Verslag Netwerkbijeenkomst dd 15-03-2024

Verslag van Alex van Dijken gemaakt naar aanleiding van onze bijeenkomst op 15 maart 2024 te Deventer.

                                                                                                                                        
  
                                         VERSLAG WERKGROEP NETWERK ARBO  
Datum:         15-3-2024                                                                       Aanvang: 9:30  
Adres:         Gotlandstraat 2a                                                                Plaats:  Deventer  

Bijlagen:           1.   Websites                                                                

  

Nr      Onderwerp  
1       Algemeen:  
          
                  Disclaimer -> dit verslag is zonder hulpmiddelen tot stand gekomen, hierdoor kan het  
                   zijn dat het op onderdelen incompleet is.  
                  Johan opent de vergadering na enige vertraging i.v.m. IT issue’s. Alex was bereid  
                   medewerking te verlenen v.w.b de verslaglegging.  
          
2       Mededelingen:  
          
                  Ten aanzien van deze meeting zijn de nodige afmeldingen ontvangen, waardoor de  
                   opkomst aan de lage kant is.   
                  De agenda werd vastgesteld en dus goed bevonden.  
                  Het verslag van Erwin is nog niet binnen.  
                  Digitaal declareren -> dit is binnenkort verplicht. Problemen kunnen aan het DB  
                   (bestuur) gemeld worden.  
                  Er zijn 3 sprekers: Jan, Cor en Wim. De presentaties van Jan en Cor zullen binnen het  
                   netwerk gedeeld worden. Door IT problemen (hack) is de presentatie van Wim helaas  
                   verloren gegaan. Deze werd toch gegeven.  
          
3       Terugblik 2023 :  
          
                  VGW-opleiding -> deze is 4x gegeven. Er komt een vervolg dit jaar. Graag mensen  
                   aanspreken deze opleiding te volgen!  
                  Vier eerdere meetings waren geagendeerd, waarvan er 2 wegens een gebrek aan  
                   opkomst afgelast waren, dit is zorgelijk. De training onlangs in Amsterdam gegeven, had  
                   echter een hoge opkomst. Dit wordt op een later moment besproken (zie ook onder 2  
                   “Mededelingen” + bullitnr 10).  
                  Workers Memorial Day (28 april), hoofdkantoor Utrecht. Op 24 april is er een  
                   symposium (13:30 – 16:00), de locaƟe is nog onbekend (wordt nog gecommuniceerd).  
                   Graag deelname van tevoren melden. Aandacht aan bedrijfsongevallen is en blijft nodig.  
                  Long Covid -> dankzij FNV wordt er een kleine vergoeding (€ 15.000) uitgekeerd.  
                  Werkgroepen -> “Mantelzorg” en “Gevaarlijke stoffen” zijn nieuwe benamingen. RI&E  
                   heeft veel nieuwe aanmeldingen.  
                  Dank aan Khalid en Erwin v.w.b hun ondersteuning. Marike was verhinderd.  
                  Website ARBO -> Erwin werkt aan verbeteringen, heft hier focus op. FNV is hier echter  
                   bepalend in. Procedures van de FNV Netwerken moeten hetzelfde zijn.  
                  LP samenwerking -> BAG + Netwerk moet elkaar versterken. Vervolg hierop half mei.  
                  Verkiezingen september 2025 -> check volgt op reglementen en procedures. “Wat doet  
                   een DB?”. Info/aanmelden via Johan of Wim.  
                  Positie Netwerk -> er zijn zorgen m.b.t bestuur en opkomst. Er is een fundamentele  
                   discussie nodig. Er zijn 2 voorstellen gedaan:  

                                                                                                                                    1  

                                                                                                                                           
  
                   -  1x per jaar in het land (Marja);  
                   - op locatie gaan bij bedrijven (Wim)  
                   Zaak is dit z.s.m. te agenderen.  
                  Een transformatie van vergader naar doe-club is van belang. Dat geldt ook voor het in  
                   beweging krijgen van VGW commissies. Basisopleidingen checken op activiteiten. Hoe  
                   als RI&E in je kracht komen te staan? Facilitering is hierin van belang. Agenderen en de  
                   tijd hiervoor nemen. Korte discussie over deze onderwerpen volgt.  
          
