Wypadki przemysłowe

Co należy zrobić w razie wypadku przemysłowego?

Każdego roku w Holandii umiera około 60 pracowników w wyniku wypadku w pracy. Ponadto dochodzi do około 2300 poważnych wypadków przemysłowych wymagających hospitalizacji, skutkujących stałymi obrażeniami. Jaka polityka bezpieczeństwa obowiązuje w pracy i co należy zrobić w razie wypadku przemysłowego?

Aby obejrzeć filmy z polskimi napisami: Kliknij ustawienia na dolnym pasku (ikona koła zębatego). Następnie kliknij „Subtitles” (Napisy) i wybierz opcję Polish (Polskie).

Wypadki w godzinach pracy

Wypadek przemysłowy to zdarzenie, do którego dochodzi w godzinach pracy, uniemożliwiające dalsze wykonywanie pracy. Przecięcie wymagające użycia plastra, jednak nie uniemożliwiające pracy, nie jest wypadkiem przemysłowym.

Kto jest najbardziej narażony na ryzyko?

Malarze, stolarze, tynkarze oraz murarze są narażeni na największe ryzyko wypadków przemysłowych. Potknięcie/upadek znajdują się na szczycie listy poważnych wypadków przemysłowych. Jednak wypadki przemysłowe zdarzają się także często wśród operatorów maszyn, mechaników i konserwatorów. Ryzyko wypadku wzrasta podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami lub w warunkach stresu.

Kiedy należy zgłosić wypadek?

Wypadek należy zawsze zgłosić kierownikowi lub pracodawcy. Powinni oni zawsze zgłosić poważny wypadek (zgon, stała niepełnosprawność lub hospitalizacja) do Inspektoratu SZW (dawniej inspekcja pracy). Pracodawca musi również przechowywać listę wszystkich wypadków przemysłowych. Inspektorat SZW jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu: 0800 - 5151 (bezpłatnie).

Czy istnieje dobra polityka bezpieczeństwa?

Dobra polityka bezpieczeństwa wskazuje ryzyko, opracowane środki zapobiegania zdarzeniom, ustanowione zasady i procedury oraz przechowuje dokumentację wypadków. Pracodawca musi zapewnić bezpieczne miejsce pracy.

Co można zrobić samemu?

 • Rozmowa ze współpracownikami

Skonsultuj się ze współpracownikami. Czy dostrzegają taki sam rodzaj ryzyka wypadku na pracy? Następnie wspólnie zgłoście zastrzeżenia kierownikowi. Razem jesteście silniejsi.

 • Rozmowa z kierownikiem

Omów z kierownikiem kwestie stwarzające ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji w pracy. Poproś o zastosowanie środków zaradczych. Dokonajcie wyraźnych ustaleń. Ustalcie zakres zadań oraz czas ich wykonywania. Nie daj się zbyć odpowiedzią „mam to na uwadze”.

 • Zaangażowanie rady pracowniczej lub przedstawicieli personelu

Omów problemy z radą pracowniczą (lub przedstawicielami personelu). Najlepiej w obecności współpracowników.

 • Rozmowa z kierownikiem ds. zapobiegania

Porozmawiaj z kierownikiem ds. zapobiegania zdarzeniom, gdzie mogą wystąpić niebezpieczne warunki pracy. Wyraźnie powiedz, że szukasz rozwiązania odpowiedniego dla wszystkich.

 • Konsultacje w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Udaj się na konsultacje z lekarzem zakładowym. Możesz to także zrobić w razie doświadczenia wypadku, lecz zachowania zdolności do pracy.

 • Sprawdzenie RI&E

Sprawdź, czy ryzyko i środki zapobiegawcze zostały uwzględnione w wykazie i ocenie ryzyka (RIE) oraz planie działania.

 • Zażalenie do inspektoratu SZW

Jeśli rozmowa nie pomoże, złóż zażalenie do Inspektoratu SZW. Inspektorat SZW jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu: 0800 - 5151 (bezpłatnie).

Pierwsza pomoc w razie wypadków przemysłowych: sposób reagowania

Zespół szybkiego reagowania nie zawsze jest natychmiast obecny na miejscu wypadku przemysłowego.


 Należy więc podjąć samodzielne działania. Upewnij się, że znasz kolejność realizowania planu pierwszej pomocy. Możesz dzięki temu uratować komuś życie.

Co to jest poważny wypadek?

 • Wypadek skutkujący zgonem
 • Wypadek, podczas którego dochodzi do stałych obrażeń fizycznych lub psychicznych
 • Wypadek wymagający hospitalizacji

 • Niezwłocznie zgłoś wypadek firmowemu zespołowi szybkiego reagowania. Szybko i wyraźnie podaj miejsce zdarzenia.
 • Skieruj zespół szybkiego reagowania do łatwo rozpoznawalnego miejsca i wyznacz osobę, która zaprowadzi go na miejsce zdarzenia.
 • W razie konieczności zadzwoń pod nr 112.
 • Pozwól osobie przeszkolonej z zakresu pierwszej pomocy lub szybkiego reagowania udzielić pierwszej pomocy.
 • Nie zmieniaj nic na miejscu zdarzenia aż do przybycia zespołu szybkiego reagowania.
 • Zapewnij zespołowi szybkiego reagowania miejsce i nie wpuszczaj osób postronnych.
 • Zapewnij uwagę i pomoc współpracownikom biorącym udział w zdarzeniu.

