Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderhandelingen cao Bouw & Infra begonnen

En dit zijn onze voorstellen

Redactie
Door Redactie 03 maart 2021

De kop is eraf. Vandaag hadden we de eerste onderhandelronde over een nieuwe cao Bouw & Infra. Tijdens zo'n eerste ronde is het vooral het uitwisselen van voorstellen. Wat willen wij afspreken en wat willen de werkgevers? Bekijk hier wat onze inzet is.

Op hoofdlijnen zijn dit onze voorstellen:  

Wij stellen voor 2021 een looneis van 5%. De vergoedingen worden met een zelfde percentage verhoogd.

Wij stellen voor dat jongeren die vier dagen werken en 1 dag naar school gaan, deze schooldag ook betaald krijgen.

 • FNV Bouw & Infra wil dat ook UTA-werknemers gebruik kunnen maken van de regeling om eerder te kunnen stoppen met werken. De zwaarwerkregeling.
 • Uit diverse onderzoeken blijkt dat het aantal overuren onder UTA-medewerkers fors is en onder invloed van krappe opleveringstermijnen alleen maar toeneemt. Vaak blijkt tegenover deze overuren geen of nauwelijks compensatie te staan. Bij uitbetaling van overuren komt herverdeling van werk in beeld, bijvoorbeeld door het aannemen van extra medewerkers en daarmee duurzame inzetbaarheid van UTA-medewerkers. We stellen daarom voor overuren uit te betalen, ook voor degenen die een deeltijdaanstelling hebben. Daarnaast willen we arbeidstijd, pauze en werkelijke reistijd begrenzen op 12 uur per dag. Dit geldt nu al voor bouwplaats-werknemers. 
 • UTA-medewerkers op de bouwplaats maken lange werkdagen, dit komt onder meer door de reisafstanden. Bouwplaatsmedewerkers krijgen reisuren uitbetaald, dit zou ook voor UTAmedewerkers moeten gelden tegen het overeengekomen uurloon. Dit stimuleert een betere geografische verdeling van werkzaamheden
 • Voor de werktijden van de UTA-werknemers zet FNV Bouw & Infra in op het recht op een vierdaagse werkweek, het recht op thuiswerken (tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn), een vergoeding van € 50 per maand bij thuiswerken en we zetten in op het recht ‘om niet gestoord te worden’ in de vrije tijd. Met uitzondering van bereikbaarheidsdiensten tegen een bereikbaarheidsvergoeding.
 • Er komt een vervolg op het traject beperken van werkdruk in bouwbedrijven. Naar aanleiding hiervan doen we aanvullende voorstellen.

 • FNV Bouw & Infra zet in op afspraken in de cao over extreem warme weersomstandigheden: geregeld moet zijn wat de grens is voor veilig werken (daarboven mag niet meer gewerkt worden) en welke maatregelen dan genomen moeten worden. Deze afspraken gelden voor bouwplaats- en UTA-werknemers op de bouwplaats.  
 • Werknemers die werken met gespoten PUR kunnen regelmatig een arbeidsgezondheidskundig onderzoek laten uitvoeren. De intrede-keuring wordt voor de PUR isoleerder verplicht.
 • Het opstellen van een duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA) en medisch onderzoek (PAGO) gebeurt tijdens werktijd. Deze tijd wordt doorbetaald door de werkgever.

Uitzendkrachten die structureel werk uitvoeren krijgen na 1 jaar een arbeidsovereenkomst aangeboden door de werkgever (verplichting). Daarnaast stellen wij voor dat voor dat uitzendkrachten recht krijgen op het Duurzame Inzetbaarheidsbudget.

Cao-partijen gaan na welke mogelijkheden er bestaan om werknemers financieel te adviseren als zij eerder willen stoppen met werken. Op basis van de uitkomst wordt een route voor financieel advies opgezet en ingericht.

Een X aantal uren werkervaring met hijswerkzaamheden, onder begeleiding van een ervaren kraanmachinist, is verplicht voor het verkrijgen van een definitief TCVT bewijs.

Het werkgeversdeel voor de premie voor de pensioenopbouw wordt gelijkgetrokken tussen UTA en bouwplaatspersoneel. Uitgangspunt is de bijdrage voor het bouwplaatspersoneel.

Bedrijven die zich vooral bezighouden met het leveren van beroepsmatige verkeersregelaars en diensten rond bouwprojecten, worden onder de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra gebracht.

Voorstel is dat zelfstandigen die dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden doen als werknemers, een minimumtarief krijgen.

FNV Bouw & Infra stelt voor om technologische en sociale innovaties in de sector te monitoren, waarbij het verbeteren van bedrijfsprocessen aantoonbaar is gekoppeld aan de zeggenschap en aan het verbeteren van het vakmanschap van werknemers. Aanpak, doel en werkwijze van het monitoren worden vastgelegd in een innovatieconvenant.

De medezeggenschapsorganen van de betrokken bedrijven in de bouwcombinatie vormen het vertegenwoordigend overleg in de combinatie.

Cao toepassing en naleving is voor de hele bedrijfstak van groot belang. De nalevingsprocedure in de cao moet op diverse punten worden aangepast om tot een effectievere procedure te komen. Resultaat moet zijn dat cao toepassing en naleving in de sector bouw beter is gewaarborgd.

De oorspronkelijke doelen van Bouwplaats ID zijn nog steeds aan de orde. De doelen van Bouwplaats ID zijn:

 • het tegengaan van illegale arbeid, sociale dumping en schijnconstructies;
 • inzichtelijk maken welke werknemers, uitzendkrachten en zzp-ers op de bouwplaats werken en voor wie ze werken;
 • inzichtelijk maken welke diploma’s en certificaten ze hebben;
 • naleving cao;
 • administratieve lastenverlichting. 

Het is belangrijk dat het onderzoek naar de mogelijkheid van een wetgevend traject wordt uitgevoerd. Cao-partijen spreken hun steun uit voor en zullen een actieve bijdrage leveren aan het onderzoek.

Voorstellenbrief aan de werkgevers

In hoofdlijnen is dit onze inzet voor de nieuwe cao. We hebben de voorstellen in detail in de voorstellenbrief gezet, die we aan de werkgevers hebben overhandigd. Wil je weten wat daar in staat?

#WijbouwenNL