Veelgestelde vragen over de cao Ziekenhuizen

Alles wat je moet weten over de cao-afspraken

Redactie
Door Redactie 3 augustus 2023

De tekst van de nieuwe cao Ziekenhuizen is definitief. Omdat het lezen en begrijpen van de afspraken soms best lastig, hebben we hebben de belangrijkste vragen én antwoorden voor je op een rij gezet. 

Q&A cao Ziekenhuizen

We hebben meerdere tijdstippen afgesproken waarop je een loonsverhoging krijgt:

 • Op 1 februari 2023 krijg je er structureel 5% bij 
 • Op 1 december 2023 krijg je er structureel 5% bij, maar met minimaal € 150 bruto per maand en maximaal € 300 bruto per maand. 
 • Op 1 juni 2024 krijg je er structureel 5% bij, maar met minimaal € 150. Voor salarissen vanaf ip62 (schaal 70, trede 7) stijgen de salarissen met 2% + € 180 bruto per maand.

 • Tijdens een consignatiedienst is er alleen een oproep bij een noodgeval.
 • Tijdens een bereikbaarheidsdienst is een oproep redelijkerwijs te verwachten, dit is onderdeel van je functie.
 • Een bereikbaarheidsdienst geldt alleen in de sectoren waarbij de arbeid bestaat uit verpleging of verzorging: “de verpleging, de verzorging, de begeleiding, de medische behandeling of het medisch onderzoek van personen in verband met hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid dan wel hun gevorderde leeftijd”.

De maximale frequentie van bereikbaarheidsdiensten en consignatiediensten:

 • Na de consignatiedienst gelden minimaal 14 oproepvrijedagen (in 28 dagen).
 •  Bereikbaarheidsdiensten onder verpleegkundigen: maximaal 3 bereikbaarheidsdiensten in 7 x 24 uur en maximaal 32 x in 16 weken.
 • Bereikbaarheidsdiensten voor artsen: maximaal 5 bereikbaarheidsdiensten in 7 x 24 uur en maximaal 32 x in 16 weken).

Per 1 juli 2023 gaat de vergoeding voor de BAC-diensten (artikel 10.5b e.v.) behoorlijk omhoog. Maar de berekening en de spelregels zijn ook behoorlijk veranderd. Als jouw ziekenhuis de onderstaande vergoedingsregeling nog niet heeft toegepast, maar de oude regeling nog hanteert, laat dit dan weten. Dan kunnen wij daarover in gesprek gaan met de HR-manager of Raad van Bestuur. 

De vergoeding, van per uur naar per dienst van 12 uur
De basis voor de vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten en aanwezigheidsdiensten worden berekend over een dienst van 12 uur. Als je minder dan 12 uur dienst hebt, ontvang je de basisvergoeding van 12 uur. Is de dienst langer, dan krijg je de vergoeding naar rato. 

Bijvoorbeeld: Bij een dienst van 10 uur ontvang je de basisvergoeding die hoort bij de vergoeding voor 12 uur. Bij een dienst van 24 uur ontvang je 2x de basisvergoeding van 12 uur 

De vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten zijn:

 • Voor erkende feestdagen € 162,50 bruto of 6,5 uren
 • Voor zaterdagen en zondagen € 137,50 bruto of 5,5 uren
 • Voor overige dagen € 87,50 of 3,5 uren

De vergoeding voor aanwezigheidsdiensten zijn: 

 • Voor erkende feestdagen € 300,- bruto of 10 uren
 • Voor zaterdagen en zondagen € 250,- bruto of 8 uren
 • Voor overige dagen € 180,- bruto of 6 uren

Werk je een dienst die de dag overlapt en in een ander vergoedingsregime komt, dan wordt de vergoeding naar rato betaald. 

Bijvoorbeeld: Een werknemer heeft een bereikbaarheidsdienst van vrijdag 22.00 uur tot en met zaterdag 8.00 uur. De dienst duurt 10 uur. Ook bij een dienst die korter is dan 12 uur, komt de werknemer in aanmerking voor de volledige vergoeding. De vergoeding wordt dan als volgt berekend: 2 uur op vrijdag wordt vergoed met 2/10 van € 87,50. De 8 uur op zaterdag wordt vergoed met 8/10 van € 137,50. Met deze wijze van berekenen wordt recht gedaan aan de vergoeding zoals die geldt voor een dienst van 12 uur, maar ook aan de verhouding tussen de uren van de dienst op vrijdag en zaterdag. Bovendien is met deze wijze van berekenen in het roostersysteem makkelijk terug te vinden hoe lang de dienst daadwerkelijk heeft geduurd.

