Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Transitie nieuwe pensioenregelingen ABP

Denk mee en sluit je aan

Als de politiek naar verwachting voor 1 juli 2023 instemt met de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp), dan verandert er veel voor alle pensioenregelingen in Nederland, dus ook die het ABP uitvoert.

transitie pensioenregelingen

Het ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland en heeft 3,1 miljoen actieve, slapende of gewezen deelnemers, die werken of gewerkt hebben bij de overheid zoals ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen, stadsvervoer, onderwijs, politie of defensie en veel andere sectoren die aan overheidstaken zijn verbonden.

Wat betekent dit voor jou?

Wat we nu weten is dat jouw pensioenregeling over gaat van een uitkeringsregeling naar een solidaire premieregeling. Aangezien het hierbij om een overgang gaat die groots en ingewikkeld is, weten wij nu nog niet wat dat voor jou individueel gaat betekenen. Blijf ons daarom volgen, dan ben je van alles als eerste op de hoogte.

Wel weten we in het algemeen dat in de nieuwe pensioenregeling van het ABP iedere deelnemer een eigen pensioenspaarpotje krijgt dat meebeweegt met de economie. Ook worden naar verwachting de tot nu toe opgebouwde rechten voor alle leeftijdsgeneraties per deelnemer toegevoegd aan de nieuwe regeling. Dat noemen we ook wel 'invaren'. Hierbij is het uitgangspunt dat de belangen van alle deelnemers op een evenwichtige meewegen.

Nodig een ander uit om mee te doen

Heb je een (oud-)collega, kennis of vriend die ook geïnteresseerd is in het onderwerp? Wijs haar of hem dan op www.fnv.nl/transitie-pensioen-abp. Als een van hen ook interesse heeft om actief te worden en een FNV-lidmaatschap overweegt, ga dan naar www.fnv.nl/anderlidmaken. Als je zelf lid bent, krijg je van ons een tientje bij aanmelding.

Ingangsdatum Wtp uitgesteld

Een brief van de Tweede Kamer op 6 oktober 2022 maakte duidelijk dat de verwachte ingangsdatum van de Wet Toekomst Pensioenen wordt uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Dit heeft voorlopig geen directe invloed op de stappen van de overgang van de regelingen bij het ABP.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Het huidige pensioenstelsel komt uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. In de meeste gezinnen was de man de kostwinner en bleef hij 40 jaar bij dezelfde werkgever in dienst werken. Er is sindsdien veel veranderd. De opbouw van de bevolking, de economie en de arbeidsmarkt zijn anders dan vroeger. Mensen werken niet meer hun hele leven bij één werkgever. Ze veranderen vaker van baan of werken een tijdje voor zichzelf. Mensen worden ook steeds ouder en genieten dus langer van hun pensioen. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel daarmee rekening houdt. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. Daarin staan nieuwe afspraken over pensioenen en de AOW-uitkering. Het vernieuwde pensioenstelsel moet uiterlijk ingaan op 1 januari 2027 voor alle Nederlanders.

Vanaf 2027 bestaan er dus alleen nog maar premieregelingen. Werknemers- en werkgeversorganisaties in de sector Overheid, zijn met het pensioenfonds gezamenlijk verantwoordelijk voor de pensioenregeling van het ABP. Zij kiezen uiteindelijk voor de nieuwe regelingen. Dus deze organisaties moeten goed nadenken over hun keuze die ze maken in 2022 en daarbij hun achterban goed informeren. De onderhandeling en besluitvorming vindt plaats in de Pensioenkamer ABP. Die bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversverenigingen en het bestuur van ABP. De FNV heeft, samen met de aangesloten vakbonden twee zetels en wordt vertegenwoordigd door een bestuurder van FNV-Overheid en een bestuurder van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De huidige pensioenregeling van het ABP is een uitkeringsregeling. In zo’n regeling zijn afspraken gemaakt over de hoogte die jouw pensioen kan bereiken. De financiële gezondheid van het pensioenfonds (de dekkingsgraad) bepaalt daarbij of de pensioenen worden verhoogd (indexering) of verlaagd. Om de pensioenen waar te kunnen maken, moeten pensioenfondsen nu veel reserves in kas houden. Dit zorgde er de afgelopen jaren voor dat de pensioenen niet konden meegroeien met de stijgende prijzen. Ook werden de  pensioenen in 2011 zelfs verlaagd, wat natuurlijk zeer onwenselijk en onrechtvaardig was.

Straks stapt het ABP net als  alle pensioenfondsen, over naar de zogenaamde premieregeling. Daarin zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de premie, niet over de hoogte van de pensioenen. Deze premie wordt, steeds meer, groen belegd. Zo heeft ABP besloten om vanaf 2022 niet meer te investeren in bedrijven als Shell. De hoogte van je toekomstige pensioen hangt directer af van de resultaten van de beleggingen dan nu het geval is. Het is dan duidelijker dat pensioenfondsen geen garanties kunnen geven over de hoogte van het uiteindelijke pensioen. De verwachting is dat dit voor iedereen een beter pensioen oplevert, omdat pensioenfondsen minder reserves in kas hoeven te houden.

Bij de solidaire premieregeling heeft iedereen een eigen deel van een gezamenlijke pensioenpot die gezamenlijk belegd is. De waarde van de pensioenpot kan wisselen en hangt af van de beleggingsresultaten. Er zijn daarbij manieren bedacht om al te grote tegenvallers te voorkomen, bijvoorbeeld door de solidariteitsreserve. Solidair betekent dat we samen de risico’s delen. Het zorgt er voor dat als er tegenslag is, je er niet alleen voor staat. Bijvoorbeeld als je arbeidsongeschikt wordt en je niet meer kan werken. En als je overlijdt betalen we met z’n allen mee aan het nabestaandenpensioen van je achtergebleven partner of dierbaren. Hiermee ontstaat er solidariteit tussen alle generaties.