 • Pozostań przy ofierze i pozwól opatrzyć rany członkowi firmowego zespołu szybkiego reagowania.
 • Zgłoś wypadek kierownikowi ofiary oraz kierownikowi działu, w którym doszło do wypadku.

 • Zadbaj o swoje bezpieczeństwo.
 • Ostrzeż inne osoby przebywające w tym miejscu.
 • Zamknij drzwi, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru, odcinając dopływ tlenu.
 • W miarę możliwości ugaś pożar. Jeśli nie wiesz jak, pozostaw to specjalistom.
 • Istnieją 3 złote zasady dla osób niebędących członkiem jednostki ratowniczej: 

1. Zadbaj o siebie 

2. Niezwłocznie zgłoś zdarzenie 

3. Zadbaj o ofiary

Kto ponosi odpowiedzialność w razie wypadku?

W razie wypadku przemysłowego może dojść do wielu szkód. Ich naprawienie nie zawsze jest proste. Potrzebujesz pomocy w tym zakresie? Skontaktuj się z FNV Letselschade.

Zazwyczaj odpowiada pracodawca

Aby wskazać osobę odpowiedzialną, niezbędne jest ustalenie dokładnej przyczyny wypadku.

Ważne jest prowadzenie rejestru lub sporządzenie raportu z wypadku przez pracodawcę w odniesieniu do wypadku z udziałem pracownika. Dzięki temu można stwierdzić, czy wypadek miał miejsce w godzinach pracy. Pracownik ma obowiązek udowodnienia tego faktu.

 • Pracodawca jest zobowiązany do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Oznacza to, że w razie wypadku przemysłowego:
 • Pracodawca musi poinformować Nederlandse Arbeidsinspectie (holenderską inspekcję pracy) o wystąpieniu zgonu, hospitalizacji lub stałego obrażenia. Zasada ta obowiązuje nie tylko wobec własnych pracowników, lecz także osób pracujących pod jego nadzorem.
 • Czasami odpowiedzialność ponoszą różne strony, na przykład, gdy do wypadku dojdzie na terenie budowy, na którym, oprócz pracodawcy, pracują podwykonawcy.
 • W przypadku pracowników tymczasowych odpowiedzialność może ponosić agencja zatrudnienia oraz pracodawca, do którego oddelegowano pracownika.
 • Zdarzenie może również obejmować wypadek (z udziałem pojazdu) podczas przejazdu pomiędzy lokalizacjami w trakcie pracy.
 • Pracodawca może zostać obciążony kosztami odszkodowania za obrażenia osobiste odniesione podczas wypadku.
 • Pracodawca zazwyczaj posiada polisę ubezpieczeniową. Firma ubezpieczeniowa zajmuje się roszczeniem dotyczącym obrażeń osobistych w imieniu pracodawcy. Odszkodowanie za obrażenia osobiste przysługuje pod warunkiem potwierdzenia odpowiedzialności.
 • Pracodawca czasami zapewnia ubezpieczenie pracownicze.  W przypadku takiego ubezpieczenia kwestia odpowiedzialności nie jest brana pod uwagę, skutkując natychmiastowym rozwiązaniem kwestii obrażeń osobistych.
 • Pracodawca posiada czasem zbiorowe ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych wypadków oprócz powyższych ubezpieczeń. Takie ubezpieczenie zbiorowe zazwyczaj wypłaca jednorazową kwotę odszkodowania 2 lata po wypadku, jeśli stałe obrażenie nadal istnieje. Faktyczne koszty nie są uwzględniane.

Ciężar dowodu po stronie pracodawcy

Po ustaleniu, że do wypadku doszło w pracy, ciężar dowodu leży po stronie pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca musi dowieść, że zrobił wszystko, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy. Musi także udowodnić, że zapewnił wystarczającą ilość informacji oraz nadzór w momencie wypadku.

Zamiar lub celowa lekkomyślność

Pracodawca nie zawsze ponosi odpowiedzialność za wypadek przemysłowy. Jeśli pracownik postępował lekkomyślnie lub celowo, powodując wypadek, pracodawca może się powołać na ten fakt. Inne sprawy sądowe dowodzą, że ma to miejsce wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Nieostrożne zachowanie nie zawsze oznacza lekkomyślność.

Wysokie grzywny na wypadek zaniedbań

Pracodawca, który nie zapewni bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy może zostać obciążony grzywną przez Inspektorat SZW. Grzywny te są nakładane oprócz kosztów powiązanych z nieobecnością pracownika, np. dalszą wypłatą wynagrodzenia w przypadku choroby.

