Brieven aan de Tweede Kamer

Man die brief schrijft

WGO Jeugd - 23 januari 2024

De brief is een uitgebreide uiteenzetting van de standpunten van FNV Jeugdzorg over de hervormingen in de jeugdzorg. Het benadrukt de noodzaak van multidisciplinaire jeugdteams, centrale financiering en facilitering door het Rijk, en het belang van zeggenschap van professionals en cliënten in het zorgaanbod. Bezwaren worden geuit tegen bezuinigingen, onvoldoende aandacht voor inhoudelijke verbeteringen, en het negeren van adviezen zoals die van de SER.

Begrotingsbehandeling BHOS - 26 januari 2024

De brief benadrukt het belang van internationale solidariteit, eerlijke handel en arbeidsrechten bij de begrotingsbespreking voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het pleit voor investeringen in sociaaleconomische ontwikkeling met respect voor arbeidsnormen, waarborgen in handelsverdragen voor naleving van arbeidsrechten, en bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zowel nationaal als internationaal. Tevens dringt het aan op handhaving van budgetten voor internationale handel en samenwerking als van direct Nederlands belang.

Inbreng bij verslag Wet toelating Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten - 12 januari 2024

De FNV levert commentaar op het wetsvoorstel 'Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten' en benadrukt het belang van concrete stappen in de uitvoeringspraktijk. Ze steunen het voorstel grotendeels, maar vragen om geen aanpassingen in bepaalde delen, zoals de kleine tba-uitzondering. Efficiënte handhaving, controle bij inleners en ministerieel toezicht op inspectie-instellingen worden als cruciaal beschouwd. Het voorstel wordt overwegend positief ontvangen, met een focus op het verminderen van malafide praktijken en het waarborgen van rechten voor werknemers.

Inbreng FNV t.b.v. Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid - 19 januari 2024

De FNV benadrukt aan de Kamerleden het belang van het overnemen van wetsvoorstellen uit het arbeidsmarktpakket, gebaseerd op adviezen van onder andere de SER en de Commissie Borstlap, om de toenemende onzekerheid op de arbeidsmarkt aan te pakken. Ze steunen de voorgestelde maatregelen, zoals het wetsvoorstel 'Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten', om misbruik van flexibele arbeid tegen te gaan en arbeidsmigranten te beschermen. De FNV dringt aan op handhaving van het arbeidsrecht, inclusief het aanpakken van schijnzelfstandigheid, en pleit voor een effectief verbod op dwangcontracten en een verbeterd verlofstelsel dat onder andere mantelzorg en rouwverlof omvat.

Tweeminutendebat 'Nadere vereisten aan representativiteit voor belangenorganisaties met een ideëel doel (36169-39)' - 5 februari 2024

FNV heeft tijdens het Tweeminutendebat op 7 februari enkele punten naar voren gebracht met betrekking tot strengere eisen aan belangenorganisaties met een ideëel doel. Ze benadrukken dat de huidige wetgeving problematisch is voor vakbonden, met name wat betreft de representativiteit en de opt-out regeling. FNV vraagt om geen nadere vereisten aan de representativiteit te stellen, betrokken te worden bij het WODC-onderzoek en de evaluatie, en erkenning voor de speciale rol van vakbonden en de noodzaak tot aanpassing van de wetgeving.

FNV commentaar op de Rijksbegroting - 8 januari 2024

FNV heeft commentaar geleverd op de Rijksbegroting 2024, gericht op onderwijs, media en cultuur. Voor onderwijs pleit FNV voor structurele investeringen in onderwijspersoneel, verbetering van de financiële positie van studenten en landelijke kaders voor loopbaanoriëntatie. In de media sector vragen ze om aanpassingen in de mediawet ter verbetering van arbeidsvoorwaarden. Voor cultuur pleiten ze voor extra investeringen om de arbeidsmarkt te versterken en verschraling van de sector te voorkomen.

Behandeling begroting VWS - 18 januari 2024

De brief van FNV Zorg & Welzijn aan de Kamerleden benadrukt de noodzaak van een dialoog over de zorg en herziening van het integraal zorgakkoord, investeringen van 3 miljard euro om werknemers in de zorg te behouden, en uitbreiding van financiële ondersteuning voor werknemers met langdurige post-covidklachten. Ze pleiten voor meer samenwerking in de zorg, hogere lonen, vermindering van werkdruk, en uitbreiding van financiële ondersteuning voor zorgmedewerkers, inclusief die uit de tweede Covid-golf.

Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid - 25 januari 2024

De FNV heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin ze aandringen op stevige maatregelen om armoede te bestrijden en bestaanszekerheid te garanderen voor iedereen. Ze pleiten voor het integraal overnemen van aanbevelingen van de Commissie sociaal minimum, een realistische norm voor het sociaal minimum, het stoppen van structurele versoberingen, het voorkomen van willekeur per gemeente en een integrale aanpak van bestaanszekerheid. Bovendien benadrukken ze het belang van een stevig vangnet, met bijzondere aandacht voor jongeren, ouderen en mensen met schulden.

Inbreng t.b.v. commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid - 6 februari 2024

De FNV dringt bij de Kamer aan op verschillende verbeteringen in de sociale zekerheid, waaronder het stopzetten van het praktisch beoordelen in de wet WIA, het aanpakken van flexwerkproblemen, het beëindigen van onwettige sleepnetmethoden en het verbeteren van de positie van Wajongers. Ze benadrukken ook de noodzaak van een fundamentele herziening van de Participatiewet en dringen aan op een spoedige oplossing voor een groep huishoudens die al jaren onder het bestaansminimum leeft door een fout van de overheid.

Inbreng FNV t.b.v. commissiedebat Verdienvermogen van Nederland - 8 februari 2024

FNV bekritiseert de eenzijdige kijk van de Minister van Economische Zaken en Klimaat op het verdienvermogen van Nederland, waarbij alleen bedrijven en investeerders worden belicht, en niet de bijdrage van alle werknemers. Er is behoefte aan een eerlijker verdeling van welvaart, gezien het hoge BBP per inwoner in Nederland, terwijl huishoudinkomens niet evenredig stijgen. Daarnaast wijst FNV op de arbeidsmarktkrapte en benadrukt dat het noodzakelijk is om te investeren in hoogproductieve sectoren.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.