De FNV moet, samen met de andere vertegenwoordigers in de Pensioenkamer, naast de keuze voor de juiste regeling ook een beslissing nemen hoe om te gaan met bestaande en opgebouwde pensioenaanspraken en rechten van de deelnemers. Het wel of niet invaren. Invaren betekent dat het huidige pensioenvermogen ondergebracht wordt in de nieuwe pensioenregeling. Ofwel het collectief omzetten van de bestaande pensioenen en pensioenaanspraken naar de nieuwe regeling waarbij  in de nieuwe wet is opgenomen dat er geen individueel bezwaarrecht mogelijk is. In de nieuwe wet wordt invaren als standaard gezien. Pensioenfondsen kunnen hier alleen gemotiveerd van afwijken.

Als we niet kiezen voor invaren, krijgt het ABP er feitelijk een tweede pensioenregeling bij. Dat betekent dat de deelnemers met twee soorten opbouw te maken krijgen: de bestaande opbouw in de huidige pensioenregeling en de nieuwe opbouw in de solidaire premieregeling. De huidige gepensioneerden moeten dan hun eigen ‘boontjes gaan doppen’, want er is geen mogelijkheid meer om risico’s te blijven delen tussen jongeren en ouderen. Naast administratieve en communicatieve last wordt een dergelijke dubbele regeling ook duurder. Uiteindelijk moet er op inhoudelijke gronden en in het belang van de deelnemers en de FNV-achterban een goed besluit genomen worden over invaren.

Download de FAQ Pensioenteam Online

Wat vindt de FNV?

De vakcentrales, de werkgevers en het ABP willen voor de deelnemers graag een waardevast en solide pensioen. Dus met een grotere kans op verhoging en een kleiner kans op verlaging van de pensioenen dan in het huidige pensioenstelsel. Om dit te realiseren wil FNV-Overheid dat ouderen wat minder beleggingsrisico lopen, en jongeren juist wat meer.

Daarnaast willen we de kans op het verlagen van de pensioenen zo klein als mogelijk houden door in economisch goede tijden een deel van de beleggingswinst apart weg te zetten. Met deze zogenaamde solidariteitsreserve kunnen mee- en tegenvallers voor een groot deel worden opgevangen. In het geval dat deze onverhoopt niet toereikend zou zijn, zal een eventuele verlaging van de pensioenen worden gespreid over meerdere jaren.

Daarnaast lijkt het ons wenselijk dat eventuele procentuele verhogingen en verlagingen van de uitkeringen voor elke deelnemer met een pensioenuitkering hetzelfde zijn. We onderzoeken nader of dit mogelijk is.

Wat gebeurt er tussen nu en 1 januari 2027?

Het nieuwe stelsel moet uiterlijk per 1 januari 2027 ingevoerd zijn. Het ABP streeft ernaar om al op 1 januari 2026 de overgang te maken naar de nieuwe pensioenregeling. Je wordt goed en tijdig geïnformeerd over wat dit voor jou betekent en wanneer de wijzigingen precies ingevoerd worden, en houden je als FNV-lid op de hoogte. Binnenkort publiceren wij de tijdlijn met alle belangrijke activiteiten en data.

Pensioenkamer ABP

De pensioenkamer is het overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers over de pensioenregelingen van het ABP. De ACOP heeft 3 leden in de pensioenkamer en is als grootste vakcentrale woordvoerder namens de werknemersvertegenwoordiging.  Op dit moment wordt er door de pensioenkamer en het ABP bestuur gewerkt aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De verwachting is dat het conceptontwerp van de nieuwe regeling inclusief overgangsbepalingen na de zomer 2023 beschikbaar komt.

De voorlichting over tussentijdse resultaten en de achterbanraadplegingen met de leden in de onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling zal omstreeks het oktober 2023 plaatsvinden. FNV Overheid, AOb, NPB en AFMP en MARVER doen dat apart omdat de regeling voor bijvoorbeeld een leraar anders kan uitvallen dan voor een politieagent. Houd daarom ook de volgende websites goed in de gaten: www.aob.nl, www.politiebond.nl, www.afmp.nl en www.marechausseevereniging.nl.

Zo houden wij jou op de hoogte

Op deze pagina houden wij jou op de hoogte van alle veranderingen en nemen wij jou mee bij belangrijke besluiten en stappen tot 1 januari 2026. De onderwerpen zullen daarom zo nu en dan wijzigen om plaats te maken voor nieuwe uitkomsten en gevolgen in de besluitvorming. Kijk voor meer algemene informatie over de Wtp ook op www.fnv.nl/goedpensioen.

Heb je na het lezen van de informatie nog algemene vragen, stel die aan ons Contactcenter (NB: dit is anders als het gaat over de aangesloten bonden).

Raadpleeg zelf www.mijnpensioenoverzicht.nl waar je inzicht kunt krijgen in het pensioen dat je al opgebouwd hebt en het verwachte pensioenbedrag na pensionering. Inclusief de AOW-uitkering waar iedereen die in Nederland gewoond heeft, recht op heeft.

Het ABP geeft ook informatie over het nieuwe pensioenstelsel. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een publiekswebsite.

WORD LID EN STA STERK SAMEN MET JE COLLEGA'S

  • Invloed op je arbeidsvoorwaarden
  • Altijd hulp bij een toekomstig arbeidsconflict
  • Hulp bij letselschade en beroepsziekte
  • Een goede cao voor jouw sector
  • Persoonlijk advies over werk en loopbaan
  • Korting met je ledenpas