Functiewaardering bibliotheekmedewerkers

Redactie
Door Redactie 22 maart 2022

Functiewaardering en daaraan gekoppeld de salariëring zijn een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Al in 2019 is door sociale partners in de sector bibliotheken besloten om een nieuw functiewaarderingssysteem in te voeren. Dat was onder meer nodig omdat het oude systeem van waardering en het daarop gebaseerde functiehuis niet meer past bij de ontwikkelingen die de bibliotheek-organisaties en hun medewerkers doormaken.

Biliotheek

Nieuwe functieomgschrijvin en indeling in het functiehuis

Gekozen werd voor het functiewaarderingssysteem HR21 dat ook door de gemeenten actueel wordt toegepast. Bij de ontwikkeling van het nieuwe systeem is samengewerkt met de sector Kunsteducatie. Er is een nieuw functieboek OB/KE samengesteld waarin alle voorkomende functies zijn beschreven. De FNV en de VOB hebben in de cao afgesproken dat het functieboek OB/KE in 2022 ingevoerd zal moeten zijn. Dat betekent dat alle bibliotheekmedewerkers dit jaar te maken zullen krijgen met een nieuwe beschrijving van hun functie en de indeling daarvan in het functiehuis OB/KE. Om het invoeringsproces vanuit het perspectief van de medewerkers zeker op lokaal niveau goed te laten verlopen, is actieve betrokkenheid van de medewerkers van groot belang. Het gaat immers om een belangrijke zaak nl. de inhoud van je dagelijks werk, de taken die je in de organisatie uitvoert en de waardering (beloning) die je daarvoor ontvangt.

Het webinar 'FUWA OB' op 17 maart

De FNV wil haar leden goed informeren over het waarderingssysteem HR21, het functieboek OB/KE, het invoeringsproces (stappenplan) en de medezeggenschap en rechten van de medewerkers die daarbij aan de orde zijn. Ook kunnen we ons voorstellen dat je veel vragen hebt over functiewaardering, zowel op de inhoud als het proces. Daarom organiseerde de FNV op 17 maart een webinar FUWA OB. Jij was hierbij van harte uitgenodigd.

FNV FUWA specialist Ron Peters en bestuurder Bibliotheken Martin Kothman hebben de aanwezigen meegenomen langs de stappen die bij de invoering van het functiehuis OB/KE gezet moeten worden en de voetangels en klemmen die daarbij aan de orde kunnen komen. Zo kun je goed voorbereid deelnemen aan het FUWA-proces in jouw bibliotheek.

Starterskit functieboek OB/KE

Het webinar was een extra mogelijkheid om je goed voor te bereiden op het functiewaarderingstraject zoals dat in jouw bibliotheek plaats zal gaan vinden. Maar je kunt je ook zelf goed inlezen en voorbereiden door kennis te nemen van de documenten in de Starterskit functieboek OB/KE. In deze starterskit zijn alle relevante documenten, die nodig zijn bij de invoering in jouw organisatie, opgenomen. Onder andere het functieboek OB/KE zelf, de leeswijzer, een voorbeeld procedureregeling, etc. Hieronder vind je (op alfabetische volgorde) een korte beschrijving per document. Alle documenten in de starterskit zijn als pdf te lezen door te klikken op onderstaande links.

In het functieboek vindt u alle generieke functiebeschrijvingen. Deze staan in volgorde van de functiematrix. In de inhoudsopgave kunt op de gewenste functiebeschrijving klikken en gaat u rechtstreeks naar deze functie. Alle functiebeschrijvingen zijn ook als aparte pdf-bestanden beschikbaar, zie daarvoor de aparte directory in het ZIP-bestand.

De functiematrix is een overzicht van alle functies in het functieboek OB/KE met aan de zijkanten de bijbehorende salarisschalen van de twee branches.