Sposób zapobiegania wypadkom

5 głównych poważnych wypadków w pracy: potknięcie/upadek, brak tlenu w przestrzeni zamkniętej, wypadki z udziałem wózków widłowych lub taśm przenośników, wypadki z udziałem obracających się części maszyn lub maszyn, które nie zostały wyłączone. Zapobieganie jest lepsze niż leczenie. Sprawdź, jak bezpiecznie wykonywać pracę.

Unikaj niebezpieczeństwa upadku

Upadki zdarzają się bardzo często. Szczególnie na terenie budowy. Potknięcie, upadek z rusztowania lub schodów i obiektów, np. płyt betonowych, upadek na kogoś. Istnieją jednak zasady pracy na wysokości. Pracodawca musi podjąć działania, aby zapewnić bezpieczną pracę na wysokości.

Praca w przestrzeniach zamkniętych

Do wielu wypadków dochodzi w wyniku braku tlenu w miejscu pracy. Na przykład w zbiornikach obornika, kanałach, zbiornikach, piwnicach leżakowych, chłodniach. Jednak niewielkie przejścia, piwnice, rurociągi również stanowią przestrzenie zamknięte. Należy wcześniej zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa i ich przestrzegać. W przypadku konieczności pracy w przestrzeni zamkniętej należy zawsze zapewnić nadzór.

Praca przy (obracających się) maszynach

W przypadku zmiany osłony ochronnej z maszyny można ją szybciej wyregulować lub wyczyścić. Tak, być może, jednak jeśli maszyna ma obracające się części, może szybciej dojść do wypadku.

 • Przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa.
 • Pracuj wyłącznie na maszynach, do których otrzymałeś instrukcje obsługi.
 • Korzystaj z maszyny wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
 • Unikaj stref zagrożenia maszyny.
 • Zawsze wyłącz maszynę i użyj hamulców na poruszającym się urządzeniu przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia.
 • Nigdy nie stawaj na maszynie.
 • Rozmawiaj ze współpracownikami o niebezpiecznych zachowaniach.
 • Przeprowadzaj konserwację i naprawy w terminie.
 • Brak czasu nigdy nie jest powodem, aby ryzykować wypadek.
 • Ucz się na błędach innych.

Bezpieczeństwo pracy z wózkiem widłowym

Praca na wózkach widłowych, dźwigach, przy taśmach przenośników i podnośnikach na terenie firmy może stwarzać ryzyko poważnych obrażeń.

 • Nie spiesz się. Wypadki często są następstwem pośpiechu.
 • Zawsze sprawdź wózek widłowy, pamiętając, że może dojść do niebezpiecznych sytuacji.
 • Potraktuj zdarzenia i sytuacje, które zakończyły się pomyślnie, jako wyraźne ostrzeżenia.
 • Upewnij się, że przejścia i trasy wózków widłowych są wyraźnie oddzielone.
 • Nie jeździj wózkiem widłowym z poniesionym ładunkiem (punkt przechyłu jest wysoki, szczególnie podczas pokonywania zakrętów).
 • Nie przewoź niestabilnego ładunku.
 • Prowadź szczególnie powoli w martwych strefach.
 • Zwróć uwagę na stacje ładujące: zazwyczaj widoczność jest słaba.
 • Wyraźnie zabronione jest przewożenie osób (na widłach).
 • Trzymaj kończyny wewnątrz kabiny wózka.

Przestrzegaj wymagań minimalnych.

 • Dobrze się przygotuj

Sprawdź stan wózka widłowego. Poznaj części wymagające kontroli i regulacji. Przetestuj hamulce, opony, mechanizm podnoszący i widły.

 • Zręcznie obsługuj elementy sterujące

Prowadź odpowiedzialnie i bezpiecznie ustawiaj ładunki. Możesz przewozić różne ładunki. Możesz zapoznać się z schematem obciążenia i określić środek ciężkości ładunku.

 • Prawidłowo obsługuj wózek widłowy

Korzystaj z podnośnika w odpowiedni sposób i prawidłowo stosuj mechanizm przechylający. Wybierz odpowiednią pozycję regału magazynowego podczas odbierania i umieszczania ładunku. Poznaj sposób wymiany zbiornika LPG lub akumulatora trakcyjnego.

Czytaj więcej

Pliki cookie na stronach internetowych FNV

FNV używa funkcjonalnych i analitycznych plików cookie, które są niezbędne do jak najlepszego działania stron internetowych. Te pliki cookie nie wykorzystują żadnych danych osobowych i nie jest do tego wymagana zgoda. Używamy również marketingowych plików cookie, aby dostosować witrynę do Twoich preferencji. Możesz wyrazić zgodę na to poniżej. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia na stronie dotyczącej plików cookies.

Funkcjonalne i analityczne pliki cookie: Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania strony i wykonywania analiz

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.