Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

FAQ over de 45 jaar regeling van het onderhandelaarsakkoord VVT

Redactie
Door Redactie 02 juli 2021

Vorige week is er een onderhandelaarsakkoord bereikt over toevoegingen aan de cao over de 45 jaar regeling en de regeling balansbudget. Over de 45 jaar regeling bestaan veel vragen die wij hieronder voor je hebben gebundeld.

FAQ

Ja, de achterbannen van vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU’91 en de werkgeversorganisaties hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. De regeling is aangemeld om algemeen verbindend verklaard te worden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van de huidige cao, die gewijzigd wordt voor de nieuwe regelingen. De regelingen  ‘45 jaar’ en ‘balansbudget’ gaan per 1 september 2021 in.

De regeling is bedoeld voor werknemers die langdurig zwaar werk hebben verricht. Om in aanmerking te komen voor de regeling moet je aan kunnen tonen dat:

 • je 45 jaar (= 540 maanden) hebt gewerkt in de sector Zorg & Welzijn,
 • waarvan je op het moment van je aanvraag minimaal vijf jaar werkt onder de cao VVT, en
 • minimaal 20 jaar gewerkt hebt in een zwaar beroep.

De regeling is niet van toepassing als je langdurig ziek bent en/of zicht hebt op toekenning van een WIA-uitkering op moment van uitdiensttreding. Deze uitkering gaat vóór de 45 jaar regelingsuitkering.

Nee, je moet wel aan kunnen tonen dat je 540 maanden in de sector Zorg & Welzijn hebt gewerkt. Als je  gestopt bent voor bijvoorbeeld je gezin en daarna weer bent gaan werken, dan kun je vanaf je herstart weer doortellen. Let wel; als je onbetaald verlof hebt opgenomen en je dienstverband is blijven bestaan, dan tellen ook de maanden van je onbetaalde verlof mee.

Het gaat om werken in dienstverband in:

 • Gezondheidszorg
 • Verpleging, verzorging en begeleiding inclusief woondiensten
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Alle grote branches horen hierbij en daarnaast ook werknemers in dienstverband bij:

 • UMC’s
 • Huisartsenzorg
 • Apotheken
 • Fysiotherapie
 • Verloskundige zorg
 • Diëtisten
 • Ergotherapie
 • Oefentherapie Cesar/Mensendieck
 • Podotherapie
 • Radiodiagnostiek
 • Tandprothetici
 • Chiropractors

Met zwaar werk wordt bedoeld een functie als uitvoerende medewerker in de directe zorgverlening, huishoudelijke hulpen, individuele en groepsbegeleiding, medische en paramedische functies, activiteitenbegeleiding en dagbesteding, facilitaire diensten zoals schoonmaak, was- en linnenverzorging, technische dienst en onderhoud, keuken, magazijnbeheer, meewerkende hoofden/teamleiders en meewerkende coördinatoren en met deze omschrijving gelijk te stellen functies. Als jij en je werkgever het niet eens worden over de vraag of er is gewerkt in een zwaar beroep, kun je je wenden tot de beoordelingscommissie, die wordt ingesteld op basis van de cao VVT.

Om aan te tonen of je 540 maanden hebt gewerkt, kun je diverse documenten gebruiken:

 • Het overzicht van 'Mijn PFZW' (beschikbaar vanaf de leeftijd van 25 en soms eerder)
 • Opleidingsdocumenten
 • (Oude) arbeidscontracten of brieven van aanstelling
 • (Oude) loonstroken
 • De personeelsadministratie van de huidige werkgever
 • Leer-arbeidsovereenkomsten
 • Bewijzen van co-schappen tijdens de opleiding en specialisatie
 • Perioden van onbetaald verlof, waarbij het arbeidscontract in stand is gebleven

Andere documenten waaruit een dienstverband uit het verleden blijkt, kun je ook gebruiken om aan te tonen dat je 45 jaar werkt in Zorg & Welzijn, maar die zijn ter beoordeling van de werkgever of de beoordelingscommissie, die wordt ingesteld op basis van de cao VVT.

De uitkering van €1.847,- is wettelijk het maximale bedrag dat je per maand kunt ontvangen en vergelijkbaar met een AOW-uitkering voor een alleenstaande. Het is een gelijk bedrag per maand, zonder vakantiegeld of eindejaarsuitkering. Het is niet mogelijk om een hoger bedrag per maand af te spreken.

