrijk om met je adviseur van tevoren af te spreken dat het advies maar €500,- mag kosten. Dat is een redelijk bedrag voor het werk dat hij moet doen. Spreek dus schriftelijk af als je adviseur meer kosten moet maken, dat hij dat vooraf aan je meldt. Want als het meer dan €500,- kost moet jij dat extra bedrag zelf betalen.

Je financieel adviseur kijkt met jou precies naar je inkomen nu en straks als je met RVU vervroegd zou stoppen met werken. Ook kijkt hij met jou hoe het zit met de kosten die je moet maken voor huur en dergelijke. Hij kan ook met je meedenken of je misschien nog spaargeld hebt of dat je je pensioen misschien wat eerder kan laten uitbetalen. Al die verschillende keuzes zet hij voor jou op een rijtje en bespreekt hij met je. Zo weet jij of het voor jou slim is om met RVU te gaan.

Nee, die komen er niet want voorbeeldberekeningen laten de effecten zien van een soort gemiddelde werknemer. Maar in de praktijk pakken de effecten voor elke werknemer weer net iets anders uit. Voor je het weet trek je verkeerde conclusies uit zo’n maatmens-berekening. Dat heeft dus niet veel nut. In plaats daarvan raden we je echt aan om een financieel adviseur in te schakelen. Die kijkt naar wat de effecten van deelname aan de RVU voor jou zijn.

Je mag een eigen adviseur benaderen. Wel is het zo dat de RVU informatie ingewikkeld is en niet iedere adviseur hier verstand van heeft. Je werkgever heeft in ieder geval een lijst met adviseurs beschikbaar die wel goed op de hoogte zijn van de RVU regeling dus overleg eerste even met je werkgever voordat je een adviseur benaderd.

Stel vooral de vragen die voor jou belangrijk zijn om een besluit te kunnen nemen: doe ik mee aan de RVU of toch maar niet. Een aantal mogelijke vragen daarbij zijn:

 • Hoeveel ga ik er netto precies op achteruit, per maand en per jaar?
 • Als ik eerder stop met werken, bouw ik tijdens die RVU-periode geen pensioen op. Wat betekent dit precies voor mijn ouderdoms- en nabestaandenpensioen? Daarnaast kan je ook kijken op Mijnpensioenoverzicht.nl of Mijn.PWRI.nl
 • Wat is er mogelijk om tijdens de RVU mijn inkomen aan te vullen door mijn pensioen naar voren te halen? En als ik dat doe, met hoeveel gaat mijn pensioenuitkering dan omlaag?
 • Als ik ga meedoen aan de RVU, hoe zit het dan met mij huur- en zorgtoeslag?
 • Ik heb ook nog een gedeeltelijke uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid: hoe pakt dat uit bij deelname aan de RVU?
 • Ik zit in de schuldsanering. Kan ik dan wel deelnemen aan de RVU?

Nee, dat kan niet. Je kunt PWRI natuurlijk altijd benaderen met vragen over jouw pensioen en nabestaandenpensioen, maar PWRI geeft geen individueel financieel advies.

Je kunt nu al met je leidinggevende overleggen over de mogelijkheden en of je al financieel advies mag inschakelen.

Ja, als je aan een nieuwe baan begint of een eigen bedrijfje start, verlies je het recht op de RVU-uitkering. Je krijgt dan dus geen uitkering meer vanuit de RVU. Doel van de RVU is om mensen de gelegenheid te geven om eerder te stoppen met werken en om zo te kunnen genieten van hun vrije tijd. Of anders gezegd: om eerder met pensioen te kunnen gaan. Vervolgens ergens anders gaan werken, is dan niet de bedoeling.

Ja, dat kun je doen als je een RVU-uitkering krijgt. Maar je mag dan met je vrijwilligerswerk niet meer verdienen dan het de door de belastingdienst jaarlijks vastgestelde bedrag aan vrijwilligersvergoeding.

Ja, dat klopt. Daarvoor in de plaats krijg je een RVU-uitkering en hoef je niet meer te werken.

Die vraag kun je het beste bespreken met je adviseur die je helpt met je schulden.

Dat kan natuurlijk! Het is een vrijwillige regeling, waarvoor je zelf kiest. Je kunt niet worden gedwongen om deel te nemen.

Het is niet goed mogelijk om dit in algemene zin goed te beantwoorden. We raden je aan om deze vraag voor te leggen aan je financieel adviseur.

Seniorenregeling

Ja zeker wel. De al bestaande seniorenregeling voor 60- en 62-jarigen bestaan ook gewoon nog . Er komt nu alleen een nieuwe mogelijkheid bij. Kort samengevat is de nieuwe regeling in de cao SW aldus:

 • Vanaf 60 jaar kun je 1/5 korter werken; dit kost je 7,5% van je loon maar je pensioenopbouw blijft 100%.
 • Vanaf 62 jaar kun je 1/5 korter werken; je houdt jouw volledige loon en pensioenopbouw.
 • Vanaf 64 jaar kun je 2/5 korter werken; dit kost je 7,5% van je loon maar je pensioenopbouw blijft 100%.

Ja, dat kan. Je kunt eerst kiezen voor korter werken, bij voorbeeld door gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheid om vanaf 64 jaar 2/5 minder te werken. Op een later moment kun je dan aansluitend deelnemen aan de RVU.

Volgens de Wet op de Loonbelasting is het bedrag van de RVU gewoon loon. Want er is officieel nog een dienstbetrekking, ook al werk je niet meer voor het bedrijf. Gedurende maximaal 104 weken kan het loon worden gezien als loon uit tegenwoordige arbeid en is de arbeidskorting daarop van toepassing.

Word ook lid van de FNV

Vind jij het ook goed dat deze regelingen zijn afgesproken? En wil je dat die vanaf 2026 gewoon blijven bestaan? Dan is het goed om te bedenken dat deze regelingen niet zo maar uit lucht zijn gevallen. Daar heeft vakbond FNV hard voor gestreden. Maar wij kunnen alleen maar goede afspraken maken als we veel leden hebben. Dus… word ook lid van de FNV of maak je collega lid en verdien een tientje. Als extraatje ontvang je ook nog eens een VVV-bon van een tientje (tijdelijke actie).

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.