Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Veelgestelde vragen over woon-werkverkeer binnen Defensie

Redactie
Door Redactie 03 november 2021

Vind hieronder al jouw antwoorden op vragen die gaan over woon-werkverkeer (WWV).

Verkeer

Los van de vraag of het noodzakelijk is om op dit moment iets aan de WWV regeling te doen, waren daar twee redenen voor. De eerste is het feit dat door corona veel meer mensen thuis zijn gaan werken. Vanwege een gedoogconstructie van het kabinet ontvangen die nog steeds de volledige forfaitaire tegemoetkoming voor het reizen van de woning naar de werkplek. Daardoor is er een oneerlijke verdeling van het beschikbare geld voor de tegemoetkoming in de reiskosten ontstaan ten opzichte van mensen die nog wel vier of vijf dagen moeten reizen.

De tweede reden is dat Defensie door de Belastingdienst aangesproken op de wijze waarop de WWV-regeling door de werkgever wordt uitgevoerd. Defensie wilde daarom in ieder geval een afspraak over de WWV-regeling in deze cao opnemen.

Momenteel wordt er geen onderscheid gemaakt in het aantal dagen dat er met eigen vervoer gereisd wordt voor de hoogte van de tegemoetkoming in de reiskosten die iemand ontvangt. Iemand die 70 kilometer enkele reis naar de werkplek reist en dat één dag in de week doet, ontvangt daarvoor een bedrag van 64 cent per kilometer, terwijl iemand die vijf dagen in de week reist daarvoor een bedrag van 13 cent per kilometer ontvangt. Door uit te gaan van een tabelvergoeding op basis van het aantal reisdagen tegen een vast bedrag per kilometer, wordt het geld dat voor deze regeling beschikbaar is eerlijker over de Defensiemedewerkers verdeeld.

Defensie is er door de Belastingdienst op aangesproken dat zij bedragen aan een deel van het defensiepersoneel uitbetaald die hoger zijn dan het fiscale maximum van 19 cent per kilometer (zie ook het rekenvoorbeeld bij vraag 2). Defensie draagt daar momenteel geen belasting over af aan de fiscus. Vanwege de gedoogperiode door corona heeft Defensie van de fiscus nog tijd gekregen om dit op orde te brengen. Die gedoogperiode is een aantal keren door het kabinet verlengd, maar eindigt in ieder geval op 1 januari 2022. Als er niets wordt gedaan zal er voortaan belasting over de teveel betaalde tegemoetkomingen moeten worden betaald. 

Op zich kan Defensie dit doen, want ook de huidige regeling kan fiscaal juist worden uitgevoerd. Er zit namelijk geen grens aan het bedrag dat een werkgever aan zijn medewerkers mag betalen. Er zal dan vanaf 1 januari 2022 alleen wel door Defensie belasting moeten worden afgedragen als er fiscaal gezien een te hoge tegemoetkoming aan medewerkers wordt betaald. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn als iemand in de huidige regeling één of twee dagen reist en bijvoorbeeld drie of vier dagen thuiswerkt, maar wel een tabel tegemoetkoming ontvangt voor vijf of vier dagen reizen.

Het betalen van de verschuldigde belasting kan op twee manieren. De werkgever neemt de belasting zelf voor haar rekening. De individuele medewerker merkt daar dan zelf niets van. Er kan echter ook voor worden gekozen om de rekening neer te leggen bij de individuele defensiemedewerkers zelf. De mensen die het betreft zouden dan een lagere tegemoetkoming in de reiskosten gaan ontvangen dan nu het geval is. Die kan dan overigens nog steeds hoger zijn dan 19 cent per kilometer. Op welke manier Defensie dit gaat doen als er geen cao komt, is niet bekend. Hoe dan ook gaat er in beide gevallen veel arbeidsvoorwaardengeld naar de Belastingdienst.

Je kunt ook bij een tabelbedrag van 16,5 of 17,5 cent per kilometer nog steeds uitruilen via het cafetariamodel omdat je minder tegemoetkoming ontvangt dan het fiscale maximum van 19 cent per kilometer. Dat wordt door de herverdeling die in het nieuwe model zit voor veel medewerkers wel een lager bedrag dan bij de huidige tabelbedragen, omdat dit nu via de WWV-tegemoetkoming voor een deel al wordt ontvangen. Voor de mensen die meer dan het fiscaal maximum bedrag van 19 cent per kilometer ontvangen kan er niet worden uitgeruild. Maar dat is nu ook al het geval.

