Financieel verslag 2021

Op deze pagina staat het Mondiaal FNV financieel verslag 2021.

Klik voor de samenvatting jaarrekening hier >

Financiële middelen voor vakbondsondersteuning

In 2021 steunde Mondiaal FNV ongeveer 60 projecten van partners. De financiële middelen hiervoor kwamen het afgelopen jaar voor het grootste deel van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA) in het kader van het Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP) en het Sustainable Textile Initiative: Together for Change (STITCH). Andere bronnen waren het FNV Solidariteitsfonds, waar 0,7 procent van de contributie van FNV-leden naartoe stroomt, en het Mondiaal FNV Fonds, waarin donaties van leden en niet-leden en bijdragen uitcao-afspraken samenkomen. Daarnaast ontvangen we bijdragen voor onze inzet vanuit samenwerkingen met andere organisaties, bijvoorbeeld Wageindicator Foundation en een bijdrage van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

In 2021 startten de nieuwe subsidiefases voor het VMP en STITCH, waarvoor de programma’s eind 2020 werden goedgekeurd. In het kader van het VMP sloten we begin 2021 een strategische overeenkomst met BUZA die loopt tot 2030 (tien jaar) en het STITCH programma loopt 5 jaar.

De subsidie die Mondiaal FNV vanuit het VMP ontvangt vermindert de komende jaren van omvang en zal na 5 jaar op ongeveer 30% minder uitkomen jaarlijks dan ontvangen werd in 2020. Mondiaal FNV ondervangt deze terugloop door meer in te zetten op het verkrijgen van andere subsidies, het verhogen van de inkomsten uit donaties en die uit cao-afspraken. In 2021 werd een institutionele fondsenwerver aangetrokken om ons bij te staan in het verkrijgen van extra subsidies, giften en fondsen.

Projectbestedingen

Met de ontvangen subsidies en donaties ondersteunt Mondiaal FNV projecten van partners in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Vanuit het VMP werd 71,07% van de projectbestedingen gefinancierd. Vanuit STITCH 13,14%. De overige bronnen stonden garant voor 15,8% van de projectbestedingen.

Gerealiseerde project- en activteitenbetalingen minus terugstortingen

 
VMP € 3.723.996 71,07%
STITCH € 688.349 13,14%
FNV Solidariteitsfonds € 637.928 12,17%
Mondiaal FNV fonds € 136.205 2,60%
AOb € 53.776 1,03%

 

Toelichting op het financieel verslag

Stichting Mondiaal FNV beschikt in 2021 over middelen van de overheid via het Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP), het STITCH-programma, kleinere subsidies, en eigen middelen afkomstig van de FNV, FNV- sectoren, de AOb en donateurs. Ook worden inkomsten in samenwerking met de FNV verworven via het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Sinds 1 januari 2012 heeft Mondiaal FNV de ANBI-status. Sinds 01-01-2017 wordt op accrual-basis gerapporteerd om meer aan te sluiten bij de subsidierapportages, wat wil zeggen dat de gevolgen van transacties (financiële feiten) worden verwerkt in het boekjaar waarin zij zich voordoen en niet wanneer de daarmee samenhangende uitgaven worden gedaan of de liquide middelen worden ontvangen. Aangegane projectverplichtingen voor komende jaren worden daardoor direct meegenomen en het totaal aan verplichtingen dat aangegaan is komt daarmee beter in beeld.

Hiermee verantwoordt Stichting Mondiaal FNV op basis van algemeen aanvaarde verslaggevingsregels en meer specifiek Richtlijn C1 voor Kleine organisaties zonder winststreven.

In 2021 verstrekte de FNV aan Mondiaal FNV een instandhoudingsbijdrage (€282.000).

Via de direct aangesloten sectoren en AOb worden projectmiddelen overgedragen aan Mondiaal FNV. De besteding van deze gelden geschiedt onder verantwoordelijkheid van de stichting in nauwe samenspraak met de AOb en de verschillende sectoren en de sectoroverstijgende Commissie Internationale Projecten (SCIP), een subcommissie van de commissie Internationale Zaken en Solidariteit van het FNV-Ledenparlement. De bijdragen die door Mondiaal FNV worden besteed gaan naar projecten die vooraf door de inbreng van FNV-sectoren en de AOb bepaald worden.