4       Presentaties:  
          
                  Jan Verhagen -> Arboconvenanten (afspraken/overeenkomsten tussen werkgevers en  
                   vakbonden/werknemers). Gevraagd werd naar de vele (oude) cijfers en het doel ervan.  
                   Jan wil aantonen dat de aantallen op dit moment niet echt veranderd zijn en wil  
                   hiermee een brug slaan naar een convenant “nieuwe stijl”.  Een goed verzorgde  
                   presentatie waar de nodige feiten m.b.t dit onderwerp belicht werden.  
                     
                  Cor den Dekker -> verzorgt een presentatie over Mantelzorg. Hierin werden de nodige  
                   problemen geschetst waar betrokkenen mee te maken (kunnen) hebben. Dat geldt  
                   trouwens voor een aantal aanwezige netwerk-leden. Het dossier wordt overigens op 5  
                   april aan het LP voorgelegd. Besproken items:  
                   - diffuse wet- en regelgeving (onbetrouwbare overheid);  
                   - borging in CAO’s (wenselijk);  
                   - de ‘sociale kaart’ -> o.a  mantelzorg/vervoer/onderwijs/gezondheid/geldzaken;  
                   - arbeidsmigranten & mantelzorg -> een nieuw terrein;  
                   - definitieve besluitvorming op 5 april (zie hierboven)  
                     
                   Benadrukt wordt dat de presentatie en wat daaruit voortkomt een ‘levend document’  
                   is. Dit wordt als positief ervaren. Voorts wordt de historie/verband van de werkgroep  
                   Mantelzorg. Cor geeft een positief perspectief van het Netwerk ARBO.  
                     
                   De rapportage wordt door Erwin toegestuurd. Men kan hierop een aanvulling geven. In  
                   de discussies moeten de gedragsregels nageleefd worden. Johan benadrukt dat de  
                   presentatie “bottom up” is.   
                     
                  Wim -> geeft een toelichting op de historie van de 10 werkgroepen v.w.b Internationale  
                   Solidariteit FNV. Doet verslag van de training die hij in Suriname verzorgd heeft.  
                   Werkgroep “Wereldburgers’ heeft met name dit verzoek gedaan. Besproken items:  
                   - de grote aanwezige verschillen met Nederland m.b.t Arbo gerelateerde zaken;  
                   - het belang van het groter worden van het ARBO-netwerk;  
                   - het bekend en het inzichtelijk maken van arbeidsrisico’s in Suriname;  
                   - heeft ambtenaren en minister gesproken. Commitment aan het “Decent Work  
                     Program” ( ILO). Een wetsvoorstel is bij de Assemblee ingediend;  
                   - de dure abonnementen voor het OR-bestel -> “doorn in het oog”;  
                   - toelichting op de ARBO-politieke achtergrond;  
                   - cursisten hadden 6 onderwerpen benoemd die zij in de cursus behandeld wilden  
                     zien  
                   - Wim doet tevens verslag over zijn bezoek aan het binnenland  
                   - een volgend bezoek zal m.n gaan over de Offshore bedrijven.  
                     

                                                                                                                                       2  
  

                                                                                                                                                    
  
                            
                     De 3 e training is in voorbereiding, workshops en seminars worden voor het binnenland  
                    gepland. Door een computer hack is de presentaƟe verloren gegaan.  
           
5        RI&E terugblik meeting 7 februari:  
           
                    Korte toelichƟng op de achtergrond/uitspraak v.w.b de (blijvende) gedragsregels.  
                    Omstanderstraining en het belang van klachtencommissies.  
                    De afronding van het “Werkplan”.  
                    Nieuwe voorzitter en secretaris. Jos en Alex hebben zich hiervoor opgegeven. Jos geeft
                     hier een toelichting op. Vervolg op 8 mei.  
                      
