Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Cao-uitzonderingen vanwege corona niet meer nodig in ziekenhuizen

Terug naar reguliere cao-afspraken

Redactie
Door Redactie 11 juni 2020

Werknemersorganisaties, FNV, FBZ, CNV en NU’91 hebben op 9 juni jl. geconstateerd dat het na de enorme extra inzet van het ziekenhuispersoneel tijdens de coronacrisis het tijd is terug te gaan naar de reguliere afspraken van de Cao Ziekenhuizen. Dat betekent dat uitzonderingen op arbeidsvoorwaarden en roosters en werktijden niet meer aan de orde zijn.

Terwijl binnen ziekenhuizen hard wordt gewerkt aan het afschalen van COVID-19 zorg zien wij dat ziekenhuizen tegelijkertijd voortvarend de reguliere geplande zorg opstarten om de patiëntenzorg weer goed op gang te krijgen. Dat vraagt veel van medewerkers die alles op alles zetten om te zorgen dat de juiste zorg zo snel als mogelijk weer zoals gebruikelijk geleverd kan worden. En niemand weet hoe het coronavirus zich zal ontwikkelen en of zich een nieuwe patiëntengolf zich zal aandienen. Dat zal de toekomst uitwijzen.

In de huidige situatie zijn uitzonderingen op arbeidsvoorwaarden en roosters en werktijden echter niet meer aan de orde. We zetten de belangrijkste afspraken op een rij, zodat je precies weet waar je aan toe bent.  

Roosters en werktijden

 • Er kan niet langer worden bepaald dat er sprake is van toepassing van uitzonderingen op basis van de mogelijkheden die de Arbeidstijdenwet biedt. De cao is uitgangspunt voor het toepassen van de arbeidstijden. Zo kent de cao bijvoorbeeld geen mogelijkheden om 12-uurs diensten te draaien.
 • Bereikbaarheidsdiensten op een vrije dag zijn niet conform de cao. Als je vrij bent, ben je vrij.
 • Consignatiediensten in de pauze overdag: we kennen geen afspraak over consignatiepauzes overdag. We willen niet dat deze geconsigneerd wordt doorgebracht. De NVZ is echter van mening dat als dit onverhoopt en bij uitzondering gebeurt deze pauze dan moet worden doorbetaald als zijnde extra gewerkte tijd. We hebben in de cao alleen een afspraak over de pauzes in de nacht. Ervaar je problemen, meld het dan bij jouw vakbond.
 • De werkgever kan niet langer van medewerkers vragen andere werkzaamheden erbij te verrichten.  
 • Roosters dienen conform de cao te worden gepubliceerd.

Veilig werken in het ziekenhuis

 • Met VWS hebben bonden op 3 juni jl. een afspraak gemaakt om veilig te kunnen werken. Dit heeft een handreiking opgeleverd voor al het zorgpersoneel buiten het ziekenhuis die aansluit bij de richtlijnen van het RIVM. De belangrijkste afspraak is dat elke professional zelf beslist over de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zij bepalen zelf hoe zwaar verschillende risico’s wegen. Bij inschatting van een hoog risico, besluiten werknemers zelf of ze besluiten om wel of geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig hebben en of ze de zorg verlenen.
 • De bonden zijn in nog gesprek met de NVZ. We dringen erop aan dat deze handreiking ook moet  gelden voor het ziekenhuispersoneel. De bonden willen hier op korte termijn overeenstemming over krijgen, zodat ook ziekenhuismedewerkers op basis van eigen professionaliteit een beroep kunnen doen op persoonlijke beschermingsmiddelen. Waarvan zoals door de NVZ-bestuurders wordt gezegd voldoende voorhanden is. We houden jullie op de hoogte.

Uitwerking cao

 • Uitvoering/naleving onkostenvergoeding coassistenten: ondanks dat hier binnen een aantal ziekenhuizen misverstanden over bestaan zijn er in de huidige cao duidelijke afspraken gemaakt over een onkostenvergoeding met ingang van 1 januari 2020. De NVZ heeft voor haar leden een handreiking gemaakt met uitleg over toepassing van deze cao-afspraak.
 • Conform de cao krijg je onregelmatigheidstoeslag (ORT) over de 144 uur wettelijk verlof. Een enkele keer lopen wij aan tegen het feit dat medewerkers die hun wettelijk verlof niet in het betreffende kalenderjaar van het toekennen van het wettelijk verlof kunnen opnemen deze uren opnamen na 1 januari (wettelijk verlof van het afgelopen kalenderjaar kan je tot 1 juli van het volgend jaar opnemen) en zij de ORT over deze vakantie-uren niet ontvingen. Met de NVZ is afgesproken dat volgens de intentie van de cao dit door ziekenhuiswerkgevers correct moet worden toegepast. Vakantie-uren binnen de 144 uur, het wettelijk verlof moeten altijd worden vergoed inclusief de ORT over dat verlof.                   

Studie naar flexibel werken

Conform de cao komt er een studie naar flexibel werken. Bonden en NVZ hebben met elkaar gesproken over de uitgangspunten voor deze studie. De bonden hebben de volgende punten ingebracht:

 • Belangen van werknemers wegen zwaar.
 • Veranderingen in roosters is een ingrijpende gebeurtenis, lichamelijk en sociaal.
 • Bescherming van vrije tijd van de werknemer is uitgangspunt.
 • Beperking van overwerk en het minimaliseren van bereikbaarheidsdiensten.
 • Tijdige beschikbaarheid van roosters.

Uitgangspunten bij het onderzoek zijn: doe dit aan de hand van werkaanbod en zorg voor betere afstemming binnen werkprocessen, samen met de medisch specialisten. Omdat het onderzoek alleen slaagt als er draagvlak bestaat voor de uitkomsten moeten bij deze studie werknemers een belangrijke rol hebben. De vakbonden zullen de medewerkers in de ziekenhuizen betrekken.