Vragen en antwoorden

Onderhandelaarsakkoord cao UMC

Na intensieve onderhandelingen lijkt het erop dat we eindelijk een overeenstemming hebben bereikt over de invulling van de cao UMC. We hebben natuurlijk jullie instemming nodig voordat we verder kunnen gaan. We zijn benieuwd naar jullie reactie over dit brede resultaat. Hieronder vind je al de informatie die jij moet weten over de nieuwe afspraken. Laat je stem aan ons weten! Je krijgt hierover nog apart bericht.

 • Per 1 mei 2024: 4% tot het maximum van schaal 11 (maximaal € 246,24 bij fulltime dienstverband).
 • Per 1 juli 2025: 3% tot het maximum van schaal 11 (maximaal € 192,06 bij fulltime dienstverband).
 • Overleg voor loonstijging 2025 indien CPI door CPB op Prinsjesdag 2024 >3,5%.
 • Schalen van leerlingen en onderzoekers in opleiding groeien mee met beloningsafspraken.

 • Fietsende of lopende medewerkers ontvangen 18 cent per kilometer.
 • Autorijders ontvangen 18 cent per kilometer, tot maximaal 40 kilometer enkele reis.
 • Voor OV-reizigers met meer dan 7 kilometer reisafstand geldt 100% vergoeding van OV-kosten.
 • Elk UMC biedt een fiscaal vriendelijke fietsregeling aan.
 • Voor de AIOS komt de oude aparte regeling te vervallen. Alle medewerkers hebben dezelfde reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.
 • De ingangsdatum voor afspraken woon-werkverkeer is 1 oktober 2024.

Ja, thuiswerkende functies binnen de cao UMC zijn aangepast tot maximaal € 2,35 (fiscaal onbelast in 2024). Ingangsdatum is de maand volgend op definitief akkoord.

 • De cao 2024-2025 introduceert het balansverlof, waarmee medewerkers tijd kunnen sparen tot het fiscaal toegestane maximum van 100x de arbeidsduur per week. Deze verlofuren verjaren niet. De spaarregeling 18.2 komt hiermee te vervallen.
 • Medewerkers kunnen balansverlof sparen vanuit; eindejaarsuitkering, vakantiegeld, bovenwettelijke vakantie-uren, meeruren en overuren binnen fiscale grenzen.
 • Bestaande verlofuren (vóór 1 -1-2024) kunnen tot 31-12-2024 worden omgezet in balansverlof.
 • Balansverlof kan alleen in tijd worden opgenomen.
 • Voor langere periodes (meer dan 3 weken) is er een verzoekstermijn van 3 maanden, en in andere gevallen een redelijke termijn.
 • Bij onvoorziene persoonlijke situaties zoals mantelzorg moet de werkgever verzoeken om opname op kortere termijn inwilligen, tenzij een zwaarwegend bedrijfsbelang dit tegenspreekt.
 • Bij beëindiging van het dienstverband wordt het balansverlof zoveel mogelijk opgenomen. Het restant wordt uitbetaald.
 • Het balansverlof is niet van toepassing voor de medisch specialist. Afspraken voor hen worden meegenomen in modernisering van H15.

 • Bij een volledige arbeidsduur heeft een medewerker recht op 144 uur wettelijk verlof.
 • Vanaf 1 januari 2024 worden de bovenwettelijke vakantie-uren uitgebreid van 24 naar 28 uur voor fulltime medewerkers.
 • Vanaf 1 januari 2025 wordt het bovenwettelijk verlof verder uitgebreid van 28 naar 32 uur.
 • Wettelijke uren moeten binnen het kalenderjaar worden opgenomen, uiterlijk een half jaar daarna.
 • Bovenwettelijke uren vervallen na 5 jaar of kunnen als balansverlof worden gespaard.
 • Niet-opgenomen bovenwettelijke uren kunnen op verzoek van de medewerker jaarlijks aan het einde van het kalenderjaar worden uitbetaald.