Alles uitruilen via het cafetariamodel lijkt gunstig omdat de Belastingdienst dan meebetaald aan de tegemoetkoming voor WWV. Als je gebruik maakt van de Regeling Cafetariamodel Defensie, dan verlaag je jouw belastbaar loon. Je gaat daardoor minder inkomstenbelasting betalen. Dat ook voor Defensie voordeling omdat de werkgever dan minder werkgeverslasten hoeft te betalen. Daar zitten echter de nodige nadelen en risico’s aan:

  • Je krijgt niet het maximaal fiscale bedrag van 19 cent per kilometer van de fiscus uitgekeerd, maar alleen een deel daarvan. Hoeveel dat is, is afhankelijk van de belastingschaal die voor jou van toepassing is.
  • Het bedrag van dit belastbaar loon (je toetsingsinkomen) en je persoonlijke situatie bepalen of je recht heeft op inkomensafhankelijke toeslagen. Denk hierbij aan de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of toeslagen voor studiefinanciering.
  • Als een medewerker weggaat of ontslagen wordt bij Defensie, kan gebruik maken van het cafetariamodel - afhankelijk van de persoonlijke situatie van de medewerker - negatieve gevolgen hebben voor de hoogte van de aansluitende ziektewet uitkering, WW/BWW-uitkering of WAO/WIA-uitkering. 

Om deze effecten te voorkomen zou een medewerker af moeten zien van gebruik van het cafetariamodel met als gevolg dat deze medewerker - als alles via uitruil verloopt - geen tegemoetkoming voor WWV heeft. 

In de toekomst willen Defensie en de bonden naar een ander systeem dat rekening houdt met daadwerkelijk gereisde kilometers en daadwerkelijke kosten. De stap naar 19 cent per kilometer voor daadwerkelijk gereisde kilometers heeft een aantal effecten. De tegemoetkoming in de reiskosten zou dan namelijk iedere maand anders kunnen zijn. Als je in een maand niet reist, zou de tegemoetkoming dan een bedrag van nul euro zijn. Momenteel krijg je de vaste tegemoetkoming WWV nog doorbetaald als je bijvoorbeeld ziek wordt of op oefening bent. Dat blijft ook straks nog zo als deze wijzigingen doorgaan. Voor veel defensiemedewerkers zou een maandelijks wisselende tegemoetkoming financiële problemen kunnen opleveren, vooral voor medewerkers met een wat lager salaris. Voordat die stap kan worden gemaakt zijn er dus eerst nog andere maatregelen nodig, zoals bijvoorbeeld het invoeren van het nieuwe bezoldigingstelsel dat in de vorige cao is afgesproken.

De huidige 94-kilometergrens blijft in de tabellen E en N (normale reissituaties) gehandhaafd. Wel lopen de bedragen straks vanaf 80 kilometer verder op tot het maximum van 94 kilometer, terwijl die in het huidige systeem vanaf 80 kilometer gelijk blijven. In de tabellen P en Q is die grens niet opgenomen. 

Nee, er blijft een tabeltegemoetkoming in stand die gebaseerd wordt op je gebruikelijke reiskilometers en datgene wat als gebruikelijk werkpatroon is opgenomen in je werkrooster. Wijzigingen in dat rooster - als het gaat om thuiswerken of werken op de werkplek - zijn alleen mogelijk als je die zelf aanvraagt en door je commandant worden goedgekeurd. Je kunt straks maximaal één keer per kalendermaand een verzoek voor wijziging van je werkrooster aan je commandant doen.

Nee, er is straks nog steeds sprake van een forfaitaire tegemoetkoming op basis van vastgestelde tabelbedragen. Je tegemoetkoming gaat dus niet dagelijks wijzigen. Zie ook het antwoordt bij vraag 7.

