Loonberekening

Garantieloon, diensturen onder aftrek pauzestaffel, corrigeren/normeren, urenverantwoording

Hoeveel salaris of loon je krijgt, hangt af van een aantal zaken. Hoe bereken je je loon? VNB zet het allemaal op een rijtje.

Het onderwerp Loonberekening bestaat uit 5 onderdelen:

Garantieloon: recht op uitbetaling loon over contracturen uren per week

Ben je fulltime in dienst? Dan moet je werkgever jou in elk geval 40 uur per week uitbetalen.
Anders gezegd: je overeengekomen contracturen voor die week zijn gegarandeerd. Op je loonstrook moet je loon per maand,  periode (4 weken loon) of week overeenkomen met het loon zoals vermeld in artikel 25 of 69D van de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg behorende bij de loonschaal + trede waarop je recht hebt. Deze loonschalen zijn gebaseerd op het loon van een fulltimer van 40 uur per week. 

Een week is van maandag tot en met zondag. 

Voor betaalde verlofdagen, feestdagen en ziektedagen (niet zijnde een wachtdag) heb je recht op doorbetaling van 8 uur per dag. Als een werkgever voor de 1e ziektedag een wachtdag toepast (zie ook ‘Loon tijdens ziekte’), dan heeft een fulltime werknemer in die week recht op 32 uur in plaats van 40 uur. Dit is ook van toepassing als je zelf een dag onbetaald verlof hebt opgenomen. 

Als je zelf op grond van artikel 26B van de cao hebt gekozen voor een urenmaximum op jaarbasis, kan het zijn dat je geen recht hebt op een garantieloon van 40 uur per week maar op een loongarantie van 160 uur per 4 weken. Klik hier voor meer informatie.

Ben je in een week minder dan 40 uur ingepland, dan is dit een risico voor de werkgever en heb je gewoon recht op 40 uur loon. 

Je werkgever mag dus geen overuren uit andere weken gebruiken om dit “tekort” aan te vullen en je hoeft ook niet akkoord te gaan met het opnemen van verlof als je niet aan 40 uur per week komt. 

Heb je doordeweeks nog geen 40 uur gewerkt, maar werk je nog een paar uur in het weekend? Dan mag je werkgever deze uren wel gebruiken om de 40 uur aan te vullen.
Het bovenstaande geldt ook naar evenredigheid voor parttimers. 

Een aantal definities ter verduidelijking van het bovenstaande:

Overuren 130% (extra uurloon + 30%)
Alle uren boven de 40 uur op doordeweekse dagen.

Diensturen zaterdag: extra vergoeding van 50%
Alle zaterdaguren binnen je overeengekomen contracturen per week.

Diensturen zaterdag boven de 40 uur = 150% (extra uurloon + 50%)
Alle zaterdaguren boven je overeengekomen contracturen per week.

Diensturenuren zondag: extra vergoeding van 100%
Alle zondaguren binnen je overeengekomen contracturen per week.

Diensturen zondag boven de 40 uur = 200% (extra uurloon + 100%)
Alle zondaguren boven je overeengekomen contracturen per week.

Let op bij maandbetaling: controleer of je werkgever het loon over hele weken berekent. Het komt geregeld voor dat werkgevers bij maandbetaling de overuren en het garantieloon niet per week berekenen. Dit kan nadelige consequenties hebben en in strijd zijn met de cao. Cao-bewaker VNB kan dit voor je controleren. 

Diensturen onder aftrek pauzestaffel

Hoofdregel loonberekening:
Alle diensturen worden uitbetaald onder aftrek van de pauzetijden volgens de staffel van bijlage III van de cao: 

30 minuten bij een diensttijd van 4,5 uur tot 7,5 uur,
60 minuten bij een diensttijd van 7,5 uur tot 10,5 uur,
90 minuten bij een diensttijd van 10,5 uur tot 13,5 uur,
120 minuten bij een diensttijd van 13,5 uur tot 16,5 uur,
150 minuten bij een diensttijd van ten minste 16,5 uur.

Als je werkgever de pauzestaffel toepast maar je niet de mogelijkheid hebt gehad om de pauzestaffel (volledig) op te nemen, laat dat dan schriftelijk weten aan je werkgever. In dat soort gevallen mag alleen de pauze die je daadwerkelijk hebt genomen, door je werkgever worden ingehouden. 

Daarnaast dient je werkgever kenbaar te maken dat de pauzestaffel wordt toegepast en dient toepassing van de pauzestaffel op de geschoonde (bewerkte) urenoverzichten inzichtelijk gemaakt te worden. 

Volgens de Arbeidstijdenwet is pas sprak van pauze in het geval van een pauzeduur van minimaal 15 minuten en mag pauze niet aan het begin of einde van een diensttijd vallen. 

Corrigeren/normeringsregeling

Volgens de cao mag je werkgever correcties toepassen op de door jou geregistreerde diensturen. Stichting VNB is van mening dat je werkgever alleen in uitzonderlijke situaties mag corrigeren, namelijk als er sprake is van extra werktijd die is ontstaan door opzet of grove schuld van een werknemer. 