De functies van het functieboek OB/KE zijn gewaardeerd met het functiewaarderingsysteem HR21. HR21 is het functiewaarderingsysteem van de Nederlandse gemeenten. In deze brochure wordt in het kort uitgelegd hoe het systeem werkt en hoe de waarderingspunten tot stand zijn gekomen.

De leeswijzer is opgesteld als naslagwerk voor het functieboek OB/KE. In de leeswijzer wordt stilgestaan bij het generieke functieboek OB/KE, de uitgangspunten van generieke functies en het gebruik ervan. Tevens is een begrippenkader opgenomen dat moet worden gebruikt als hulpmiddel bij het lezen en interpreteren van de functies.

De onderlegger is een hulpmiddel om de werkzaamheden van een huidige functie in kaart te brengen, alvorens deze wordt ingedeeld in het functieboek OB/KE. Ook dit is een format, en een belangrijk hulpmiddel om de huidige functie goed te kunnen beschrijven en in te delen. Belangrijk ook om het gesprek tussen de werkgever/indeler en de medewerker over de inhoud en waardering van de functie goed te kunnen voeren. De waardering van de functie vindt namelijk zijn oorsprong in wat je feitelijk doet (taken) binnen de bibliotheek.

In alle functiebeschrijvingen is aangegeven wat de overwegende functiekenmerken zijn. De overwegende functiekenmerken geven in het kort en geaccentueerd aan waar de verschillen zijn met de naasthogere en naastlagere functie in dezelfde functiegroep. Deze overwegende functiekenmerken zijn in dit overzicht weergegeven per functiegroep.

In het voorjaar van 2021 zijn workshops gegeven om organisaties voor te bereiden om de komst van het generieke functieboek OB/KE. Daarin werd vooral ingegaan op welke wijze de huidige functies binnen de organisatie klaargemaakt kunnen worden om overgezet te worden naar het functieboek OB/KE. De sheets geven mogelijk nog wat handvatten voor het proces van overgang.

Nu zijn er ook trainingen (“Toepassing functieboek OB/KE”) voor medewerkers, die het proces van overgang naar het functieboek OB/KE begeleiden. De training duurt twee dagdelen en de deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname. Data en inschrijfmogelijkheden vind je op de website van VOB. De FNV heeft bedongen dat ook leden van OR’en of PVT’s deel kunnen nemen aan deze trainingen. De OR’en gaan een rol spelen bij de implementatie van het Functieboek OB/KE o.a. door het vaststellen van het hieronder genoemde stappenplan en procedureregeling. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat geregeld wordt dat (individuele) medewerkers actief betrokken worden bij het opstellen van de beschrijving van hun taken (voorlegger) en de beschrijving van hun functie. 

Deze sheets worden gebruikt in de training “Toepassing functieboek OB/KE”. Zonder toelichting wellicht niet helemaal te volgen, maar het geeft mogelijk wat handvatten voor het proces.

Om het functieboek OB/KE in te voeren in uw organisatie en ook het toekomstige onderhoud uit te voeren, adviseren we een procedureregeling met uw medezeggenschap af te spreken. De voorbeeld regeling kan dan gebruikt en aangepast worden aan uw eigen situatie.

De conversietabel is door cao-partijen vastgesteld en vertaalt de puntenscore van de functies uit het functieboek OB/KE naar de salarisschalen van de cao openbare bibliotheken.

In dit overzicht vindt u de puntenscore per functie uit het functieboek OB/KE. De puntenscore is tot stand gekomen door toepassing van het functiewaarderingsysteem HR21.

De cao OB en invoering van het functiehuis OB/KE

Het nieuwe functiehuis OB/KE maakt deel uit van de cao OB 2020-2022. In de cao zijn naast de functiematrix waarin functies aan de schalen worden gekoppeld, ook garantieregelingen met betrekking tot inschaling opgenomen en de mogelijkheden c.q. regeling om in bezwaar en beroep te gaan als je het niet eens kunt worden met de werkgever over de indeling van jouw functie. De nieuwe cao OB is te vinden op de website van de FNV.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.