Let op, bij consignatiediensten is de vergoeding nog wel per uur, maar is de vergoeding wel verdubbeld. 

De spelregels bij een vergoeding in geld (artikel 10.11)
De vergoeding die je ontvangt voor het werken van een BAC-dienst, wordt de maand volgend op de dienst uitbetaald. 

De werknemer kan kiezen of hij de vergoeding in tijd of in geld wenst te hebben. FNV stelt zich op het standpunt dat dit per dienst door een werknemer kan worden gekozen of dit in geld of tijd betaald wordt. Dus niet één keer per jaar bij het jaargesprek of een andere beperking in de keuze. 

Spelregels bij een vergoeding in tijd (artikel 10.11) 

De vergoeding in tijd die je ontvangt voor het werken in een BAC-dienst, moet uiterlijk in het kwartaal volgend op het kwartaal waar de dienst heeft plaatsgevonden, opgenomen worden. Die wordt altijd na overleg met de werknemer gedaan. Als het na die tijd niet is opgenomen, is niet afgesproken dat het dan automatisch wordt uitbetaald tegen uurloon. Er zullen dan individuele afspraken gemaakt moeten worden met werknemer. 
Afwijkende afspraken over het opnemen van de vergoedingen in vrije tijd is in ieder geval mogelijk.  

De vrije tijd mag alleen worden omgezet in geld, op het moment dat het belang van de instelling zich ertegen verzet dat de vrije tijd wordt opgenomen of op verzoek van de werknemer.  Hoewel niet expliciet in de cao opgenomen, moet het hier natuurlijk gaan om een uitzonderingssituatie en niet standaard praktijk.     

Vrije tijd die uitbetaald wordt in een geldbedrag, zal betaald moeten worden conform het geldende uursalaris van een werknemer. Oftewel het aantal uren maal het salaris wat je per uur verdient. Dit is ook makkelijk op je loonstrook terug te vinden. Over deze uren hoeft geen vakantiegeld of eindejaarsuitkering betaald te worden. 

De vergoeding in uren die een werknemer ontvangt, behoort niet tot de JUS- of KUS-uren. Dat betekent dus niet dat alles in januari van het volgende jaar uitbetaald mag worden. Er zullen afspraken met werknemers hierover gemaakt moeten worden, waarbij voorop staat dat het de keuze van de werknemer is, tenzij het instellingsbelang zich er tegen verzet.  

Vergoeding tijdens het werken in een bereikbaarheidsdienst (artikel 10.8) 

Naast de vergoeding voor de BAC-dienst, ontvang je natuurlijk ook een vergoeding voor het verrichten van arbeid tijdens de BAC-dienst. De uren die je moet werken tijdens de BAC-dienst, worden vergoed in tijd. Deze uren tellen mee in de JUS-uren. Daarnaast ontvang je een geldelijke vergoeding, van 25%, 50%, 75% of 100% (artikel 10.8 lid 2), afhankelijk van wanneer je gewerkt hebt. Deze geldelijke beloning ontvang je uiterlijk de maand volgend op de dienst. 

Toeslagen van de belastingdienst
Sommige mensen ontvangen toeslagen via de belastingdienst, denk bijvoorbeeld niet alleen aan huurtoeslag of zorgverzekeringstoeslag, maar ook aan kind gebonden budget of kinderopvangtoeslag. Veel van de toeslagen zijn gekoppeld aan het verdiende salaris van het jaar. Door de loonsverhogingen en de wijzigingen in de BAC-diensten, kan het zijn dat je over de inkomensgrens komt. Als je niets regelt, zal je begin van het volgende jaar misschien toeslag terug moeten betalen. Als je het tijdig regelt, ontvang je minder toeslag, maar hoef je vaak ook niets terug te betalen. 

Ja, het is verplicht de kwartaalurensystematiek ook wel KUS (art 6.3.12) toe te passen. De afspraken in de vorige cao zijn niet gewijzigd. Wij krijgen veel vragen over deze regeling. Daarom gaan wij tijdens de looptijd van de huidige cao deze regeling verder uit werken, zodat deze beter toepasbaar wordt. 

Slechts in incidentele gevallen kan na overleg tussen leidinggevende en medewerker van het rooster worden afgeweken. Zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat er wordt geruild en dat er roosterwijzigingen worden doorgevoerd. 

We hebben afgesproken (zie art 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 6.8.5) dat met ingang van 1 juli 2023 de roosters drie maanden vooruit worden vastgesteld. In het rooster wordt de vrije tijd en de dienstsoort (ochtend, middag of nacht) vastgelegd. Je weet dus drie maanden van tevoren hoe het rooster eruitziet. De publicatie van het rooster moet 28 dagen van tevoren gedaan zijn. 

