Cookies

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.
Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om de website persoonlijker te maken en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over Cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Negotiation CLA Butchers Company postponed

Since the beginning of November we have been negotiating with employers from KNS (the Butchers employers' association) about the new collective labor agreement for the Butchers Company. After two rounds, the conversations come to a standstill.

Negotiation CLA Butchers Company postponed due to corona

New meetings with KNS in January 2021

Since the beginning of November we have been negotiating with employers from KNS (the Butchers employers' association) about the new collective labor agreement for the Butchers Company. After two rounds, the conversations come to a standstill. Employers say that because of corona they do not have a mandate to come to a new collective labor agreement. That is why we are postponing negotiations until January. The catering industry may then be open and there is more perspective for the sector, according to the employers.

Partial understanding of the situation
We understand that part of the sector is suffering from the fact that the hospitality industry has been closed for months. But we also know that the shops and the large industrial butchers are doing quite well. The supermarkets are busier than ever. Add to that the fact that the employees are working "round the clock" and also under difficult circumstances. Hopefully the KNS will have their mandate on time, so that we can quickly negotiate again for a new collective labor agreement.

Latest state of affairs
We have made a good agreement about the pension scheme. The rate will increase to 30.3 or 10% in 3 years. Despite employees contributing to this (less than 1% extra per year), this is good news. Because we paid too little for years, the rate had to be increased. With this agreement we are ready to prepare for the new pension contract that will be introduced in a number of years. It is important that a good pension rate is charged in the contract. In addition to pensions, we are also working on agreements about heavy work. For the industrial employers it seems to be coming, for the shops the employers don't want anything yet.

New collective labor agreement not yet in sight
A decent collective labor agreement is not yet in sight, because the employers are keeping their hands on the bag! That is why we are going to fight for a good collective labor agreement with the support of our members. Employees in the butcher business have earned that more than ever. If employers do not make a decent offer, our FNV members will consider further actions. For the time being, we will continue in January.

Strong together
Together we achieve more. Talk to colleagues about collective bargaining. Make colleagues members of the largest workers union in the Netherlands via mijnfnv.nl and earn ten euros. Are you not yet a member of the FNV? Support us in the fight and become a member! If you become a member of the FNV, your employer reimburses the contribution for 100%! We agreed on this in the Collective Labor Agreement the Butcher's Business (see article 53 paragraph 2 of the CLA).

 

Negocjacje CAO przemysł masarski przełożone z powodu korony

Nowe rozmowy z KNS w styczniu 2021 roku

Od początku listopada prowadzimy negocjacje z pracodawcami z KNS (stowarzyszenie pracodawców przemysłu masarskiego) w sprawie nowego układu zbiorowego pracy dla przemysłu masarskiego. Po dwóch rundach rozmowy ustały. Pracodawcy mówią, że ze względu na pandemię nie mają mandatu do zawarcia nowego układu zbiorowego pracy. Dlatego odkładamy negocjacje na styczeń. Branża gastronomiczna może wtedy będzie otwarta i zdaniem pracodawców będzie więcej perspektyw dla sektora.

Częściowe zrozumienie dla sytuacji
Rozumiemy, że część sektora cierpi z powodu faktu, że branża hotelarska jest zamknięta od miesięcy. Ale wiemy również, że sklepy i duże masarnie przemysłowe mają się całkiem dobrze. Supermarkety mają więcej pracy, niż kiedykolwiek. Dodajmy do tego fakt, że pracownicy pracują „przez całą dobę”, a także w trudnych warunkach. Miejmy nadzieję, że KNS będzie miała swój mandat na czas, tak abyśmy mogli szybko ponownie negocjować nowy układ zbiorowy pracy.

Najnowszy stan rzeczy
Osiągnęliśmy dobre porozumienie w sprawie systemu emerytalnego. Składka wzrośnie do 30,3 lub 10% za 3 lata. Pomimo udziału pracowników (mniej niż 1% więcej rocznie), jest to dobra wiadomość. Ponieważ przez lata płaciliśmy za mało, należało podwyższyć składkę. Dzięki tej umowie jesteśmy gotowi przygotować się do nowej umowy emerytalnej, która zostanie wprowadzona za kilka lat. Ważne jest, aby umowa zawierała dobrą składkę emerytalną. Oprócz emerytur pracujemy również nad umowami o tzw. ciężkiej pracy. Wydaje się, że, narazie dotyczyć to będzie tylko pracodawców masarni przemysłowych, dla pracodawcy posiadajacych sklepy-masarnie, jeszcze niczego nie chcą.