De inkomsten van Mondiaal FNV zijn redelijk stabiel te noemen. In 2021 startten twee nieuwe subsidieprogramma's. Met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE) gingen we een nieuwe strategische samenwerking aan van 10 jaren onder het Vakbondsmedefinancieringsprogramma. Onder penvoerderschap van Fair Wear Foundation startte het Sustainable Textile Initiative Together for Change (STITCH) onder het subsidieprogramma Power of Voices van het ministerie van Buitenlandse Zaken waaraan Mondiaal FNV als subsidiepartner deelneemt. Daarnaast werkt Mondiaal FNV ook als projectpartner en/of toeleverancier samen met Stichting Arisa, Stichting Loonwijzer en met de FNV (in het kader van de IRBC agreements).

De COVID-19 pandemie heeft nog steeds effect op de slagkracht van partners wat betreft de uitvoering van projecten en het aangaan van nieuwe projectverantwoordelijkheden. Desondanks konden in 2021 veel nieuwe projecten worden gestart.

VMP

De door de Stichting beheerde middelen zijn voornamelijk afkomstig uit het Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP). Het jaar 2021 was het eerste jaar van de VMP-subsidieperiode 2021- 2030. In 2021 bedroegen de projectenbijdragen vanuit het VMP in totaal 76,29% van alle projectbijdragen gedaan door Mondiaal FNV.

In 2021 is een bedrag van € 7.125.040 aan projectgelden gecommitteerd binnen het VMP, de apparaatskostenvergoeding bedroeg € 1.112.170. Samen maakt dit een bedrag € 8.237.210, 67% van de netto-omzet van Mondiaal FNV.

Het gecommitteerde bedrag ligt vele malen hoger dan in 2020, doordat het de start van een nieuwe subsidieperiode betrof en daardoor veel nieuwe committeringen zijn aangegaan. In 2020 was het juist de afloop van de oude subsidieperioden waardoor de toekenningen in dat jaar laag waren. Aan het eind van het jaar 2021 is een tweede voorschot verstrekt door het ministerie. Hierdoor is er in de jaarrekening een vooruit ontvangen bedrag van ruim € 5 miljoen opgenomen.

STITCH

STITCH is een samenwerking tussen Fair Wear Foundation (FWF), CNV Internationaal, Mondiaal FNV, ETI (VK), CIVIDEP (India) en CDI (Vietnam). Het partnerschap wordt gefinancierd uit een 5-jarige subsidie van het ministerie van Buitenlandse zaken in het kader van het Power of Voices programma. FWF heeft het penvoerderschap .

In 2021 is binnen STITCH door Mondiaal FNV een bedrag van € 1.718.988 gecommitteerd aan projecten. De apparaatskostenvergoeding bedroeg € 364.129.

Apparaatskosten

Vanaf 2013 worden de apparaatskosten (organisatiekosten) toegerekend op basis van de urenregistratie en wordt niet meer gewerkt met een vast te vergoeden percentage. Daardoor kunnen begroting en daadwerkelijke resultaten van elkaar afwijken; hoewel getracht wordt om zo realistisch mogelijk te begroten kan het voorkomen dat op een programma meer of minder uren worden geschreven in een betreffend jaar.

Afwijkend is de organisatiebijdrage van de FNV. Dit onderdeel van de bijdrage is niet bestemd voor specifieke projecten, maar voor de financiering van een deel van de apparaatskosten, waaronder de fondsenwerving, en deze bijdrage blijft daardoor gelijk.

Vermogen Mondiaal FNV

Het vermogen van Mondiaal FNV bestaat uit de voormalige reserve-apparaatskosten en fonds FNV Vakcentrale. Het vermogen is een buffer om eventuele niet voorziene tegenvallers op te kunnen vangen. De omvang van het vermogen is niet gemaximeerd. Binnen het vermogen van Mondiaal FNV is een bestemmingsfonds gecreëerd dat alleen te gebruiken is om meer dan 100% van de STITCH en VMP gelden te committeren zodat voorkomen kan worden dat een onderbesteding plaatsvindt op de VMP of STITCH-gelden van BuZa, zoals is overeengekomen met het bestuur van Mondiaal FNV. Het vrije vermogen van Mondiaal FNV is gestegen met € 207.601,- naar € 1.770.843,-.

Lonen en salarissen

Bij Mondiaal FNV werkten in 2021 19 mensen (15,94 FTE). 6 collega’s stonden tot februari 2021 onder contract bij de FNV. Salariskosten werden aan Mondiaal FNV doorberekend. In februari 2021 kregen deze collega’s een arbeidscontract bij Mondiaal FNV. Hierdoor is in de jaarrekening een verschuiving te zien van doorbelaste lonen naar lonen en salarissen. De lonen en salarissen stijgen hierdoor en de doorbelaste kosten dalen hierdoor evenredig.

 


Scrol door het jaarverslag
Hoofdpagina
Jaarverhalen 2021
Sociale rapportage

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.