Privacyverklaringen VNB

Stichting Vervoersbond Naleving cao Beroepsgoederenvervoer (VNB), gevestigd aan Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaringen.

Privacyverklaring Informatie en Advies

VNB respecteert de privacy van alle FNV-leden, gebruikers en bezoekers van deze website. Wij zorgen dat de persoonsgegevens die je aan VNB geeft, vertrouwelijk worden behandeld. 

Persoonsgegevens die VNB verwerkt 

VNB verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze website of diensten.

 1. Persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 2. Bijzondere persoonsgegevens
  •    Lidmaatschap vakbond wanneer je FNV-lid bent.
  •    Juridisch dossier opgebouwd uit gegevens die je zelf aanlevert, als het nodig is
       voor de dienstverlening bij individuele (straf-)zaken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag VNB persoonsgegevens verwerkt

VNB verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Voor het beantwoorden van een aan de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg gerelateerde vraag of melding van een vermoeden van niet-naleving:
  Jouw e-mailadres is noodzakelijk om contact op te kunnen nemen. Anoniem melden is mogelijk, de volgende gegevens zijn daarom optioneel: 
  •    Voor- en achternaam
  •    Geboortedatum
  •    Telefoonnummer
  •    Adres
  •    Werkgever
 2. Voor het verlenen van (juridische) hulp bij strafzaken. Hiervoor gebruiken wij je:
  •    FNV Lidmaatschapsnummer
  •    Voor- en achternaam
  •    Geboortedatum
  •    Telefoonnummer
  •    Adres
  •    Juridisch dossier opgebouwd uit gegevens die je zelf aanlevert (bijv.: documenten
       ontvangen van een justitiële dienst of andere instelling.) 

De verwerking van deze persoonsgegevens doen wij op basis van je toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

VNB bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ten aanzien van juridische dossiers hanteren wij een bewaartermijn van 5 jaar nadat het dossier is gesloten. 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

VNB verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken, niet zijnde advocatenkantoren, in opdracht van Stichting VNB, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VNB verkoopt jouw gegevens niet aan derden. 

Cookies die worden gebruikt voor websitebezoekers 

De FNV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. De website van VNB, www.caonaleving.nl, maakt integraal onderdeel uit van de FNV website. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. 
Analytische en tracking cookies, die jouw surfgedrag bijhouden, gebruiken we om jou op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan de FNV website informeren we je over deze cookies.
Je hebt altijd de mogelijkheid je af te melden voor deze cookies door je internetbrowser in te stellen zodat er geen cookies meer worden opgeslagen. De eerder opgeslagen cookies kunnen via de instellingen van je browser worden verwijderd.

Recht op inzage, wijzigen/corrigeren of verwijderen van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen/corrigeren of te verwijderen alsmede uitleg te krijgen over hetgeen we met deze persoonsgegevens doen. 
Daarnaast heb je het recht je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door VNB. Ook kun je een verzoek doen je gegevens over te dragen. Wij reageren binnen 4 weken op je verzoek. 

Gaat het om lidmaatschapsgegevens, neem dan contact op met de FNV. Voor gegevens die specifiek door VNB worden verwerkt, kun je je verzoek richten aan transport@fnv.nl.
VNB wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
VNB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevens die u als werkgever dient aan te leveren voor de uitvoering van een controle op de naleving van de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.

Gegevens die VNB verwerkt

VNB verwerkt de door u verstrekte gegevens om een controle uit te voeren op de naleving van de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg. Hieronder vind u voorbeelden van de gegevens die wij verwerken:

 • arbeidsovereenkomst(en);
 • loonspecificaties van een nader te bepalen aantal werknemers over een nader te bepalen periode;
 • urenverantwoordingstaten of een uitdraai uit de digitale urenregistratie over een nader te bepalen periode. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag VNB persoonsgegevens verwerkt

Op grond van een algemeen verbindend verklaarde cao is er een wettelijke verplichting om de gegevens aan te leveren. 

U dient alle stukken geanonimiseerd aan te leveren. Dit houdt in dat u gegevens als naam, adres en BSN van de werknemer uit de stukken dient te verwijderen. Daarnaast kan de geboortedag uit de geboortedatum worden verwijderd. Geboortemaand, geboortejaar en datum van indiensttreding kunnen niet worden verwijderd. Deze gegevens hebben namelijk directe invloed op het loon conform cao. 

Mocht tijdens de controle blijken dat de geanonimiseerde gegevens niet volstaan om de controle naar behoren uit te kunnen voeren, worden alsnog de niet geanonimiseerde gegevens opgevraagd. Dit geldt voor die gegevens die noodzakelijk zijn om het gerechtvaardigde belang, de controle op de naleving van de cao beroepsgoederenvervoer, te kunnen behartigen. Eveneens kan worden opgevraagd een bewijs van nabetalingen met minimaal de laatste drie cijfers van de bankrekeningnummers van de begunstigden wanneer deze nabetalingen een voortvloeisel zijn uit een tekortkoming in de nakoming van de cao.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VNB bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Bij beëindiging van de controle vernietigen wij persoonsgegevens dan ook na verloop van acht weken vanaf de datum van beëindiging. Ten aanzien van juridische dossiers hanteren wij een bewaartermijn van 5 jaar nadat het dossier is gesloten.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

VNB verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden zoals advocatenkantoren als dit nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij dragen zorg voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting VNB verkoopt uw gegevens nooit aan derden.

Recht op inzage, wijzigen/corrigeren van uw persoonsgegevens

U heeft het recht de door u aangeleverde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen/corrigeren alsmede uitleg te krijgen over hetgeen we met deze persoonsgegevens doen. VNB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.