Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Nieuwe cao ziekenhuizen, jouw mening is belangrijk!

Laat weten wat je vindt

Redactie
Door Redactie 02 maart 2021

De cao Ziekenhuizen loopt af op 1 juli 2021. Het is dus tijd om ons voor te bereiden op de onderhandelingen voor een nieuwe cao! Hiervoor hebben we jouw input hard nodig. We hebben een vragenlijst opgesteld, waarin we je mening vragen over onderwerpen als een loonsverhoging , afspraken over duurzame inzetbaarheid, roosters en werktijden. Laat vooral weten wat jij nodig hebt om je werk goed te kunnen doen!

Dus ben je werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum? Ga dan naar fnv.nl/caoziekenhuizen en geef aan wat jij het belangrijkste vindt. Wij halen de reactie op onze voorstellen op van 8 maart tot en met 21 maart 2021. Want alleen samen kunnen we het verschil maken en kunnen we de strijd voor een goede cao aan gaan!

Wil je alle relevante informatie vinden, en heb je Facebook? Sluit je dan aan bij de Facebook pagina van FNV ziekenhuizen: facebook.com/caoziekenhuizen. Of houdt de berichten op onze website in de gaten: fnv.nl/cao-sector/zorg-welzijn/ziekenhuizen

Toelichting thema’s

Inkomen

 • Een loonsverhoging per 1 juli 2021, met een minimum van €200 per maand per werknemer.
 • Een verbetering van de toeslag onregelmatigheid. Met ingang van 1-1-2021 wordt de ORT berekend over het geldende uurloon met een maximum van ip-nr 32.
 • Dienstjaren gratificatie: wij stellen voor een volledig salaris bij een dienstverband van 45 en 50 jaar toe te voegen aan artikel 7.1.11 lid 1. Met terugwerkende kracht voor medewerkers die op het moment van ingang de jubileumdatum reeds gepasseerd zijn en nog steeds in dienst zijn.
 • Op verzoek van de werknemer vergoedt de werkgever vanaf 2021 de vakbondscontributie voor een van de werknemersverenigingen die de werknemer heeft betaald. De werknemer overlegt een bewijs van betaling. De werkgever kan deze vergoeding volledig ten laste brengen van de vrije ruimte (forfait) van de werkkostenregeling.
 • De vergoeding van reiskosten verhogen van 8 naar 12 cent.
 • Wij stellen voor om voor medewerkers die ten minste vijf jaar op het maximum van hun salaristrede staan, een extra periodieke beloning overeen te komen
 • Bij het herschrijven van artikel 7.1.12 Gratificatie einde dienstverband, is indertijd ten onrechte het vroegpensioen niet in de tekst terecht gekomen in plaats van de OBU die er tot dan instond. Wij willen graag naast pensioen t.g.v. het bereiken van de ouderdomspensioengerechtigde leeftijd en flex-pensioen ook het vroegpensioen weer in de tekst wordt opgenomen als rechtgevend voor een gratificatie.
 • Gratificatie einde dienstverband: wij willen graag dat naast pensioen t.g.v. het bereiken van de ouderdomspensioengerechtigde leeftijd en flex-pensioen, ook het vroegpensioen weer in de tekst wordt opgenomen als rechtgevend voor een gratificatie.

Vitaliteitsbeleid

 • In diverse sectoren zijn cao-afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken op basis van de RVU-regeling. Met de RVU-regeling wil de FNV in cao’s afspraken maken die ervoor zorgen dat werknemers tot drie jaar eerder kunnen stoppen voor hun verwachte AOW-datum. Zij krijgen in die periode een uitkering van hun voormalige werkgever van maximaal € 21.200,- per jaar. Werknemers kunnen dit aanvullen door gedurende deze periode een deel van hun pensioen op te nemen. Deze regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2028. Vereiste is wel dat werknemers die in de periode na 1 januari 2026 hiervan gebruik willen maken, daarover uiterlijk 31 december 2025 afspraken met hun werkgever gemaakt moeten hebben en uiterlijk 31 december 2028 hun AOW moeten ontvangen. Om het financieel makkelijker te maken dat de RVU-regeling voor veel (zwaar werk) sectoren wordt ingevoerd, is in het pensioenakkoord afgesproken dat er 1 miljard euro beschikbaar komt voor de periode 2021 tot en met 2025. In augustus 2020 is hiervan de conceptsubsidieregeling beschikbaar gekomen onder de welluidende titel DIEU (Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden).
 • Het generatiebeleid krijgt een meer verplichtend karakter. De bestaande afspraken worden aangescherpt en gedurende de looptijd van deze cao zal binnen elke instelling een generatieregeling binnen de kaders van bijlage D van de cao ziekenhuizen zijn overeengekomen. Van de generatieregeling kunnen medewerkers in de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2026 gebruik maken van de regeling in dien zij in deze periode zestig jaar of ouder zijn of worden.

