Financieel verslag 2022

Op deze pagina staat het Mondiaal FNV financieel verslag 2022.

Klik voor de samenvatting jaarrekening hier >

 

Financiële middelen voor vakbondsondersteuning

In 2022 steunde Mondiaal ongeveer 100 projecten van partners. De financiële middelen hiervoor kwamen het afgelopen jaar voor het grootste deel van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA) in het kader van het Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP) en het Sustainable Textile Initiative Together for Change (STITCH). Andere bronnen waren het FNV Solidariteitsfonds, waar 0,7 procent van de contributie van FNV-leden naartoe stroomt, en het Mondiaal FNV Fonds, waarin donaties van leden en niet-leden en bijdragen uitcao-afspraken samenkomen. Daarnaast ontvangen we bijdragen voor onze inzet vanuit samenwerkingen met andere organisaties, bijvoorbeeld Stichting Wage Indicator, FVOF’s en een bijdrage van de Algemene Onderwijsbond.

In 2021 startten de nieuwe subsidiefases voor het VMP en STITCH, waarvoor de programma’s eind 2020 werden goedgekeurd. In het kader van het VMP sloten we begin 2021 een strategische overeenkomst met BUZA die loopt tot 2030 (tien jaar) en het STITCH programma loopt 5 jaar.

De subsidie die Mondiaal FNV vanuit het VMP ontvangt vermindert de komende jaren van omvang en zal na 5 jaar op ongeveer 30% minder uitkomen jaarlijks dan ontvangen werd in 2020. Mondiaal FNV ondervangt deze terugloop door meer in te zetten op het verkrijgen van andere subsidies, het verhogen van de inkomsten uit donaties en die uit cao-afspraken. In 2021 werd een institutionele fondsenwerver aangetrokken om ons bij te staan in het verkrijgen van extra subsidies, giften en fondsen.

Projectbestedingen

Met de ontvangen subsidies en donaties ondersteunt Mondiaal FNV projecten van partners in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Vanuit het VMP werd 75.48 % van de projectbededingen gefinancierd. Vanuit STITCH 12.80%. De overige bronnen stonden garant voor 11.72% van de projectbestedingen.

Gerealiseerde project- & activiteitbetalingen  / minus terugstortingen

VMP € 3.918.278 75,48%
STITCH € 664.591 12,80%
FNV Solidariteitsfonds € 400.941 7,72%
Mondiaal FNV fonds € 162.294  3,13%
AOB € 45.000   0,87%

 

2022-taartdiagram financieel verslag

Toelichting op het financiële verslag

Stichting Mondiaal FNV beschikt in 2022 over middelen van de overheid via het Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP), het STITCH-programma, kleinere subsidies, en eigen middelen afkomstig van de FNV, FNV- sectoren, de AOb en donateurs. Ook worden inkomsten in samenwerking met de FNV verworven via het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Sinds 1 januari 2012 heeft Mondiaal FNV de ANBI-status. Stichting Mondiaal FNV verantwoordt op basis van algemeen aanvaarde verslaggevingsregels en meer specifiek Richtlijn C1 voor kleine organisaties zonder winststreven. 

In 2022 verstrekte de FNV aan Mondiaal FNV een instandhoudingsbijdrage (€282.000). Via de direct aangesloten sectoren en AOb worden projectmiddelen overgedragen aan Mondiaal FNV. De besteding van deze gelden geschiedt onder verantwoordelijkheid van de stichting in nauwe samenspraak met de AOb en de verschillende sectoren en de sector-overstijgende Commissie Internationale Projecten (SCIP), een subcommissie van de commissie Internationale Zaken en Solidariteit van het FNV-Ledenparlement. De bijdragen die door Mondiaal FNV worden besteed gaan naar projecten die vooraf door de inbreng van FNV-sectoren en de AOb bepaald worden.