Het begrip consignatie wordt toegevoegd aan de cao voor niet-zorgfuncties tot schaal 15.

 • Bereikbaarheidsdienst én consignatiedienst: maandag t/m vrijdag: € 5 per uur.
 • Bereikbaarheidsdienst én consignatiedienst: zaterdag, zondag en feestdag: € 10 per uur.
 • Voor een aanwezigheidsdienst geldt een vergoeding die 25% hoger ligt dan de bereikbaarheidsdienst. Dit betekent ma t/m vrijdag: € 6.25 per uur en zaterdag, zondag en feestdag € 12.50 per uur.
 • De afspraak is gemaakt dat al de planbare werkzaamheden worden ingeroosterd.
 • In artikel 4.7.4 worden de definities voor Bereikbaarheidsdienst, Aanwezigheidsdienst en Consignatiedienst opgenomen conform de definities uit de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. Overige cao-bepalingen die verband houden met een bereikbaarheidsdienst worden, voor zover nodig, overeenkomstig aangepast voor de consignatiedienst (zoals artikel 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.11, 5.6, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 8.5.2, 9.7, 14A.3.3 en 15.4.1.).

JA! Er wordt afgestapt van lokale regelingen, en er komt een generatieregeling voor iedereen!

 • Medewerkers werken minimaal 80% van hun oorspronkelijke arbeidsduur (minimaal 60% van een voltijdsdienstverband, 21.6 uur).
 • Loonbehoud en pensioen: Medewerkers (tot schaal 14) behouden minimaal 50% van hun loon over de vrijgestelde uren. Dit betekent minimaal 90% van het oude salaris.
 • Medewerkers bouwen 100% pensioen op.
 • Medewerkers met een vast dienstverband bij een UMC kunnen deelnemen als ze binnen 5 jaar de AOW-leeftijd bereiken en minstens 8 jaar onafgebroken hebben gewerkt. Hun formele arbeidsduur mag niet zijn verhoogd in de 12 maanden voorafgaand aan deelname, anders geldt de eerdere arbeidsomvang.
 • Verlof: Medewerkers moeten voorafgaand aan én tijdens deelname aan de regeling hun verlofsaldo volledig opnemen.
 • Overige bepalingen: Geen betaalde nevenwerkzaamheden tijdens vrijgestelde uren; eventuele lokale generatieregelingen blijven gerespecteerd mits ze voldoen aan vastgestelde kaders.
 • Regeling is in al de UMC’s binnen 3 maanden na het cao-akkoord beschikbaar.

 • Bij geboorte- en ouderschapsverlof van het UWV wordt door werkgever aangevuld tot maximaal wettelijk loon (max. dagloon € 5969 per maand). De pensioenopbouw blijft ongewijzigd.
 • Artikel 7.3.5 lid 1 van de cao wordt aangevuld: Medewerkers hebben recht op UWV-uitkering, aangevuld door werkgever tot vastgesteld loon.
 • Artikel 6.2.5 en artikel 15.10 van de cao worden gewijzigd: Medewerkers kunnen niet verplicht worden tot avond- en nachtdiensten tijdens zwangerschap, met vereiste zwangerschapsverklaring. Dit geldt ook voor medewerkers die minder dan 6 maanden geleden zijn bevallen.

 • Medewerkers in schalen 1 t/m 10 van uit bijlage A, AA of D ontvangen een maandelijkse bruto toelage van € 80 als ze voor hun werk verplicht zijn om werkkleding te dragen.
 • Door de NFU zal er een feitenonderzoek worden gedaan rondom omkleedtijd.
 • Regeling is in al de UMC’s binnen 3 maanden na het cao-akkoord beschikbaar.