Opleiden en ontwikkelen

 • De cao regelt dat opleidingskosten om de functie adequaat uit te oefenen volledig door de werkgever worden vergoed. Ook is opgenomen dat de werknemer recht heeft op scholing en opleiding voor uitoefening van een andere functie dan die hij uitoefent, als dat past in zijn loopbaanvooruitzicht. In de praktijk worden cursussen om de functie of een toekomstige functie uit te kunnen oefenen vaak geweigerd omdat het afdelingsbudget op is. Hiervoor dient een oplossing te komen. Het opleidingsbudget voor niet medisch specialisten moet per individu worden toegekend en bedraagt tenminste € 300,- per werknemer per jaar.

Jaarurensystematiek/ Werkdruk/Roosters

 • Wij stellen voor om de termijn van de duur van de jaarurensystematiek terug te brengen naar een drie maanden systematiek. In plaats van de spreiding van het aantal te werken uren op jaarbasis, wordt binnen een periode van drie maanden de contractueel overeengekomen uren gewerkt. Doel hiervan is te komen tot een meer evenwichtig arbeidspatroon waarbij een goede balans tussen werk en privé is gegarandeerd. We spreken dan over vier periodes van drie maanden in plaats van een periode van een jaar. De werknemer wordt ingeroosterd conform de geldende systematiek.
 • Aan het einde van ieder kwartaal worden extra ingeroosterde uren naar keuze van de werknemer verrekend in tijd of geld. Als er minder uren zijn ingeroosterd en dit niet aan de werknemer kan worden toegerekend, dan worden deze uren niet bij de uren van het volgende kwartaal opgeteld
 • Niet alleen wanneer werknemers vanaf 57 jaar vrijwillig nachtdiensten draaien ontvangen zij 40 uur extra per jaar, ook wanneer zij vanaf 58 jaar vrijwillig bereikbaarheids-, aanwezigheids- of consignatiediensten blijven draaien, geldt dat 40 uur per jaar wordt verminderd op de jaaruren van betreffende medewerker.
 • Wij stellen voor om een vergoeding bij het ruilen van diensten op verzoek van de organisatie toe te kennen als het rooster binnen 72 uur van tevoren op verzoek van de werkgever wordt gewijzigd.
 • Wij stellen voor om de uren die de werknemer heeft doorgebracht in een bereikbaarheidsdienst te vergoeden met 33% per uur van het voor de werknemer geldende uurloon. Indien de werknemer wordt opgeroepen geldt hetgeen in hoofdstuk tien van de cao ziekenhuizen is overeengekomen waar wordt gesproken over bereikbaarheidsdiensten.

Overige voorstellen

 • Er is meer te bespreken op instellingsniveau. Daarbij is een verhoging van de werkgeversbijdrage verdedigbaar. Wij stellen voor deze te verhogen met het percentage van de overeen te komen loonstijging van deze cao.
 • Aanvullend geboorteverlof (wet WIEG). Vanaf 1 juli 2020 is  de wet WIEG in werking gesteld. Partners kunnen 5 weken aanvullend geboorteverlof nemen. Ziekenhuizen vullen de UWV-uitkering (70% van het maximaal dagloon) tot 100% van het individueel jaarinkomen aan. De pensioenopbouw over aanvullend geboorteverlof wordt voortgezet  volgens gebruikelijke premieverdeling van 50% werkgever en 50% werknemer.
 • Afspraken over thuiswerken: als het thuiswerken structureel wordt, worden er bij elkaar opgeteld reële kosten gemaakt voor bijvoorbeeld verwarming, elektriciteit en prints. Deze reële kosten dienen te worden vergoed.
 • Wij willen de ingezette weg om deze cao algemeen verbindend te laten verklaren verder voortzetten en deze cao hiervoor aan te bieden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Wij stellen een looptijd van deze cao overeen voor 1 jaar; van 1 juli  2021 tot 1 juli 2022

Laat je stem horen