Bij verschillende werkgevers zien wij echter dat er een vaste tijdsduur wordt gehanteerd voor bepaalde werkzaamheden. Dat wordt ook wel een normeringsregeling genoemd. Voor een activiteit als tanken wordt dan bijvoorbeeld maximaal 15 minuten betaald en voor laden maximaal 1 uur. Dat is niet toegestaan volgens de cao, tenzij dit is afgesproken met de vakbonden. Wordt er (veel) gecorrigeerd of hanteert jouw werkgever vaste tijden voor bepaalde activiteiten? Neem dan contact met VNB op.
(Lees ook Vragen en antwoorden over normeren).

Onverantwoorde tijd/niet-verantwoorde tijd 
Diensturen zijn pas diensturen als ze zijn verantwoord of geregistreerd. Als er om wat voor reden dan ook sprake is van onverantwoorde tijd, dan moet je als werknemer de mogelijkheid hebben om deze tijd alsnog te verantwoorden. Onverantwoorde tijd dient daarom in elk geval op de ongeschoonde (niet bewerkte) urenoverzichten zichtbaar te zijn, zodat je voor de uitbetaling van loon in de gelegenheid bent geweest om deze tijd alsnog te verantwoorden. Soms kan dit op de boordcomputer zelf worden gecorrigeerd. Controleer dus altijd of er sprake is van onverantwoorde tijd en corrigeer dit: geef aan om welke activiteit het ging.

Urenverantwoording: controle betaalde uren

Het is belangrijk om te kunnen controleren of alle door jou gewerkte uren worden betaald. Daarom is je werkgever volgens de cao verplicht na afloop van elke rit een ongeschoonde (niet-bewerkte) uitdraai van de boordcomputer te verstrekken. Daarnaast heb je eenmaal per betalingsperiode (maand of periode) recht op een geschoonde uitdraai van de boordcomputer. Ontvang je geen geschoonde uitdraai van de boordcomputer, vraag je werkgever hier dan naar. 

Registreer je jouw diensturen op een papieren urenverantwoordingstaat, dan geldt dat je de ingeleverde urenverantwoordingstaat na controle van de werkgever terug dient te krijgen. 

Inzichtelijkheid
Het is heel belangrijk dat je op de niet-bewerkte/ongeschoonde urenoverzichten en de bewerkte/geschoonde urenoverzichten de volgende informatie kunt terugvinden:

Niet-bewerkte/ongeschoonde urenoverzichten

  • Daadwerkelijke begin- en eindtijden met het (bruto) dagtotaal - ook bij meerdaagse ritten: dus niet van 0:00 tot 24.00 uur = 24 uur.
  • Kolom met genoten pauze - dus niet gecombineerd met aaneengesloten rust.
  • Vermelding niet/onverantwoorde tijd (indien van toepassing) - dit is geen pauze! 

Klik hier voor een voorbeeld van een ongeschoond urenoverzicht dat aan de eisen van de cao voldoet.

Bewerkte/geschoonde urenoverzichten

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de niet-bewerkte urenoverzichten hierboven plus:

  • Inzicht in toepassing van de pauzestaffel (bijvoorbeeld een kolom ‘aanvulling pauzestaffel’).
  • Een kolom met het totaal ‘correcties’ per dag. Let op! Als er correcties plaatsvinden, dan dient er ook een correctie-overzicht te worden meegestuurd. Dit wordt hierna uitgelegd.

Klik hier voor een voorbeeld van een geschoond urenoverzicht dat aan de eisen van de cao voldoet.

Correctieoverzicht
Zoals gezegd dienen de gedane correcties te worden toegelicht: per correctie dient te worden toegelicht om wat voor activiteit het gaat, hoeveel tijd daarvan is gecorrigeerd en wat de reden daarvan is.

Klik hier voor een voorbeeld van een correctieoverzicht.

Voorbeeld van een papieren urenverantwoordingstaat
Klik hier voor een voorbeeld dat aan de eisen van de cao voldoet.

Bezwaar maken tegen de urenvaststelling/correcties

Als je na de controle van je werkgever de papieren urenverantwoordingsstaat terugkrijgt en je bent het niet eens met de correcties die je werkgever heeft toegepast, heb je volgens de cao 3 maanden de tijd om daartegen bezwaar te maken. 

Wordt er gewerkt met een boordcomputer, dan geldt deze termijn van 3 maanden niet. Toch adviseren wij je om binnen 3 maanden bezwaar te maken. Daarnaast kan het zijn dat in het personeels- of chauffeurshandboek een andere termijn voor bezwaar is overeengekomen. Als je hiermee schriftelijk akkoord bent gegaan, dan geldt deze bezwaartermijn. Geldt dit voor jou, dan adviseren wij je om contact met VNB op te nemen.
 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.