De uitkering wordt berekend op basis van je pensioengevende salaris op jaarbasis. Dit is inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en zaken als onregelmatigheidstoeslag. Je krijgt per maand een 12e deel van dat jaarbedrag. Dit maandbedrag is gemaximeerd op €1847,- bruto per maand. Als je pensioengevende salaris minder is dan €1847,- bruto per maand, krijg je dat bedrag. Twee voorbeelden: als je nu maandelijks gemiddeld (bruto) €1.500,- inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering verdient, dan zal je uitkering niet hoger zijn dan €1.500,-.  Als je nu (bruto) €2.500,- inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering verdient, dan zal je uitkering het maximum van €1847,- bedragen. Je dienstverband van 18 maanden vóór het ingaan van de uitkering wordt genomen voor het bepalen van je gemiddelde salaris.

De regeling gaat uit van de basissituatie, de 36-urige werkweek, en neemt het pensioengevend salaris als basis voor de berekening van je uitkering. Dit is een fulltime salaris dat behoort bij jouw functie en wordt voor parttimers vermenigvuldigd met je deeltijdpercentage, bijvoorbeeld 0,55 als je 20 uur per week werkt. Dat wordt in de regeling 'naar rato van het dienstverband’ genoemd. Dit is dezelfde rekenconstructie die wordt gehanteerd voor de berekening van je salaris. Je hoeft de uitkering dus niet meer te vermenigvuldigen met je deeltijdpercentage. 
Bijvoorbeeld; als je voor jouw functie fulltime een bruto salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering)  zou ontvangen van €2700,-, dan wordt dit voor jou vermenigvuldigd met je deeltijdpercentage. Is je deeltijdpercentage 0,6 dan kom jij uit op €1620,- (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) per maand. De uitkering zal ook op ongeveer dit bedrag uitkomen.

Als je in de laatste jaren minder bent gaan werken, bijvoorbeeld omdat het werk te zwaar werd, en daardoor nu een onredelijke situatie ontstaat, geldt voor jou mogelijk een uitzondering. Is de vermindering van jouw arbeidsomvang ingegaan in de vijf jaar voor deze regeling, dan wordt voor de hoogte van de uitkering uitgegaan van de situatie vóór vermindering van je arbeidsomvang. Er wordt dan uitgegaan van een voortzetting van je arbeidsomvang op dat moment. Als jij en je werkgever hier niet uitkomen, kun je je wenden tot de beoordelingscommissie, die wordt ingesteld op basis van de cao VVT.

Nee, de regeling voorziet in een garantieregeling (ook hardheidsclausule genoemd in de regeling) bedoeld voor het geval dat je werkgever onverhoopt failliet gaat. De financiering loopt dan via het  noodfonds van de VVT.

Nee. Als je gebruik maakt van deze regeling - dat kan alleen als je daar zelf voor kiest - dan wordt jouw dienstverband beëindigd. In een vaststellingsovereenkomst wordt vastgelegd dat jij uit dienst gaat, omdat je gebruik maakt van de mogelijkheid te stoppen met werken na 45 (of meer) jaar werken. Je bouwt geen pensioen meer op, je komt niet in aanmerking voor een WW-uitkering en je ontvangt ook een eventuele jubileumgratificatie, die je zou behalen tijdens de uitkeringsperiode niet meer.

Door gebruik te maken van de 45 jaar regeling, ga je uitdienst en bouw je geen pensioen meer op. Als je wenst om door te gaan met pensioenopbouw, dan kan dit op vrijwillige basis. Dan moet je voor een volledige pensioenopbouw de premie geheel voor eigen rekening nemen (dus inclusief het werkgeversdeel). Dit kan bezwaarlijk zijn omdat je dan netto te weinig gaat overhouden. Een alternatief is dan dat je vrijwillig doorgaat met pensioenopbouw, maar slechts voor 50 procent. Dat is hetzelfde deel wat je eerder ook al afdroeg en daardoor misschien niet een te zware belasting. We adviseren je om, voordat je de regeling aanvraagt, eerst goed te oriënteren op je financiële situatie.

De regeling is bedoeld om geheel te stoppen met werken, omdat je het om gezondheidsredenen niet volhoudt tot je pensioengerechtigde leeftijd. De uitkering is een voorloper van de AOW die je na je pensioengerechtigde leeftijd gaat ontvangen. Je verklaart door ondertekening van de vaststellingsovereenkomst dat je geen betaalde arbeid in dienstverband zult aanvaarden in de periode waarover je de 45 jaar uitkering ontvangt. Als jij kiest om weer te gaan werken of WW aan te vragen, dan heeft je huidige werkgever het recht om de uitkering terug te vorderen, tot de hoogte van je nieuwe inkomsten.