 • Er komt een protocol sociale veiligheid in de cao.
 • Verlenging arbeidsovereenkomst wetenschappers en OIO:

- Onderzoeker in opleiding (volgens artikel 2.4.4 van de cao UMC) kan de arbeidsovereenkomst op verzoek verlengen voor de duur van opgenomen geboorte- en ouderschapsverlof.

- Deze verlenging geldt naast de bestaande mogelijkheid bij zwangerschaps- en bevallingsverlof.

- Voor wetenschappers met een arbeidsovereenkomst volgens artikel 2.4.5 lid 4 sub a van de cao UMC geldt een vergelijkbare regeling, waarbij de wettelijk toegestane duur niet wordt overschreden.

 • Studieafspraak arts assistenten:

- NFU en LAD, samen met de Jonge Specialist en het CMV, zullen in de cao 2024-2025 onderzoeken hoe de cao met betrekking tot arbeidsuren wordt toegepast.

- Het onderzoek richt zich op het verschil tussen daadwerkelijke werkuren en contractueel vastgestelde arbeidsuren, inclusief opleidingstijd.

- Binnen 3 maanden na het definitief afsluiten van de cao UMC wordt gestart met het onderzoek.

 • Stagevergoedingen:

- Alle studenten van mbo-, hbo- en wo-opleidingen met stage bij een umc ontvangen stagevergoeding.

- Voorwaarde G komt te vervallen.

- Coassistenten alleen een onkostenvergoeding. Deze wordt per 1-3-2024 verhoogd naar € 120.

 • Blijvende toelage voor 60+ geldt voor:

- Medewerkers van 60 jaar en ouder met minstens 10 jaar toelage voor avond- en/of nachtdiensten, zonder onderbreking van meer dan 12 mnd., krijgen een blijvende toelage (art 4.7.3.2 en 4.7.3.3).

- Medewerkers vanaf 57 jaar met minstens 5 jaar toelage voor avond- en/of nachtdiensten, zonder onderbreking van meer dan 6 mnd., krijgen hetzelfde voordeel (art. 4.7.3.3).

 • Medewerkers gaan voor ingehuurde krachten zij hebben 1ste keuze bij invulling van roosters en diensten.
 • Academisch medisch specialisten:

- Hoofdstuk 15 wordt gedurende de looptijd van CAO, samen met LAD, herzien met tegemoetkomingen voor al de generaties.

- Om de dienstbelasting te verdelen, dienen academisch medisch specialisten tot 62 jaar diensten te verrichten om in aanmerking te komen voor blijvende toelages voor verzwarende omstandigheden of 24-uursdiensten.

- Vanaf 62 jaar verrichten medisch specialisten diensten alleen op vrijwillige basis. De verschuiving van 60 naar 62 jaar gaat per 1-1-2025 in en kent een ingroeiregeling en groeit mee met verhoging AOW-leeftijd.

- Academisch medisch specialisten van 59 jaar of ouder hebben vanaf 1 januari 2025 de optie om geen diensten meer te verrichten, met een afbouwregeling voor toelages over een periode van 36 maanden.

- Na bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten in de nacht hebben alle academisch medisch specialisten recht op minimaal 8 uur rusttijd of geen aansluitende (dag)dienst met patiëntenzorggebonden taken.

 • Herijking afspraken opleiding en kosten:

- Artikel 13.4 lid 1 is aangepast naar: arts-assistent krijgt 100% van de kosten van de studieactiviteiten (artikel 3.1 lid 3) vergoed.

- Volgens artikel 3.1 lid 9 vindt alle functie gebonden scholing plaats binnen werktijd.

Forse verbetering

Al met al is het een forse verbetering over de gehele breedte van de cao. Voor jullie besparingen in tijd of geld. Want dit brede resultaat is dus meer dan de 7% over 2 jaar! Reiskosten, uitgaande van 20 km enkele reis, is al 2% extra. Een extra vrije dag is 0.5% en omkleedtijd is tussen de 2 en 2,5%. Een mooie optelsom! Geef jouw stem aan ons door!

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.