We hebben een duidelijke afspraak gemaakt over het recht op onbereikbaarheid (artikel 6.9). Als je geen bereikbaarheidsdienst, aanwezigheidsdienst of consignatiedienst (hfst 10) hebt, hoef je niet bereikbaar te zijn voor je werk op de momenten dat je niet bent ingeroosterd. 

Dat betekent dat je niet verplicht bent om in de groepsapp te reageren of de telefoon hoeft op te nemen als het werk belt. Om echt onbereikbaar te zijn als je verlof hebt, is het dus gewoon mogelijk om tijdelijk even de groepsapp met collega’s te verlaten. 

Ja, dat klopt. Jij mag als vaste kracht als eerste je keuze opgeven. Daarover hebben we een mooie afspraak gemaakt in de cao, omdat er veel klachten kwamen dat zzp’ers en ander ingehuurd personeel de ‘leuke’ diensten kregen en de vaste medewerkers de overgebleven ‘vervelende’ diensten. Daar is in de cao een stokje voor gestoken. 

Vaste werknemers krijgen nu de eerste keuze bij het opstellen van het rooster boven ingehuurde krachten (art. 6.11). Ook mogen werknemers een wijziging van het rooster weigeren als dat ten behoeve is van de ingehuurde kracht. Tenzij de leidinggevende van mening is dat de acute zorg of patiëntenzorg in gevaar komt. Wel geldt in dat geval dat de werknemer recht heeft op de verschoven dienstentoeslag. 

In de vorige cao bestond er alleen recht op een vergoeding voor doorwerken tijdens je pauze in de nacht. Dat is nu gecorrigeerd naar pauzes binnen of buiten de nachtdienst. Met andere woorden, als je bereikbaar moet zijn tijdens je pauze (dag of nacht), heb je recht op doorbetaling van het loon. 
Zie artikel 10.9 geconsigneerde pauze.

Ook de reiskostenvergoeding (artikel 11.1) is in de nieuwe cao niet met rust gelaten. Per 1 juli 2023 zijn de reiskosten gestegen naar € 0,16 per kilometer (dit was € 0,08 per kilometer). Ook is de maximale reisafstand gestegen van 30 kilometer (enkele reis) naar 35 kilometer. Voor een retourreis met de auto kreeg je dus maximaal € 4,80 per dag, maar nu krijg je maximaal € 11,20 per dag. 

In de cao (art 12.4.3) hebben we afgesproken dat de wettelijke uitkering van 70% van het UWV tot 100% wordt aangevuld van het salaris van de werknemer met als maximum het maximumdagloon (dat in 2023 € 5.579,66 per maand bedraagt). De voorwaarde is dat de werknemer ten minste één jaar werkzaam zal blijven op basis van het contractpercentage waarover de UWV-uitkering en de aanvulling door de werkgever is ontvangen. Over het moment dat dit jaar ingaat, is helaas geen specifieke afspraak gemaakt. Wat werkgevers met deze afspraak wil voorkomen, is dat de werknemer eerst een periode betaald verlof geniet en dan vervolgens het aantal te werken uren terugbrengt of sowieso het dienstverband beëindigt. Dus één jaar werkzaam blijven aansluitend op het betaalde ouderschapsverlof vinden wij redelijk. Vooral ook gelet op het feit dat de maximaal 9 weken doorbetaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind opgenomen moeten worden. Dit mag wel worden gespreid over dat jaar.

Afspraak = afspraak 

De afspraken in de cao moeten ook nageleefd worden. Soms gaat dat goed, soms wat minder. Dan gaan wij in gesprek met de werkgever om dit op te lossen. Maar wij werken niet in het ziekenhuis. Wij hebben jouw hulp daarbij nodig. Meld problemen bij de FNV-kaderleden bij jouw in het ziekenhuis of bij de FNV-vakbondsbestuurder. 

Heb je vragen? 

Kijk dan in de cao Ziekenhuizen

De cao is op sommige punten ingrijpend gewijzigd. Sommige werkgevers en HR-afdelingen lopen hier erg mee te puzzelen. Kijk zelf goed in de cao Ziekenhuizen wat er precies is afgesproken. Voor vragen kun je terecht bij de FNV-kaderleden bij jouw in het ziekenhuis of bij de FNV-vakbondsbestuurder. Of bel met ons Contactcenter via 088 - 368 0 368 (op werkdagen van 12.30 - 17.30 uur).

Handige cao app

Wist je dat we ook een handige app hebben? Je hebt de cao dan altijd bij de hand. 

Download de app


 
 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.