De inkomsten van Mondiaal FNV zijn redelijk stabiel te noemen. 2022 was het tweede jaar van twee van onze subsidieprogramma’s. Met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE) gingen we in 2021 een nieuwe strategische samenwerking aan van 10 jaren onder het Vakbondsmedefinancieringsprogramma. Onder penvoerderschap van Fair Wear Foundation startte in 2021 het Sustainable Textile Initiative Together for Change (STITCH) onder het subsidieprogramma Power of Voices van het ministerie van Buitenlandse Zaken waaraan Mondiaal FNV als subsidiepartner deelneemt. Daarnaast werkt Mondiaal FNV ook als projectpartner en/of toeleverancier samen met Stichting Arisa, Stichting Loonwijzer en met de FNV (in het kader van de IRBC agreements).

VMP

De door de Stichting beheerde middelen zijn voornamelijk afkomstig uit het VMP. Het jaar 2022 was het tweede jaar van de VMP-subsidieperiode 2021- 2030. In 2022 bedroegen de projectcommitteringen vanuit het VMP in totaal 73,25 % van alle projectcommitteringen gedaan door Mondiaal FNV.

In 2022 is een bedrag van € 3.741.016,- aan opbrengsten gerealiseerd binnen VMP, de apparaatskostenvergoeding hierin bedroeg € 1.296.165,-. Samen maakt dit 63.51% van de opbrengsten van Mondiaal FNV.

Het gecommitteerde bedrag ligt vele malen lager dan het voorgaande jaar omdat 2021 de start van een nieuwe subsidieperiode was waarin veel nieuwe meerjarige committeringen zijn aangegaan.

STITCH

STITCH is een samenwerking tussen Fair Wear Foundation (FWF), CNV Internationaal, Mondiaal FNV, ETI (VK), CIVIDEP (India) en CDI (Vietnam). Het partnerschap wordt gefinancierd uit een 5-jarige subsidie van het ministerie van Buitenlandse zaken in het kader van het Power of Voices programma. FWF heeft het penvoerderschap. In 2022 is binnen STITCH door Mondiaal FNV een bedrag van € 266.521 gecommitteerd aan projecten. De apparaatskostenvergoeding bedroeg € 395.633,-.

Apparaatskosten

De apparaatskosten (organisatiekosten) worden toegerekend op basis van de urenregistratie. Daardoor kunnen begroting en daadwerkelijke resultaten van elkaar afwijken; hoewel getracht wordt om zo realistisch mogelijk te begroten kan het voorkomen dat op een programma meer of minder uren worden geschreven in een betreffend jaar. Afwijkend is de organisatiebijdrage van de FNV. Dit onderdeel van de bijdrage is niet bestemd voor specifieke projecten, maar voor de financiering van een deel van de apparaatskosten, waaronder de fondsenwerving, en deze bijdrage blijft daardoor gelijk.

Vermogen Mondiaal FNV

Het vermogen is een buffer om eventuele niet voorziene tegenvallers op te kunnen vangen. De omvang van het vermogen is niet gemaximeerd. Binnen het vermogen van Mondiaal FNV is een bestemmingsfonds gecreëerd dat alleen te gebruiken is om meer dan 100% van de STITCH- en VMP-gelden te committeren zodat voorkomen kan worden dat een onderbesteding plaatsvindt op de VMP- of STITCH-gelden van BuZa, zoals is overeengekomen met het bestuur van Mondiaal FNV. Het vrije vermogen van Mondiaal FNV is gestegen met € 206.129,- naar € 1.758.091,-.

FTE en beloningsbeleid

Bij Mondiaal FNV werkten in 2022 19 mensen (17,97 FTE). Het beloningsbeleid bij de stichting Mondiaal FNV is in overeenstemming met de cao FNV-organisaties. De bestuursleden van Mondiaal FNV zijn onbezoldigd, zij ontvangen geen toelagen voor het deelnemen aan de vergaderingen van het stichtingsbestuur.

 

 

Scrol door het jaarverslag:
Hoofdpagina
Jaarverhalen
Sociaal verslag

 

Bron beeld header: Commons Wikimedia

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.