                     NB -> Jos, Johan, Wim en Alex hebben m.b.t. dit onderwerp op 22 maart a.s hier een  
                     overleg gepland.  
                      
                   Agendering van bedrijfsongevallen.  
                   Verhoging van ARBO risico’s bij beëindiging van de RVU-regeling.  
                   Toekomst van Netwerk ARBO, hierbij werd aan het laatste sheet van Jan gerefereerd.  
                    Het opnemen van een RI&E in een veiligheidskundige presentatie voor de Kon. Ned.  
                     Roeibond (Hans).  
                    Ontwikkeling RI&E -> Jan stelt voor 3 topics hierin te benoemen. De Arbocatalogus kan  
                     hierin ondersteunend zijn.  
                    De RI&E groep is groeiende.  
           
           
         Diversen:  
           
                   ARBO visie 2040 -> themadag organiseren (voorstel Jan).  
                    Status bepalen van het document “Geniaal plan” (Khalid).  
                    Werkgroep “Gevaarlijke stoffen” -> deze is net begonnen, daarom is er (nog) weinig te  
                     melden.  
                    Het tijdig insturen van het “Werkplan” i.v.m. budgettering (Johan).  
                    Conflicterende agenda op 13 december -> op deze dag vindt tevens de  
                     Kaderwaarderingsdag plaats. Voorstel: de ARBO netwerk meeting verplaatsen naar 6  
                     december (Amsterdam of Utrecht). Dit voorstel is aangenomen.  
                    2 resterende datums:  
                     - 27 september: SBI dag met VHV.  
                     - 29 september: InternaƟonaal Solidariteit FesƟval.  
           
         Noot notulist:   
                    een APL (Aktie Punten Lijst) moet volgen op notulen/verslagen en deel uit maken van de  
                     agenda (1 van de vaste punten). Wie gaat wat wanneer, waarom doen en hoe? Kortom,  
                     SMART (Specifiek/Meetbaar/Acceptabel/Realistisch/Tijdsgebonden).  
                    de toegevoegde bijlage is een overzicht van gerelateerde websites. Indien gewenst kan  
                     ik updates hiervan versturen.  
           
           
  

  

                                                                                                                                                 3  
  
 

  

 

                                                                                  Websites 

 Id            Organisatie/Instantie                               Website 

  1            EU-OSHA                                             https://osha.europa.eu/sites/default/fil 

  2            TNO                                                 https://fysiekebelasting.tno.nl/nl/instru 

  3            Euronorm                                            https://www.euronorm.net/content/te 

  4            Route naar Rie.nl                                   https://www.rie.nl/?utm_medium=redir 

  5            Hoe top werk jij?                                   https://www.hoetopwerkjij.nl/ 

  6            Wetten en overheid                                  https://wetten.overheid.nl/ 

  7            Arboportaal                                         https://www.arboportaal.nl/ 

  8            Inspectie SZW                                       https://www.nlarbeidsinspectie.nl/ 

  9            Leren voor veiligheid                               https://www.lerenvoorveiligheid.nl/ 

 10            Vakbondshistorie VHV                                https://vakbondshistorie.nl/dossiers/ge 

 11            VCA                                                 https://www.vca.nl/ 

 12            NEN                                                 https://www.nen.nl/ 

 13            Rechtspraak                                         https://www.rechtspraak.nl/ 

 14            Aeno                                                https://www.aeno.nl/ 

 15            Zelfinspectie agressie                              https://www.zelfinspectie.nl/agressie 

 16            Agressie vrij werken                                https://www.veiligepubliekedienstverle 

 17            De ARBO catalogus                                   https://www.veiligepubliekedienstverle 

 18            UWV                                                 https://www.uwv.nl/particulieren/ 

 19            CBS                                                 https://www.cbs.nl/ 

 20            Beroepsziekten                                      https://www.beroepsziekten.nl/ 

 21            PBM wijzer                                          https://pbm.arbo-online.nl/ 

 dinsdag 19 maart 2024                                                                                Page 1 of 2 
 

                                          
           
           
  

  

                                                                                                                                                 3  
  
 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.