Voortaan krijg je dan een tegemoetkoming die gebaseerd is op de nieuwe tabellen gebaseerd op 16,5 cent per kilometer of 17,5 cent per kilometer als je werkt op een plaats die is aangewezen als niet of moeilijk met openbaar vervoer bereikbaar. Die tegemoetkoming zal bij vier of vijf dagen reizen hoger zijn dan in de huidige tabellen het geval is. 

Als je fulltime werkt en drie dagen of minder naar je werkplek reist, zal de maandelijkse tegemoetkoming voor WWV voor jou lager uitvallen dan met de huidige tabel bedragen. Voor de thuiswerkdagen ga je wel een thuiswerkvergoeding ontvangen (zie ook vraag 18 en de volgende vraag).

Het kabinet heeft door de coronacrisis een gedoog periode ingesteld. Ondanks dat werknemers meer thuiswerken, mogen werkevers daardoor nog steeds de volledige forfaitaire tegemoetkoming in de reiskosten aan die werknemers uitbetalen. Zonder dat dit fiscale consequenties heef als er daardoor meer dan 19 cent per kilometer wordt uitbetaald. Die gedoogtermijn is in 2021 een aantal malen verlengd. In de prinsjesdagplannen voor 2022 is opgenomen dat die gedoog periode op 1 januari 2022 stopt. De Belastingdienst staat vanaf dat moment niet meer toe dat Defensie zonder fiscale gevolgen een tegemoetkoming WWV verstrekt als de tegemoetkoming hoger is dan omgerekend 19 cent per kilometer.

Voor medewerkers die op een niet of minder goed met het openbaar vervoer bereikbare plaats hun werkplek hebben, is er geen andere mogelijkheid dan met eigen vervoer naar het werk te reizen. Er is voor die mensen dus geen keuze mogelijkheid. Reizen met openbaar vervoer is door de beschikbare reiskosten voorzieningen (OV-kaart) voor medewerkers goedkoper dan reizen met eigen vervoer. Omdat die keuze mogelijkheid op bepaalde locaties ontbreekt, is in een eerdere cao al afgesproken om voor die situaties een hogere kilometer bedrag te gebruiken bij het berekenen van de tegemoetkoming WWV. Het geven van een hogere kilometer vergoeding voor deze situaties wordt voorlopig nog in stand gehouden.

Nee, je ontvangt pas een tegemoetkoming in de kosten voor WWV vanaf 11 kilometer enkele reis.

De afspraken met betrekking tot het openbaar vervoer blijven ongewijzigd. Dat geldt dus ook voor de eigen bijdrage die moet worden betaald.

Nee, er is afgesproken dat er gewerkt wordt met een systeem dat uitgaat van je gebruikelijk werkpatroon dat is opgenomen in je werkrooster. Als het gaat om thuiswerken zijn wijzigingen in dat rooster alleen mogelijk als je die zelf aanvraagt en die aanvraag door je commandant wordt goedgekeurd. Je kunt straks maximaal één keer per kalendermaand een verzoek voor wijziging van je werkrooster aan je commandant doen.

Nee, er is niet afgesproken om naar een systeem van vergoeding achteraf te gaan van de dagen die je daadwerkelijk thuis werkt. Zie ook het antwoordt op vraag 15.

Medewerkers die niet dagelijks reizen ontvangen omgerekend een tegemoetkoming WWV die hoger is dan het fiscaal maximale bedrag. Afgesproken is dat de werkgever de belasting over de tegemoetkoming die hoger is dan 19 cent per kilometer zal betalen aan de fiscus. Daardoor verandert er voor mensen die binnenslaper zijn niets aan de tegemoetkoming die zij ontvangen.

De afspraken over de pilot met de leasefiets moeten nog nader worden uitgewerkt. Zodra daar meer over bekend is zullen defensiemedewerkers die mee kunnen en willen doen aan die pilot daarover worden geïnformeerd. Omdat het een pilot betreft zullen dus niet alle defensiemedewerkers strak al gebruik kunnen gaan maken van een leasefiets.

De voorwaarden waaronder de pilot moet gaan plaats vinden moet nog nader worden uitgewerkt. Hoe dat er precies gaat uitzien is nog niet bekend. Medewerkers die aan de pilot mee kunnen en willen doen, zullen zodra de voorwaarden voor deelname aan de pilot bekend zijn, daarover worden geïnformeerd.