Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Dit is de inzet voor de nieuwe cao GGZ

Redactie
Door Redactie 21 juli 2021

De huidige cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) loopt binnenkort af. De voorstellen van FNV Zorg & Welzijn voor de komende onderhandelingen voor een nieuwe cao GGZ zijn hieronder uitgewerkt in drie thema’s: beloningsbeleid, zeker en gezond aan het werk blijven en een goede balans tussen werk en privé.

Inzet ggz

Beloningsbeleid

 • Een verhoging van de lonen, gedurende de cao-looptijd van één jaar conform arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV.
 • ORT verhogen door de trede waarop de ORT wordt bepaald te stellen op ip-nr 21 (is nu ip-nr19).
 • Indien er binnen 24 uur wordt verzocht een extra dienst te draaien, wordt deze vergoed al zou deze een verschoven dienst zijn. Dat betekent dat er geen verschil is tussen een extra dienst en een verschoven dienst bij een verzoek of wijziging binnen 24 uur.
 • Een aanvulling op Hoofdstuk 3 artikel 19 lid 1: Dienstjaren gratificatie. Wij stellen voor een kwart salaris bij een dienstverband van vijf jaar toe te voegen aan dit artikel.
 • Het verdubbelen van de huidige (ten indexeren) stagevergoeding van €350,- per maand per 1 juni 2021 naar €700,- per 1 december 2021.
 • Op verzoek van de werknemer vergoedt de werkgever vanaf 2021 de vakbondscontributie voor een van de werknemersverenigingen waarvan de werknemer lid is. De werknemer overlegt een bewijs van betaling van vakbondscontributie. De werkgever kan deze vergoeding volledig ten laste brengen van de vrije ruimte (forfait) van de werkkostenregeling.

Zeker en gezond aan het werk blijven

 • Wij willen de leeftijd voor het werken in nachtdiensten, bereikbaarheids-, aanwezigheids- of consignatiediensten terugbrengen van 57 naar 56 jaar. Wij willen een aanvulling op de werkingssfeer en vrijgestelde werknemers voor bovengenoemde diensten. Niet alleen wanneer werknemers vanaf 56 jaar vrijwillig nachtdiensten draaien, ontvangen zij 40 uur extra per jaar; ook wanneer zij vanaf 56 jaar vrijwillig bereikbaarheids-, aanwezigheids- of consignatiediensten blijven draaien, wordt 40 uur per jaar verminderd op de jaaruren van de betreffende medewerker.
 • Generatiebeleid: wij willen komen tot een regeling Generatiebeleid.
 • Afspraken maken ten gevolge van de uitwerking van het pensioenakkoord: in diverse sectoren zijn cao-afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken op basis van de RVU-regeling. Met de RVU-regeling wil de FNV in cao’s afspraken maken die ervoor zorgen dat werknemers tot drie jaar eerder kunnen stoppen voor hun verwachte AOW-datum. Zij krijgen in die periode een uitkering van hun voormalige werkgever van maximaal €21.200,- per jaar. Werknemers kunnen dit aanvullen door gedurende deze periode een deel van hun pensioen op te nemen. Deze regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2028. Vereiste is wel dat werknemers die in de periode na 1 januari 2026 hiervan gebruik willen maken, daarover uiterlijk 31 december 2025 afspraken met hun werkgever gemaakt moeten hebben en uiterlijk 31 december 2028 hun AOW moeten ontvangen.

  Om het financieel makkelijker te maken dat de RVU-regeling voor veel (zwaar werk) sectoren wordt ingevoerd, is in het pensioenakkoord afgesproken dat er 1 miljard euro beschikbaar komt voor de periode 2021 tot en met 2025. In augustus 2020 is hiervan de conceptsubsidieregeling beschikbaar gekomen onder de welluidende titel DIEU (Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden).
 • Veiligheid en agressie. Bij incidenten op het gebied van agressie en veiligheid door derden wordt, als de medewerker dat wenst, door de werkgever aangifte gedaan.    

Balans tussen werk en privé

 • Wanneer tijdens de bereikbaarheidsdienst in de uren die liggen tussen 00:00 en 06:00 uur gedurende meer dan twee uren arbeid is verricht, of ten minste tweemaal gevolg is gegeven aan een oproep naar de instelling te komen, heeft de werknemer recht op ten minste acht uur onafgebroken rust aansluitend aan de laatste periode van de daadwerkelijk verrichte arbeid die dientengevolge als rusttijd aangemerkt dienen te worden. Deze acht uur worden door de werkgever doorbetaald als ware er sprake van arbeidsuren.
 • Wij stellen voor om de termijn van de duur van de jaarurensystematiek terug te brengen naar een drie maanden systematiek. In plaats van de spreiding van het aantal te werken uren op jaarbasis wordt binnen een periode van drie maanden de contractueel overeengekomen uren gewerkt. Doel hiervan is te komen tot een meer evenwichtig arbeidspatroon waarbij een goede balans tussen werk en privé is gegarandeerd. We spreken dan over vier periodes van drie maanden in plaats van een periode van een jaar. De werknemer wordt ingeroosterd conform de geldende systematiek.

  Aan het einde van ieder kwartaal worden extra ingeroosterde uren naar keuze van de werknemer verrekend in tijd of geld. Als minder uren zijn ingeroosterd en dit niet aan de werknemer kan worden toegerekend dan worden deze uren niet bij de uren van het volgende kwartaal opgeteld.
 • Aanvullend geboorteverlof (wet WIEG): Vanaf 1 juli 2020 is de wet WIEG in werking gesteld. Partners kunnen vijf weken aanvullend geboorteverlof nemen. Wij willen dat werkgever de UWV-uitkering (70 procent van het maximaal dagloon) aanvullen tot 100 procent van het individueel jaarinkomen. De pensioenopbouw over aanvullend geboorteverlof wordt voortgezet volgens de gebruikelijke premieverdeling van 50 procent werkgever en 50 procent werknemer.

Overige voorstellen

 • Afspraken over thuiswerken. Als het thuiswerken structureel wordt, worden er bij elkaar opgeteld reële kosten gemaakt voor bijvoorbeeld verwarming, elektriciteit en prints. Deze reële kosten dienen te worden vergoed.
 • Betere reiskosten. Ook een vergoeding voor reiskosten als extra boven het rooster wordt gewerkt, bijvoorbeeld door het bijwonen van een teamoverleg.
 • Verhogen van de vergoeding voor dienstreizen van €0,36 naar €0,37 per kilometer.
 • Looptijd van 1 december 2021 tot 1 december 2022.
 • Wij willen de cao ter algemeen verbindendverklaring aanbieden aan het Ministerie van SZW.