VMP-programma: Sociale dialoog

Voor fatsoenlijk werk

In ons VMP-programma voor sociale dialoog willen we een succesvolle en effectieve sociale dialoog helpen creëren die bijdraagt aan inclusieve, duurzame economieën met fatsoenlijk werk en een waardig leven voor iedereen. Lees hieronder hoe we te werk gaan.

Volgens The Global Deal Partnership, opgericht door de VN-organisaties voor Arbeid (ILO) en voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD), is een sociale dialoog dé manier om banen te creëren en bedrijfsprestaties te verbeteren. Sociale dialoog is onderdeel van het begrip ‘Decent Work’ van de ILO: naast respect voor fundamentele arbeidsnormen, het bevorderen van werkgelegenheid en sociale bescherming is sociale dialoog de vierde pijler. Voor een sociale dialoog zijn goed functionerende vakbonden nodig. Voor de helft van de werkende wereldbevolking is het recht om je te verenigen en te onderhandelen nog een sprookje, signaleert The Global Deal Partnership.

Uitdagingen

In de landen waar Mondiaal FNV actief is, speelt 65 tot 90 procent van het werk zich af in de informele sector, waarin veel vrouwen en migranten werken. Het is niet eenvoudig om deze werkers te organiseren en ze te laten deelnemen aan een sociale dialoog. In landen waar het slecht gesteld is met vakbondsrechten, bijvoorbeeld in fragiele staten en ondemocratische landen, is het bovendien behoedzaam opereren, want wie zich daar voor vakbonden inzet, loopt al snel gevaar.

Voor een effectieve sociale dialoog zijn ook georganiseerde werkgeversorganisaties en overheden nodig. Die zijn er niet altijd of ze zijn niet bereid met de georganiseerde werknemers te onderhandelen of overleggen.

Eerlijke energietransitie

Een extra uitdaging is dat klimaatverandering en de gevolgen daarvan steeds nadrukkelijker op de agenda komen. Dat vraagt soms om andere partners aan tafel, zoals milieu-organisaties om te komen tot een just transition, een omschakeling naar duurzame energie en productie met respect voor werknemers.

Internationale sociale dialoog

Door grensoverschrijdende economieën zijn er steeds meer grensoverschrijdende dialogen. Ook daar is de vakbeweging bij betrokken. Zo sluiten vakbondskoepels Global Framework Agreements met multinationals af en steunt Mondiaal FNV de East African Community (EAC) en de South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC).

Sociale dialoog in crisistijd

Tijdens de coronacrisis zijn in sommige landen het regeringsbeleid en steunprogramma’s besproken met de sociale partners. Dat leidde tot betere afspraken over het inkomen en de gezondheid van werkenden. De ILO noemt het opbouwen van vertrouwen door een sociale dialoog ‘van cruciaal belang om beleidsmaatregelen doeltreffend te maken’.

Ons doel

Wij willen een succesvolle en effectieve sociale dialoog helpen creëren die bijdraagt aan inclusieve, duurzame economieën met fatsoenlijk werk en een waardig leven voor iedereen.

Hoe gaan we te werk?

Dat doen we langs vijf wegen:

  • Druk uitoefenen op regeringen. We vragen hen overlegstructuren te creëren op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau. Daar kunnen meerdere partijen bij betrokken zijn, maar het kan ook gaan om de overheid als werkgever. Regeringen moeten vakbonds- en werknemersrechten beschermen via wetgeving en toezicht en vakbonden betrekken bij het beleid.
  • Een stem hebben in regionale overlegorganen. Dit soort organen, zoals de East African Community, bepalen steeds meer de sociaaleconomische koers. Het is daarom van belang dat vakbonden aan tafel zitten. Dit internationale lobby- en overlegwerk is relatief nieuw. Samen met het Dutch Employers' Cooperation Programme (DECP) ondersteunt Mondiaal FNV daarom werknemers- en werkgeversorganisaties om goed te kunnen functioneren in zulke structuren.
  • Bedrijven en werkgeversorganisaties aanzetten tot dialoog en onderhandelingen. Dit geldt voor individuele bedrijven, maar ook op branche- en nationaal niveau. We vragen werkgevers speciaal op de belangen van vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen te letten. Daarnaast spreken we ze aan op hun verantwoordelijkheid inzake klimaatverandering. Zo kunnen ze ‘groene’ banen creëren en werknemers omscholen.
  • Vakbonden sterker en inclusiever maken. In veel landen zijn overheden en werkgevers de bovenliggende partij. Verhoging van de organisatiegraad, mobilisering van de leden en een sterke interne organisatie zijn nodig om daar als vakbonden tegenop te kunnen boksen. We helpen onze partners ook om inclusiever te worden. Dat is nodig om goed onderbouwde, representatieve voorstellen op tafel te kunnen leggen. Met slimme lobby- en campagne-instrumenten staan we onze partners bij in overleg en onderhandelingen.
  • De samenleving erbij betrekken. In een nationale discussie vertegenwoordigen vakbonden vaak een relatief klein deel van de bevolking. Daarom zijn allianties en samenwerkingsverbanden cruciaal, zeker als het gaat om brede onderwerpen als klimaatverandering en het tegengaan van geweld tegen vrouwen. We helpen vakbonden met kennis en een verhaal dat brede groepen aanspreekt.

In welke landen en regio’s zijn we actief?

Zuid-Azië, de MENA-regio (het Midden-Oosten en Noord-Afrika), sub-Sahara Afrika*, Oost-Afrika*, Ethiopië, Rwanda, Oeganda en Myanmar. In Indonesië en Ghana bouwen we het programma af.

* We gebruiken de benaming ‘sub-Sahara Afrika’ en ‘Oost-Afrika’ als er verschillende landen betrokken zijn bij een (regionaal) project of programma.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.