Nowy układ zbiorowy pracy nie jest jeszcze widoczny 
Na razie nie widać porządnego układu zbiorowego pracy, ponieważ pracodawcy trzymają ręce w kieszeni! Dlatego przy wsparciu naszych członków będziemy walczyć o dobry układ zbiorowy pracy. Pracownicy branży masarskiej zasluguja na to bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli pracodawcy nie złożą przyzwoitej oferty, nasi członkowie FNV rozważą dalsze działania. Ciag dalszy nastapi w styczniu.

Razem  jestesmy silni
Razem osiągamy więcej. Porozmawiaj z kolegami o pertraktacjach cao-uzp. Niech koledzy/koleżanki zostaną członkami największego związku zawodowego w Holandii, zapisz ich na mijnfnv.nl i zarób 10 € .
Nie jesteś jeszcze członkiem FNV? Wesprzyj nas w walce i wstąp w nasze szeregi! Jeśli zostaniesz członkiem FNV, Twój pracodawca zwraca 100% składki czlonkowskiej! Zostało to ustalone w umowie zbiorowej pracy przemyslu masarskiego (patrz atykuł 53 ust. 2 cao-uzp slagers).

 

Negocierea Contractului Colectiv de munca pentru macelari a fost amânată din cauza corona

Noi discuții cu KNS în ianuarie 2021

De la începutul lunii noiembrie am negociat cu angajatorii de la KNS (asociația patronală a macelarilor) despre noul contract colectiv de muncă pentru macelari.. După două runde, conversațiile sunt oprite. Angajatorii spun că, din cauza coronei, nu au mandat să ajungă la un nou contract colectiv de muncă. De aceea amânăm negocierile până în ianuarie. Potrivit angajatorilor, industria de catering poate fi apoi deschisă și există mai multe perspective pentru sector.

Înțelegerea parțială a situației
Înțelegem că o parte a sectorului suferă de faptul că industria ospitalității a fost închisă de luni de zile. Dar știm, de asemenea, că magazinele și marile măcelari industriali se descurcă destul de bine. Supermarketurile sunt mai aglomerate ca niciodată. Adăugați la faptul că angajații lucrează „non-stop” și, de asemenea, în circumstanțe dificile. Sperăm că KNS își va avea mandatul la timp, astfel încât să putem negocia rapid din nou un nou contract colectiv de muncă.

Ultima stare a faptelor
Am încheiat un acord bun cu privire la sistemul de pensii. Prima va crește la 30,3 sau 10% în 3 ani. În ciuda angajaților care contribuie la aceasta (mai puțin de 1% în plus pe an), aceasta este o veste bună. Deoarece am plătit prea puțin ani de zile, prima a trebuit să fie mărită. Prin acest acord suntem pregătiți să ne pregătim pentru noul contract de pensie care va fi introdus în câțiva ani. Este important ca în contract să fie percepută o primă bună de pensie. Pe lângă pensii, lucrăm și la acorduri privind munca grea. Pentru angajatorii industriali se pare că vine, pentru magazine angajatorii nu vor încă nimic.

Noul contract colectiv de muncă nu este încă la vedere
Un acord colectiv de muncă decent nu este încă la vedere, deoarece angajatorii țin mâinile pe geantă! De aceea, vom lupta pentru un bun acord colectiv de muncă cu sprijinul membrilor noștri. Angajații din industria măcelarilor au câștigat asta mai mult ca niciodată. Dacă angajatorii nu fac o ofertă decentă, membrii noștri FNV vor lua în considerare acțiuni ulterioare. Deocamdată, vom continua în ianuarie.

Puternici împreună
Împreună realizăm mai multe. Discutați cu colegii despre negocieri colective. Faceți colegii membri ai celui mai mare sindicat din Olanda prin intermediul mijnfnv.nl și câștigați zece euro.
Nu sunteți încă membru al FNV? Susțineți-ne în luptă și deveniți membru! Dacă deveniți membru al FNV, angajatorul dvs. vă rambursează contribuția cu 100%! Am convenit asupra acestui lucru în cadrul contrctului colectiv de munca (a se vedea articolul 53 alineatul 2 din CCM).